Thứ Tư, ngày 29 tháng 6 năm 2022

Vào Đảng phải vì lý tưởng của Đảng!

Kết nạp đảng viên mới là các dân quân tự vệ tích cực tham gia phòng chống dịch ở Đảng bộ Quận 7 (tháng 7/2021). (Ảnh: QDND.vn)

(Thanhuytphcm.vn) - Sinh thời, đồng chí Trần Trọng Tân (1926 – 2014), nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương, có lần kể chuyện về một thanh niên đến gặp đồng chí để chia sẻ việc phấn đấu vào Đảng của anh ấy. Đây có thể coi là một trường hợp khá điển hình về động cơ vào Đảng của một bộ phận quần chúng.

Nguyên là anh đang thể hiện sự quyết tâm phấn đấu vào Đảng nhưng khi ấy xảy ra những chuyện không hay về một đồng chí nguyên là lãnh đạo của Đảng nên anh cảm thấy thất vọng và không muốn tiếp tục phấn đấu… Sau khi nghe trình bày, đồng chí Trần Trọng Tân khuyên: “Cháu có suy nghĩ như vậy tức là cháu có quan tâm đến các vấn đề của Đảng và ít nhiều thể hiện sự vô tư, trong sáng khi phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng. Tuy nhiên, việc vào Đảng là vì lý tưởng của Đảng chứ không nên vì lý do khác. Trường hợp trong Đảng có những đảng viên chưa tốt, thậm chí suy thoái, nhưng nếu Đảng vẫn còn trung thành với lý tưởng của mình, vẫn đại diện cho lợi ích nhân dân và cả dân tộc thì cháu vẫn nên tiếp tục phấn đấu để trở thành đảng viên”…

Trên thực tế, trong giai đoạn Đảng còn hoạt động bí mật, nhiều người hăng hái tham gia cách mạng, phấn đấu trở thành đảng viên bên cạnh việc tin theo con đường cách mạng và lý tưởng của Đảng còn có sự hấp dẫn của một số cá nhân trong Đảng, như lãnh tụ, các đồng chí lãnh đạo hoặc những đảng viên mà quần chúng cảm thấy tin yêu, ngưỡng mộ. Sức thuyết phục cá nhân luôn đóng một vai trò quan trọng giúp mỗi người vượt qua các nguy hiểm, nỗ lực rèn luyện, tích cực phấn đấu để được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Một trong những hình tượng vĩ đại để lớp lớp người Việt Nam tin tưởng Đảng đó chính là Chủ tịch Hồ Chí Minh, và nhiều người đi theo Đảng chỉ vì biết rằng Đảng đó là Đảng của Bác Hồ.

Điều dễ thấy nhất là trong gia đình có ông bà, cha mẹ, họ hàng là những đảng viên trung kiên, gương mẫu, nhiều người thế hệ con cháu sẽ noi gương và phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng. Trong một số trường hợp, Đảng có khi được nhìn khá đơn giản thông qua những con người cụ thể với vẻ đẹp lấp lánh về lý tưởng cách mạng, về đạo đức sáng ngời, về tinh thần xả thân, không vụ lợi…

Tuy nhiên, sức hút cá nhân dù lớn cũng không thể thay thế cho mục tiêu, lý tưởng của Đảng. Đảng ta, “đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc”, có mục đích là “xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, không còn người bóc lột người, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản” (Điều lệ Đảng).

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) nêu rõ: “Xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng là một xã hội: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; do nhân dân làm chủ; có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp; có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện; các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển; có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo; có quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới”.

Thời gian qua, trong Đảng phát hiện nhiều trường hợp cán bộ, đảng viên, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo cấp cao, suy thoái, tiêu cực nhưng mục tiêu, lý tưởng, định hướng của Đảng vẫn không thay đổi. Thậm chí, vì thể hiện sự quyết liệt trong việc làm trong sạch nội bộ nên Đảng mới tự kiểm tra, tự giám sát, tự đấu tranh và đã phát hiện các trường hợp đó. Điều này càng cho thấy Đảng vẫn kiên định mục tiêu, lý tưởng của mình, vẫn nỗ lực thể hiện vai trò lãnh đạo nhân dân thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội, tiến tới chủ nghĩa cộng sản.

Trên thực tế, việc xác định động cơ vào Đảng của một quần chúng thường ít được chú ý sự giác ngộ về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Nhiều người vẫn mơ hồ hoặc hiểu chung chung về lý tưởng đó của Đảng, không nhìn ra được tính tất yếu sẽ đi đến hình thái kinh tế - xã hội mới đó, không rõ sứ mạng Đảng phải lãnh đạo nhân dân thực hiện công cuộc cách mạng đó, không thể khẳng định tính khoa học và cách mạng của học thuyết về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội… Trách nhiệm này thuộc về tổ chức đảng trong việc rèn luyện, bồi dưỡng cảm tình Đảng, và nhất là vai trò gợi mở, khai sáng của các giảng viên lý luận chính trị trong chương trình lớp cảm tình Đảng.

Bên cạnh đó, khi sự giác ngộ chưa rõ ràng thì nhiều hiện tượng trong thực tế lại cho thấy vào Đảng là để được bố trí các vị trí lãnh đạo, được thăng tiến… đã tác động trực tiếp đến các quần chúng.

Từ đó cho thấy, việc giáo dục động cơ, mục đích vào Đảng phải được quan tâm nhiều hơn nữa. Một trong những chỉ dẫn mang tính “cẩm nang” là lời dạy của Bác Hồ: “Đảng không phải là nơi để thăng quan, tiến chức, để phát tài. Vào Đảng là để phục vụ nhân dân, phục vụ giai cấp, đảng viên phải trở thành người con hiếu thảo của Tổ quốc, của giai cấp”, cần được quán triệt sâu sắc đến các quần chúng, các cảm tình Đảng. Trong quá trình phấn đấu, rèn luyện, nếu trường hợp nào tỏ ra có tham vọng quyền lực, vụ lợi cá nhân thì cần uốn nắn, giáo dục nghiêm túc!

Vân Tâm


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo