Thứ Ba, ngày 21 tháng 3 năm 2023

Quận 5: Tổ chức hội nghị triển khai những điểm mới của Quy định 69-QĐ/TW

Đồng chí Lê Minh Tuấn triển khai Quy định số 69-QĐ/TW, Hướng dẫn số 05-HD/UBKTTW tại nghị.

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 29/12, Ban Thường vụ Quận ủy Quận 5 đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Quy định 69-QĐ/TW ngày 6/7/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; Hướng dẫn 05-HD/UBKTTW ngày 22/11/2022 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương hướng dẫn thực hiện một số điều trong Quy định 69-QĐ/TW đến các đồng chí ủy viên ban chấp hành đảng bộ quận, bí thư các đảng bộ và chi bộ cơ sở, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở và cán bộ phụ trách công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ cơ sở.

Tại hội nghị, đồng chí Lê Minh Tuấn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, đã triển khai Quy định 69-QĐ/TW và Hướng dẫn 05-HD/UBKTTW, tập trung giới thiệu, quán triệt những điểm mới của Quy định 69-QĐ/TW thay thế Quy định 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm và Quy định 07-QĐi/TW ngày 28/8/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm.

Quy định 69-QĐ/TW có 4 chương, 58 điều (Chương I: Quy định chung, Chương II: Kỷ luật tổ chức đảng, Chương III: Kỷ luật đảng viên vi phạm, Chương IV: Điều khoản thi hành), các vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên được đặt trong một quy định thống nhất, đồng bộ để xác định cụ thể các hành vi vi phạm và chế tài xử lý làm căn cứ để kỷ luật. Các điểm mới trong quy định này tập trung chính đó là quy định các hành vi mới trên cơ sở tổng kết thực tiễn và dự báo các vi phạm trong thời gian tới; tăng nặng hoặc giảm nhẹ chế tài đối với hành vi vi phạm được quy định trước; xác định rõ động cơ, mục đích, hậu quả của hành vi vi phạm làm căn cứ áp dụng chế tài phù hợp với thực tiễn và đồng bộ với quy định mới của Đảng và pháp luật để tổ chức đảng, đảng viên không vi phạm và không dám vi phạm kỷ luật của Đảng. Quy định mới ban hành thể hiện tinh thần Kết luận 21-KL/TW, thể hiện quyết tâm nhất quán của Đảng trong việc giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tình trạng tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tha hóa quyền lực đã xảy ra trong một bộ phận tổ chức đảng, đảng viên. Tên gọi của Quy định 69-QĐ/TW được điều chỉnh ngắn gọn, đi thẳng vào nội dung công tác kỷ luật của Đảng, vừa đảm bảo nội dung toàn diện, bao quát, vừa đảm bảo nguyên tắc kỷ luật một tổ chức đảng phải xem xét rõ trách nhiệm của tổ chức, đồng thời, xác định trách nhiệm của từng cá nhân và ngược lại thi hành kỷ luật đảng viên phải kiểm điểm, xem xét, xử lý trách nhiệm của tổ chức đảng quản lý đảng viên vi phạm và dễ tra cứu, dễ thực hiện.

Ngày 22/11/2022, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 05-HD/UBKTTW hướng dẫn thực hiện một số điều trong Quy định 69-QĐ/TW về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, theo đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã hướng dẫn một số nội dung sau:

- Về quy định chung, hướng dẫn nguyên tắc xử lý kỷ luật (Điều 2), giải thích từ ngữ (Điều 3), thời hiệu kỷ luật (Điều 4).

- Về kỷ luật tổ chức đảng vi phạm: cụ thể hành vi vi phạm chủ trương, quy định của Đảng (Điều 8); vi phạm việc ban hành, tổ chức thực hiện chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước (Điều 9); vi phạm nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng (Điều 10); vi phạm quy định về phòng, chống tội phạm (Điều 19).

- Về kỷ luật đảng viên vi phạm: hướng dẫn việc áp dụng hình thức kỷ luật đối với đảng viên giữ chức vụ bị kỷ luật theo quy định tại Khoản 2 các điều từ Điều 25 đến Điều 56; vi phạm quan điểm chính trị và chính trị nội bộ (Điều 25); vi phạm nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng (Điều 26); vi phạm quy định tuyên truyền, phát ngôn (Điều 28); vi phạm quy định khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo (Điều 38); vi phạm quy định thực hiện chính sách an sinh xã hội (Điều 48); vi phạm quy định hôn nhân và gia đình (Điều 51); vi phạm quy định chính sách dân số (Điều 52); vi phạm quy định về tín ngưỡng, tôn giáo (Điều 55).

Ngoài việc hướng dẫn thực hiện một số điều trong Quy định 69-QĐ/TW, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã ban hành kèm theo Hướng dẫn 05-HD/UBKTTW mẫu phiếu biểu quyết thi hành kỷ luật/đề nghị kỷ luật đối với đảng viên, tổ chức đảng; mẫu phiếu biểu quyết giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng của đảng viên, tổ chức đảng; mẫu phiếu biểu quyết việc thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên - áp dụng trong trường hợp bỏ phiếu kỷ luật theo kết luận của tổ chức đảng cấp trên.

Quế Hương


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo