Thứ Hai, ngày 15 tháng 7 năm 2024

Đối với các khu phố, ấp có quy mô nhân khẩu đến 2.700 nhân khẩu được bố trí 3 thành viên

Đồng chí Võ Văn Hoan trình các tờ trình.

(Thanhuytphcm.vn) - Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 16 HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, sáng 22/6, sau khi nghe Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan trình HĐND TP về tờ trình Ban hành Đề án về xây dựng, bố trí lực lượng, bảo đảm điều kiện hoạt động đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn TPHCM; Quy định tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; tiêu chí về số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; mức hỗ trợ, bồi dưỡng và mức chi đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn TPHCM.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND TPHCM biểu quyết thông qua Nghị quyết về Ban hành Đề án xây dựng, bố trí lực lượng, đảm bảo điều kiện hoạt động đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn TPHCM.

HĐND TP giao UBND TPHCM tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết. Bên cạnh đó, Thường trực HĐND TP, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND TP tổ chức giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Đối với Quy định tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; tiêu chí về số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; mức hỗ trợ, bồi dưỡng và mức chi đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn TPHCM, các đại biểu đã thống nhất phạm vi điều chỉnh về quy định tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; tiêu chí về số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn TP; Quy định mức hỗ trợ, bồi dưỡng và mức chi đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn TPHCM. Đối tượng áp dụng là UBND TP Thủ Đức, quận, huyện; UBND phường, xã, thị trấn; Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn TP.

Đối với tiêu chí thành lập tổ bảo vệ an ninh, trật tự; tiêu chí số lượng thành viên tổ bảo vệ an ninh, trật tự, các đại biểu thống nhất thông qua tiêu chí thành lập tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở: mỗi khu phố, ấp thành lập 1 tổ bảo vệ an ninh, trật tự.

Tiêu chí số lượng thành viên tổ bảo vệ an ninh, trật tự bao gồm: số lượng thành viên tổ bảo vệ an ninh, trật tự được bố trí theo quy mô nhân khẩu của từng khu phố, ấp; đối với các khu phố, ấp có quy mô nhân khẩu đến 2.700 nhân khẩu được bố trí 3 thành viên, bao gồm: 1 tổ trưởng, 1 tổ phó và 1 tổ viên; đối với các khu phố/ấp có trên 2.700 đến 3.600 nhân khẩu được bố trí thêm 1 tổ viên và tăng thêm đủ 900 nhân khẩu thì bố trí tăng thêm 1 tổ viên.

Mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng đối với người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế. Theo đó, mức  hỗ trợ thường xuyên hằng tháng cụ thể: tổ trưởng: 6.500.000 đồng/người/tháng; tổ phó: 6.300.000 đồng/người/tháng; tổ viên: 6.000.000 đồng/người/tháng.

Người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được hỗ trợ 100% số tiền phải đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện trên mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng quy định; Người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được hỗ trợ 100% tiền đóng bảo hiểm y tế hàng năm.

Đối với mức bồi dưỡng khi làm nhiệm vụ từ 22 giờ ngày hôm trước đến 6 giờ sáng ngày hôm sau, ngày nghỉ, ngày lễ. Theo đó, khi làm nhiệm vụ từ 22 giờ ngày hôm trước đến 6 giờ sáng ngày hôm sau được bồi dưỡng: 60.000 đồng/người/đêm, không quá 10 đêm/người/tháng; khi làm nhiệm vụ vào ngày nghỉ, ngày lễ được bồi dưỡng 600.000 đồng/người/ngày.

Đối với mức hỗ trợ cho người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở chưa tham gia bảo hiểm y tế mà bị ốm đau, bị tai nạn, bị thương khi thực hiện nhiệm vụ, cụ thể: Người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở chưa tham gia bảo hiểm y tế mà bị ốm đau, bị tai nạn, bị thương khi thực hiện nhiệm vụ đủ điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 5 và không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 40/2024/NĐ-CP thì được hưởng chi phí khám bệnh, chữa bệnh bằng mức hưởng bảo hiểm y tế cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và được hỗ trợ tiền ăn hằng ngày là 70.000 đồng/người/ngày trong thời gian điều trị nội trú đến khi ổn định sức khỏe ra viện.

Các đại biểu đã biểu quyết thông qua các tờ trình của UBND TP. Các đại biểu đã biểu quyết thông qua các tờ trình của UBND TP.

Mức hỗ trợ cho người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở chưa tham gia bảo hiểm xã hội mà bị tai nạn, chết khi thực hiện nhiệm vụ, cụ thể trường hợp người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở chưa tham gia bảo hiểm xã hội mà bị tai nạn khi thực hiện nhiệm vụ đủ điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 6 và không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định số 40/2024/NĐ-CP, trong thời gian điều trị tai nạn được hỗ trợ chi phí khám bệnh, chữa bệnh và hỗ trợ tiền ăn hằng ngày theo mức quy định tại Điều 5 Nghị quyết này, kể cả trường hợp vết thương tái phát cho đến khi ổn định sức khỏe ra viện.

Riêng trường hợp người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở chưa tham gia bảo hiểm xã hội mà bị tai nạn dẫn đến chết khi thực hiện nhiệm vụ, đủ điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 6 và không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định số 40/2024/NĐ-CP, thì thân nhân được hưởng trợ cấp tiền tuất, tiền mai táng phí, cụ thể: Trợ cấp tuất một lần là 3 lần mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng quy định; Tiền mai táng phí là 18.000.000 đồng/trường hợp.

Mức chi mua trang phục, huy hiệu, phù hiệu, biển hiệu, giấy chứng nhận của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Theo đó, Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được mua trang phục, huy hiệu, phù hiệu, biển hiệu, giấy chứng nhận theo danh mục, tiêu chuẩn, niên hạn, thời hạn quy định tại Điều 3 Nghị định số 40/2024/NĐ-CP của Chính phủ không quá 4.000.000 đồng/người/năm…

Nguồn kinh phí thực hiện từ ngân sách TP bố trí dự toán kinh phí để tổ chức thực hiện Nghị quyết theo phân cấp ngân sách nhà nước và các quy định hiện hành. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2024.

Theo quyết nghị, bãi bỏ toàn bộ các Nghị quyết. Theo đó, Nghị quyết số 28/2011/NQ-HĐND của HĐND TP về nâng mức phụ cấp hằng tháng đối với lực lượng Bảo vệ dân phố và Công an viên; Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐND của HĐND TP về điều chỉnh trợ cấp, phụ cấp cho cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng dân quân tự vệ; nâng phụ cấp hằng tháng, phụ cấp trách nhiệm, trợ cấp trang phục đối với lực lượng Bảo vệ dân phố; Nghị quyết số 13/2022/NQ-HĐND của HĐND TP quy định về số lượng, mức phụ cấp, chính sách hỗ trợ đối với lực lượng Công an xã bán chuyên trách được bố trí tham gia bảo đảm an ninh, trật tự tại ấp; mức chi hỗ trợ thôi việc đối với Công an xã bán chuyên trách kết thúc nhiệm vụ mà không bố trí sắp xếp được công tác khác hoặc không tiếp tục tham gia bảo đảm an ninh, trật tự tại ấp thuộc xã của 05 huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Bãi bỏ Điều 3 Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND của HĐND TP quy định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho các chức danh đội trưởng, đội phó đội dân phòng và trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng trên địa bàn TPHCM.

Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo