Thứ Ba, ngày 18 tháng 6 năm 2024

Hồ sơ nâng lương thường xuyên ngạch chuyên viên cao cấp

I. Cơ sở pháp lý

1. Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 và Nghị định số 76/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

2. Ủy nhiệm của Ban Tổ chức Trung ương Đảng tại Hướng dẫn số 55-HD/BTCTW ngày 31 tháng 12 năm 2005 về nâng lương thường xuyên và phụ cấp thâm niên vượt khung ngạch A3.

3. Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31 tháng 7 năm 2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

4. Hướng dẫn số 04-HD/BTCTU ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Ban Tổ chức Thành ủy về nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố, quận, huyện.

5. Theo đề nghị của các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố; các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy.

II. Thành phần hồ sơ

1. Công văn đề nghị (1 bản).

2. Danh sách cán bộ được đề nghị (1 bản).

3. Bản sao Quyết định lương hiện hưởng (1 bản).

III. Quy trình - Thời gian thực hiện

1. Nhận hồ sơ.

2. Thẩm định hồ sơ (2 ngày).

3. Trình Thường trực Thành ủy ký quyết định.

4. Phát hành đến đơn vị đề nghị.


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo