Thứ Tư, ngày 31 tháng 5 năm 2023

Bài 2:

Một số giải pháp tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ trong thời gian tới

Đồng chí Dương Ngọc Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM

(Thanhuytphcm.vn) - Nhận định tình hình từ nay đến năm 2025 và những năm tiếp theo, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị tiếp tục đẩy mạnh chống phá Đảng, Nhà nước, nhất là thực hiện âm mưu thủ đoạn “diễn biến hoà bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ cán bộ, đảng viên; tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên tiếp tục diễn biến phức tạp.

Nhiệm vụ đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong nội bộ ngày càng khó khăn, phức tạp, đòi hỏi cần phải tập trung thực hiện quyết liệt hơn, tạo sự chuyển biến rõ rệt, để củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, Ban Thường vụ Thành ủy đã xây dựng và ban hành Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 10 tháng 6 năm 2021 về tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ góp phần ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh trong tình hình mới, trong đó yêu cầu các cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy các cấp tập trung một số giải pháp như sau:

Một là, chỉ đạo các tổ chức đảng tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tập trung phát huy tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Kết luận số 18-KL/TW ngày 22 tháng 9 năm 2017 của Ban Bí thư khóa XII và Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Ban Tổ chức Trung ương; phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong sinh hoạt chi bộ, nhất là chi bộ cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII trở thành nội dung thường xuyên trong sinh hoạt chi bộ.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM Dương Ngọc Hải thăm, tặng quà hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid-19. (Ảnh: Long Hồ) Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM Dương Ngọc Hải thăm, tặng quà hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid-19. (Ảnh: Long Hồ)

Hai là, chỉ đạo thực hiện thường xuyên, có nền nếp công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ; bảo đảm thực hiện đầy đủ về nội dung, quy trình, thủ tục theo quy định. Hằng năm, 100% chi bộ đều phải xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện hiệu quả. Mỗi chi bộ phải đảm bảo phân công một chi ủy viên hoặc đảng viên phụ trách công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ; sơ kết, tổng kết việc thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát, gắn với hoạt động sơ kết, tổng kết của chi bộ, đế đánh giá chính xác, toàn diện hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của chi bộ.

Ba là, tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu trong sinh hoạt chi bộ; tăng cường kiểm tra việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên trong chi bộ, kể cả cấp ủy viên các cấp, đảng viên thuộc diện cấp ủy cấp trên quản lý sinh hoạt đảng tại chi bộ gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nắm chắc tình hình đảng viên trong việc phát ngôn, chia sẻ thông tin khi tham gia mạng xã hội. Qua kiểm tra, giám sát, chi bộ kịp thời phát hiện đảng viên có nhận thức chưa đúng đắn để định hướng, uốn nắn tư tưởng; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm quy trình đấu tranh phản bác, xử lý thông tin xấu độc theo tinh thần Đề án số 05-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy; kịp thời kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm và xử lý nghiêm đảng viên khi có sai phạm.

Bốn là, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác kiểm tra có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực nghiệp vụ chuyên môn sâu, phải nhạy bén chính trị. Các đồng chí trong chi ủy, nhất là đồng chí bí thư chi bộ, đảng viên phụ trách công tác kiểm tra, giám sát phải có đủ bản lĩnh, nắm vững nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát; thường xuyên kiện toàn tổ chức bộ máy kiểm tra các cấp và đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra ở cơ sở.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM Dương Ngọc Hải tặng quà, động viên lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid-19. (Ảnh: Long Hồ) Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM Dương Ngọc Hải tặng quà, động viên lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid-19. (Ảnh: Long Hồ)

Năm là, tăng cường mối quan hệ với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội về việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ và giám sát đảng viên của chi bộ; đẩy mạnh thực hiện Quy định số 1374-QĐ/TU ngày 01 tháng 12 năm 2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các văn bản có liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát; gắn liền với việc giải quyết những vấn đề bức xúc, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của Nhân dân, lắng nghe ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên trong công tác xây dựng Đảng; xem đây là trách nhiệm và là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của các cấp ủy, cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương để kịp thời giải quyết dứt điểm phản ánh của Nhân dân, không để tồn đọng, gây bức xúc trong Nhân dân, dư luận xấu trong xã hội.

Chi bộ luôn giữ vị trí, vai trò, chức năng và nhiệm vụ rất quan trọng, là nơi trực tiếp tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước, vừa là nơi góp phần quan trọng vào việc hình thành, phát triển đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng; đồng thời là nơi rèn luyện, giáo dục, quản lý, phát triển và sàng lọc đội ngũ đảng viên. Vì vậy, các cấp ủy cần phải tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ nhằm góp phần ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên ngay từ lúc mới manh nha, từ đó góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Bộ Chính trị khóa XII “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới”; xây dựng Đảng bộ TPHCM ngày càng trong sạch vững mạnh.

Đồng chí Dương Ngọc Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM

 
 

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo