Thứ Tư, ngày 30 tháng 11 năm 2022

Hội thảo khoa học quốc gia “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị - những vấn đề lý luận và thực tiễn”

Toàn cảnh hội thảo. (Ảnh: Đan Như)

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 23/6, tại TPHCM, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp Hội đồng Lý luận Trung ương và Thành ủy TPHCM tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị - những vấn đề lý luận và thực tiễn” tại khu vực miền Nam.

Chủ trì hội thảo có các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương.

Tham dự còn có các đồng chí đại diện Hội đồng Lý luận Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Học việc Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Văn phòng Trung ương Đảng, các ban xây dựng Đảng của Trung ương, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Học viện Hành chính Quốc gia, đại diện một số ban, bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương. Các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư tỉnh ủy, thành ủy khu vực miền Nam; Thường trực Thành ủy TPHCM; đại diện lãnh đạo một số vụ, cục, đơn vị trực thuộc Ban Tổ chức Trung ương và các chuyên gia, nhà khoa học;…

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại Hội thảo. (Ảnh: Đan Như) Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại Hội thảo. (Ảnh: Đan Như)

Hội thảo được tổ chức nhằm đánh giá những thành tựu, hạn chế, phân tích nguyên nhân và rút ra một số bài học kinh nghiệm, những vấn đề đặt ra qua 15 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 30/7/2007 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị; làm rõ những yêu cầu đối với phương thức lãnh đạo của Đảng trước tình hình, nhiệm vụ mới; qua đó, cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc tiếp tục hoàn thiện, đổi mới phương thức lãnh đạo nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng các cấp.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh, 92 năm qua, để thực hiện thành công sứ mệnh cao cả mà lịch sử dân tộc và nhân dân giao phó, Đảng ta đã không ngừng nghiên cứu, tìm tòi, học hỏi để đổi mới, bổ sung và hoàn thiện phương thức lãnh đạo, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu, phù hợp với những bước chuyển chiến lược trong tiến trình cách mạng Việt Nam và sự phát triển của đất nước. 

Qua 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khoá X, chúng ta đã được cung cấp nhiều thực tiễn sinh động, phong phú, những cách làm hay, những mô hình sáng tạo để tổng kết, rút kinh nghiệm, đồng thời cũng đặt ra những vấn đề mới cần nghiên cứu, tìm hiểu kỹ hơn.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên phát biểu tại Hội thảo. (Ảnh: Đan Như) Đồng chí Nguyễn Văn Nên phát biểu tại Hội thảo. (Ảnh: Đan Như)

“Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện mới là một nội dung rất quan trọng trong 10 nhiệm vụ xây dựng Đảng mà Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã đề ra, nhằm đáp ứng yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, bảo đảm đổi mới chính trị đồng bộ, phù hợp với đổi mới kinh tế; phù hợp với tiến trình xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; phát huy dân chủ trong điều kiện một đảng duy nhất cầm quyền, lãnh đạo và trong điều kiện bản thân Đảng và hệ thống chính trị đang tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động, khắc phục tình trạng suy thoái, tham nhũng, tiêu cực, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.” - đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị các đại biểu tham dự Hội thảo thảo luận làm rõ, làm sâu sắc hơn một số vấn đề mới, một số vấn đề còn đang có ý kiến khác nhau, có tính thời sự nổi bật. Trong đó có đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả của việc xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng; Đổi mới công tác tuyên truyền, thuyết phục, vận động của Đảng đối với tổ chức, cá nhân trong hệ thống chính trị và xã hội.

Một trong những nội dung quan trọng là đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ và phương thức xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng. Cùng với đó là tiếp tục đổi mới việc phát huy vai trò của tổ chức đảng, đảng viên hoạt động trong hệ thống chính trị, nhất là các cơ quan nhà nước. Đổi mới, tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng, đảng viên. Song song đó là tăng cường xây dựng Đảng về đạo đức, phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; tiếp tục đổi mới, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Theo đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, cần tiếp tục nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn cải cách mô hình tổng thể của hệ thống chính trị Việt Nam phù hợp điều kiện mới, bảo đảm sự lãnh đạo, cầm quyền chặt chẽ, thông suốt của Đảng từ trung ương đến địa phương. Hoàn thiện cơ chế thực hiện phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực trong nội bộ mỗi tổ chức thành viên và giữa các tổ chức thành viên trong hệ thống chính trị. Cùng với đó là đổi mới lề lối, phong cách làm việc, đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng và toàn hệ thống chính trị. Tổng kết việc thực hiện thí điểm một số mô hình mới về thu gọn tổ chức bộ máy và kiêm nhiệm chức danh để sớm áp dụng rộng rãi những mô hình hợp lý.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, đồng chí Nguyễn Văn Nên và các đại biểu trao đổi trước khi Hội thảo diễn ra. (Ảnh: Đan Như) Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, đồng chí Nguyễn Văn Nên và các đại biểu trao đổi trước khi Hội thảo diễn ra. (Ảnh: Đan Như)

“Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị là một nhiệm vụ hệ trọng của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; liên quan đến nhiều vấn đề mới và khó. Đối với những vấn đề đã chín, đã rõ, đã được thực tiễn chứng minh là đúng, cần có kết luận cụ thể. Đối với những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, cần tiếp tục tổng kết, nghiên cứu, tìm hiểu kỹ hơn và khi cần có thể tổ chức thí điểm.” – đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh.

Phát biểu chào mừng hội thảo, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong hệ thống chính trị là nhiệm vụ hết sức quan trọng đã được Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII xác định nhằm đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh đồng bộ công cuộc đổi mới đất nước. TPHCM đã tổng kết và ban hành kết luận sau 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa X.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Nên, việc tổ chức Hội thảo hôm nay là cơ hội để TPHCM được trực tiếp lắng nghe, tiếp thu các ý kiến các chuyên gia, các nhà khoa học nhằm bổ sung nhận thức về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị, đặc biệt tiếp thu, học hỏi những thành tựu, kết quả, bài học kinh nghiệm, mô hình hay, cách làm sáng tạo của các tỉnh, thành phố bạn để áp dụng vào thực tiễn của TPHCM trong thời gian tới.

Sau phần phát biểu khai mạc và phát biểu chào mừng các đại biểu đã thảo luận xoay quanh chủ đề nội dung của Hội thảo.

S. Hải


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo