Chủ Nhật, ngày 21 tháng 7 năm 2024

Triển khai đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả các nhiệm vụ xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và các lĩnh vực Tuyên giáo

Đồng chí Lại Xuân Môn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu định hướng nội dung thảo luận tại hội nghị.

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 8/7, tại TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức hội nghị toàn quốc sơ kết công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Mai Văn Huỳnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang. Đoàn cán bộ TPHCM tham dự có đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM cùng đại diện lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn.

Chủ động “phủ xanh thông tin tích cực” với những cách làm sáng tạo, hiệu quả

Theo báo cáo của Ban Tuyên giáo Trung ương, trong 6 tháng đầu năm 2024, toàn ngành Tuyên giáo đã triển khai, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị để phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Cụ thể, toàn ngành đã tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp; đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, tập trung xây dựng các đề án sơ kết, tổng kết nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng để tham mưu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp ban hành các văn bản mới về công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và các lĩnh vực tuyên giáo.

Bên cạnh đó, toàn ngành đã triển khai xây dựng 15 đề án trên các lĩnh vực, trong đó đã tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành 8 văn bản mới lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và các lĩnh vực tuyên giáo; nghiệm thu 20 đề tài, đề án khoa học bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng tốt, có tính ứng dụng cao.

Hiện nay, toàn ngành cũng đang tiếp tục tham mưu cấp ủy tiến hành sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của cấp ủy với nhiều cách làm hay, sáng tạo. Cùng với đó, một số ban tuyên giáo đã chủ động tham mưu cấp ủy xây dựng, triển khai các nghị quyết, đề án, đề tài phù hợp, sát với thực tiễn địa phương, đơn vị nhằm tăng cường trách nhiệm của tổ chức đảng, đảng viên và nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo trong tình hình mới, đồng thời góp phần tích cực xây dựng dự thảo Văn kiện Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Bên cạnh đó, toàn ngành tập trung đổi mới nội dung, phương thức công tác tư tưởng, bảo đảm tính Đảng, tính khoa học, tính thống nhất giữa lý luận và thực tiễn. Nhiều địa phương, đơn vị đã tham mưu cấp ủy ban hành nghị quyết, xây dựng đề án, chuyên đề, tổ chức hội thảo, tọa đàm nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc nghiên cứu, học tập, tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ngày càng được quan tâm và đạt kết quả tích cực. Ban Tuyên giáo Trung ương (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Trung ương) đã tham mưu chỉ đạo, định hướng Ban Chỉ đạo 35 các cấp tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch quyết liệt, bài bản, thống nhất, đồng bộ, toàn diện, kết hợp hài hòa giữa “xây” và “chống”, chủ động “phủ xanh thông tin tích cực” với những cách làm sáng tạo, phong phú, hiệu quả.

Đồng thời, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức lực lượng ứng trực, ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin xấu độc, đấu tranh, xử lý các tổ chức, cá nhân có hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, nhất là việc lợi dụng công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước ta để chống phá, tung tin sai sự thật, làm ảnh hưởng đến niềm tin của cán bộ, đảng viên.

Đặc biệt, đối với các sự kiện lớn, các vụ việc phức tạp, nhạy cảm, Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương đã tham mưu triển khai, phối hợp với Ban Chỉ đạo 35 các cấp, các cơ quan liên quan triển khai chiến dịch truyền thông quy mô lớn, lấn át thông tin tiêu cực.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cùng các đại biểu tham dự hội nghị. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cùng các đại biểu tham dự hội nghị.

Phát huy hiệu quả các mô hình hay, cách làm sáng tạo vào thực tiễn đời sống

Trong 6 tháng đầu năm, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo và hướng dẫn các cấp ủy đẩy mạnh việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, Kết luận Trung ương 4 khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; các quy định nêu gương, những điều đảng viên không được làm… đưa việc học tập, làm theo Bác trở thành công việc thường xuyên, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả.

Điểm nhấn trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận 01-KL/TW là sự chủ động, đổi mới, sáng tạo, nêu gương của cấp ủy các cấp; phát huy hiệu quả các mô hình hay, cách làm sáng tạo vào thực tiễn đời sống; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng địa phương, đơn vị vững mạnh, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Công tác tuyên truyền, nhân rộng cách làm hay, mô hình sáng tạo; biểu dương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội được đẩy mạnh, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân.

Đặc biệt, Ban Tuyên giáo Trung ương đã xây dựng đề án, tham mưu Bộ Chính trị ban hành Quy định số 144-QĐ/TW, ngày 09/5/2024 của Bộ Chính trị “Về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới”, góp phần quan trọng trong việc hoàn thiện chuẩn mực đạo đức cách mạng. Quy định là cơ sở chính trị, pháp lý quan trọng của Đảng để cấp ủy các cấp, cán bộ, đảng viên tự giác tu dưỡng, rèn luyện, “tự soi”, “tự sửa”, nêu cao danh dự, lòng tự trọng của người đảng viên để phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

Trong công tác chỉ đạo, định hướng hoạt động báo chí, xuất bản chuyển biến tích cực, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; bảo đảm nguyên tắc một đầu mối, có trọng tâm, trọng điểm, liều lượng, kỷ luật thông tin. Nhiều cơ quan, đơn vị đã có sáng kiến đổi mới trong triển khai công tác báo chí, xuất bản, đưa báo chí trở thành cầu nối giữa người dân và cấp ủy, chính quyền, tác động tích cực đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các tỉnh, thành phố.

Công tác văn hóa, văn nghệ, khoa giáo tiếp tục được đổi mới theo hướng bám sát thực tiễn, triển khai đồng bộ, toàn diện các lĩnh vực của đời sống xã hội; góp phần quan trọng giữ gìn, chấn hưng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Mai Trần


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo