Thứ Bảy, ngày 26 tháng 9 năm 2020

Tiếp tục đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào nề nếp

Hội nghị học tập chuyên đề “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ chí Minh gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng”

(Thanhuytphcm.vn) – Sáng 15/3, Đảng ủy Tổng công ty Điện lực TPHCM tổ chức hội nghị học tập chuyên đề “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ chí Minh gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng”.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Thân Thị Thư, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM báo cáo chuyên để. Bằng lối chuyển tải nội dung truyền cảm, gần gũi, các đại biểu đã có khoảng thời gian lắng đọng về những câu chuyện kể về Bác, về những bài học mà Bác đã để lại; đặc biệt xúc động khi có dịp nghe lại quá trình Bác Hồ viết di chúc, về hoàn cảnh, nội dung, giá trị, ý nghĩa của Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng những thành tựu to lớn của cách mạng Việt Nam, của TPHCM qua 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Thân Thị Thư nhấn mạnh: Việc nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tiếp tục ôn lại lời căn dặn tâm huyết cuối cùng của vị Lãnh tụ kính yêu, Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới trước lúc đi xa, từ đó khẳng định quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đồng lòng quyết tâm thực hiện thắng lợi Di chúc thiêng liêng và con đường cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã lựa chọn, xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh.

Thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ chí Minh, Đảng ủy Tổng công ty Điện lực TPHCM đề ra mục tiêu đảm bảo 100% cán bộ, đảng viên và người lao động đều phải được học tập, quán triệt chuyên đề.

Đối với các tổ chức đảng, đoàn thể trong toàn Đảng bộ Tổng công ty: tiếp tục đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào nề nếp trong sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt đơn vị và sinh hoạt của các đoàn thể; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và Nghị quyết số 07-NQ/ĐU ngày 07 tháng 01 năm 2018 của Đảng ủy Tổng công ty về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2018 và mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019.

Đối với từng cán bộ, đảng viên, người lao động, nhất là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý gương mẫu trong việc nghiên cứu, học tập, nâng cao nhận thức và quyết tâm làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh; gương mẫu, thực hiện tốt quy định 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”; thực hiện tốt Bộ tiêu chí “Người công nhân ngành Điện thành phố mang tên Bác”, văn hóa của Tổng công ty.

Phạm Minh Triết

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo