Thứ Sáu, ngày 12 tháng 8 năm 2022

Xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay

Các thành viên trong đoàn đại biểu TPHCM nghe giới thiệu về thời niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại quê ngoại làng Hoàng Trù. (Ảnh: Q.Việt)

(Thanhuytphcm.vn) - Chủ tịch Hồ Chí Minh là người rất chú trọng đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bởi theo Người “Tư tưởng không đúng đắn thì công tác ắt sai lầm”. Người nói: “Lãnh đạo quan trọng nhất là lãnh đạo tư tưởng, phải hiểu tư tưởng của mỗi cán bộ để giúp đỡ thiết thực trong công tác; vì tư tưởng thông suốt thì làm tốt, tư tưởng nhùng nhằng thì không làm được việc”[1]… Với quan điểm đó, trong suốt hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh xem công tác tuyên huấn - tuyên giáo là một bộ phận cấu thành hết sức quan trọng, là một lĩnh vực trọng yếu của Đảng. Đội ngũ cán bộ tuyên giáo được xem là một mặt trận tư tưởng chiến đấu chống lại những cái lạc hậu, ủng hộ cái tiến bộ hơn, khơi dậy ý chí và động viên toàn thể nhân dân trong việc đoàn kết nhất trí trong tư tưởng và hành động cách mạng.

Xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo vừa “hồng” vừa “chuyên”

Với nhận thức sâu sắc về các vấn đề của thời đại và tình hình trong nước, để biến thách thức thành cơ hội, nhiệm vụ thành kết quả, thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ngành tuyên giáo phải xây dựng được đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp với đầy đủ phẩm chất, năng lực và phong cách làm việc khoa học nhất được biểu hiện cụ thể qua những nội dung sau:

Trước hết, cán bộ tuyên giáo phải là người có bản lĩnh chính trị, tư tưởng chính trị vững vàng, đạo đức lối sống lành mạnh.

Đây là tiêu chí quan trọng để cán bộ tuyên giáo thực hiện sứ mệnh cầu nối giữa nhân dân đối với Đảng, nâng cao tính Đảng, tính chiến đấu, tính thuyết phục của công tác tuyên giáo. Khi nhấn mạnh vai trò quan trọng này, tại Hội nghị tuyên huấn miền núi, ngày 31/8/1963, Bác Hồ đã nói: “Nhiệm vụ công tác tuyên huấn có thể chia ra làm hai mặt: một mặt là làm sao mưu lợi ích cho đồng bào; một mặt nữa là làm sao tránh được tệ hại cho đồng bào”. Để hoàn thành được nhiệm vụ đó, Bác đã chỉ rõ: Tính Đảng là nguyên tắc là nền tảng của công tác tuyên giáo, nó đảm bảo cho các hoạt động tuyên giáo của Đảng giữ vững lập trường của giai cấp công nhân, phục vụ Nhân dân; đảm bảo tính khoa học và phải luôn xuất phát từ thực tế khách quan, từ quy luật phát triển của xã hội, lấy đó làm cơ sở giải thích cho Nhân dân để từ đó họ hiểu, họ tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng và hành động tự giác, có hiệu quả.

Đoàn cán bộ TPHCM tham gia hành trình về nguồn năm 2019 nghe giới thiệu về cuộc đời của đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai, nữ chiến sĩ cộng sản kiên cường, nguyên Ủy viên Xứ ủy Nam kỳ, Bí thư Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn. (Ảnh: Thanhuytphcm.vn) Đoàn cán bộ TPHCM tham gia hành trình về nguồn năm 2019 nghe giới thiệu về cuộc đời của đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai, nữ chiến sĩ cộng sản kiên cường, nguyên Ủy viên Xứ ủy Nam kỳ, Bí thư Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn. (Ảnh: Thanhuytphcm.vn)

Hai là, làm tốt công tác nêu gương, kịp thời tham mưu công tác tư tưởng tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, nêu gương trước hết là phải làm gương. Bởi vì: “Muốn hướng dẫn Nhân dân, mình phải mực thước cho người ta bắt chước”. Người chủ trương: “Lấy gương người tốt, việc tốt để hàng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để làm gương, xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới”[2].

Trong thời đại khoa học công nghệ phát triển như vũ bão, các luồng thông tin được truyền đi trên nhiều kênh, đa chiều, với tốc độ nhanh chóng, nhiều xu hướng chính trị, ý thức hệ trái chiều, tạo điều kiện để các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc, kích động, gây bất ổn an ninh chính trị. Chính vì vậy, đội ngũ cán bộ tuyên giáo phải am hiểu cả về lý luận và thực tiễn để vận dụng vào công tác của mình một cách có hiệu quả.

Đoàn cán bộ TPHCM tham gia hành trình về nguồn năm 2019 thực hiện nghi thức dâng hương, dâng hoa báo công lên Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Làng Sen. (Ảnh: Thanhuytphcm.vn) Đoàn cán bộ TPHCM tham gia hành trình về nguồn năm 2019 thực hiện nghi thức dâng hương, dâng hoa báo công lên Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Làng Sen. (Ảnh: Thanhuytphcm.vn)

Ba là, người cán bộ tuyên giáo phải có lòng say mê, tâm huyết với nghề nghiệp, luôn trau dồi kỹ năng nói, viết

Chủ tịch Hồ Chí Minh có phong cách diễn đạt nói, viết rất phong phú, đa dạng. Với Người: “Mỗi tư tưởng, mỗi câu nói, mỗi chữ viết phải rõ cái tư tưởng và lòng ước ao của quần chúng”. Chính vì vậy, Người luôn yêu cầu cán bộ tuyên giáo phải nói và viết sao cho phổ thông, dễ hiểu, ngắn gọn, dễ đọc, làm cho người nghe, người đọc hiểu được, nhớ được và làm được. Cán bộ tuyên giáo cần xác định rõ ràng nội dung, đối tượng, mục đích và phương pháp: “Tuyên truyền cái gì? Tuyên truyền cho ai? Tuyên truyền để làm gì? Tuyên truyền cách thế nào?”. Qua đó, đội ngũ cán bộ tuyên giáo cần phải tăng cường tiếp xúc, cầu thị lắng nghe, tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, trau dồi kỹ năng nói, viết, nâng cao hơn hiệu quả công tác tư tưởng của cấp ủy, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Đoàn cán bộ  TPHCM tham gia hành trình về nguồn năm 2019. (Ảnh: Q.Việt) Đoàn cán bộ TPHCM tham gia hành trình về nguồn năm 2019. (Ảnh: Q.Việt)

Bốn là, cán bộ tuyên giáo luôn hướng về cơ sở, bám sát thực tiễn và gắn bó mật thiết với nhân dân

Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng về phong cách gần dân, sâu sát cơ sở. Trong đời sống hàng ngày, Người thường tranh thủ đi thăm, chuyện trò thân tình với các cụ già, gặp gỡ các chiến sĩ và đồng bào địa phương để nắm tình hình và tâm tư nguyện vọng của nhân dân. Điều đó đã trở thành một nhu cầu, một nếp sống gần gũi của Bác.

Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người cán bộ tuyên giáo phải luôn hướng về cơ sở, sâu sát cơ sở, luôn gắn bó mật thiết với quần chúng Nhân dân. Có như vậy, cán bộ tuyên giáo mới nắm bắt được tình hình, những diễn biến tư tưởng, những “điểm nóng”, tình huống tư tưởng nảy sinh, mới có thể dự báo, kịp thời tham mưu được các giải pháp đúng đắn. Đồng thời, việc gắn bó mật thiết với nhân dân sẽ giúp người cán bộ tuyên giáo đúc rút được nhiều kinh nghiệm hay; đồng thời gắn với thực tiễn cũng chính là để phát hiện, đánh giá hiệu quả các nghị quyết của Đảng đã đi vào cuộc sống như thế nào, có gì cần tham mưu, đề xuất khắc phục, sửa chữa những chỗ chưa hợp lý. Có như vậy, hoạt động của cán bộ tuyên giáo mới sôi động, giàu sức sống và có tính thuyết phục.

Đoàn cán bộ TPHCM viếng mộ 10 nữ anh hùng liệt sĩ Thanh niên xung phong, hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh). (Ảnh: Q.Việt) Đoàn cán bộ TPHCM viếng mộ 10 nữ anh hùng liệt sĩ Thanh niên xung phong, hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh). (Ảnh: Q.Việt)

Năm là, cán bộ tuyên giáo cần có phương pháp và tác phong làm việc khoa học

Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng trong phong cách làm việc khoa học và hiệu quả. Đối với công tác tuyên truyền, Bác căn dặn: “Tuyên huấn phải làm, mà làm phải bền bỉ liên tục, làm dần dần, chứ không thể chủ quan nóng vội, muốn làm hết ngay một lúc”. Trước hết phải nghĩ cho kỹ, có việc làm trước mắt thành công nhưng thất bại về sau… Phải có kế hoạch bước đầu làm thế nào? Bước thứ 2 làm thế nào? Thành công thì thế nào? Nếu thất bại thì thế nào? “Cố nhiên không phải làm một ngày, một buổi mà phải làm từng bước, làm bước nào chắc chắn bước ấy”.

Đối với đội ngũ công tác tuyên giáo, người cán bộ có phương pháp, tác phong làm việc khoa học khi đáp ứng được các yêu cầu đó là: Phải luôn lấy tư tưởng Hồ Chí Minh làm cơ sở để giải thích cho quần chúng Nhân dân; luôn phản ánh đúng đắn hiện thực khách quan, nhìn thẳng vào sự thật, bằng quan điểm của Đảng, nói cho quần chúng biết rõ sự thật và hướng họ hành động đúng; không “tô hồng”, không “bôi đen” sự vật, hiện tượng: khi đề cập, lý giải hoặc phân tích các sự kiện và hiện tượng luôn đặt trong mối quan hệ biện chứng giữa những điều kiện, không gian, thời gian nhất định, vạch rõ quá trình phát triển, biến đổi, chỉ rõ bản chất và cách giải quyết phù hợp để mang lại hiệu quả cao; tiến hành các hoạt động tư tưởng bài bản, chặt chẽ, nghiên cứu kỹ đối tượng, có sự vận dụng tích hợp những thành tựu mới của khoa học tâm lý, khoa học sư phạm, tổng kết kinh nghiệm công tác tuyên giáo của Đảng ta, tạo một cơ sở khoa học vững chắc cho công tác tuyên giáo.

Những biện pháp thiết thực trong tình hình mới

Chúng ta đang sống trong thời đại công nghệ nên Đảng, Nhà nước cần tăng cường đầu tư cơ sở vật chất và phương tiện tác nghiệp cho cán bộ tuyên giáo, nhất là ở các cơ sở vùng sâu, vùng xa. Đảng và Nhà nước cũng cần quan tâm hơn nữa đến việc hoàn thiện chính sách, chế độ đặc thù cho cán bộ tuyên giáo vì tuyên giáo đang là một nghề có thu nhập thấp. Sự đãi ngộ cần được nâng lên để cán bộ tuyên giáo có thể yên tâm sống bằng nghề. Chỉ như vậy mới có thể thu hút được “nhân tài” từ các lĩnh vực khác và các cán bộ trẻ mới tâm huyết với nghề, kiên nhẫn học nghề…

Đối với cơ quan tuyên giáo các cấp từ Trung ương tới địa phương cần lập kế hoạch dài hạn và hằng năm, khẩn trương thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo nhằm bảo đảm cán bộ chuyên trách làm công tác tuyên giáo phải được đào tạo bài bản, chính quy, có khả năng phát triển lâu dài bằng nghề nghiệp, đồng thời tạo nguồn cho cán bộ của Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị.

Thực hiện tốt công tác luân chuyển, tạo điều kiện cho cán bộ làm công tác tuyên giáo được rèn luyện và trưởng thành qua thực tiễn. Các cơ quan tuyên giáo cũng phải chủ động tạo nguồn, quy hoạch cán bộ để tránh sự hụt hẫng về thế hệ và mất cân đối về cơ cấu. Nhiệm vụ trọng yếu nhất của tuyên giáo là củng cố, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và làm cho nền tảng ấy trở thành thấm sâu vào đời sống xã hội. Vì thế, các cơ quan tuyên giáo, đặc biệt Ban Tuyên giáo Trung ương cần chú trọng việc bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ báo cáo viên chuyên nghiệp về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đối với bản thân cán bộ tuyên giáo, là một nghề rất đặc biệt: Vừa là chính trị, vừa là khoa học, vừa là nghệ thuật. Vì thế, cái tâm, cái đức và cái tầm, cái tài của cán bộ tuyên giáo phải được biểu hiện thành những tiêu chí đặc thù, cụ thể để cán bộ theo đó mà phấn đấu.

Cái “tâm” của mỗi cán bộ tuyên giáo thể hiện rõ trong sự kiên định với lý tưởng, với quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng; là bản lĩnh vững vàng trước cám dỗ của cơ chế thị trường, dũng cảm trong đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, chống quan điểm sai trái, thù địch; trong sáng, lành mạnh trong lối sống.

Cái “tầm” lại thể hiện ở sự am hiểu sâu sắc, ở trình độ chuyên môn khoa học được đào tạo cơ bản trên một nền tảng văn hóa vững chắc. Cái tầm của người cán bộ tuyên giáo ngày nay thể hiện sự nhạy bén, chủ động, sáng tạo trong mọi hoàn cảnh; dám nghĩ, dám làm trong đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên giáo; sự thông thạo trong ứng dụng khoa học, công nghệ vào công việc một cách hiệu quả; có nhãn quan dự báo tình hình và nắm bắt kịp thời diễn biến tư tưởng, tâm trạng xã hội.

Có thể nói rằng, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ nói chung và cán bộ làm tuyên giáo nói riêng cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Nhận thức sâu sắc trong tư tưởng của Người là đạo đức, phong cách sống làm việc khoa học. Qua đó, thấy rõ hơn vai trò nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ tuyên giáo trong bối cảnh hiện nay. Để mọi chủ trương, đường lối của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống, đạt được thành quả, đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân chỉ khi có được một đội ngũ cán bộ tuyên giáo tương xứng để tổ chức, triển khai và thực hiện. Do đó, xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo có đầy đủ năng lực, trình độ, phẩm chất, bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với lý tưởng, sự nghiệp cách mạng của Đảng là nội dung vô cùng quan trọng, vừa cấp bách, vừa thường xuyên đáp ứng được yêu cầu của thời đại mới.

Linh Đạt

------------

[1]. Hồ Chí Minh: Toàn tập (2000), Tập 7, Chính trị Quốc gia, Hà Nội, trang 466.

[2]. Hồ Chí Minh: Toàn tập (2000), Tập 5, Chính trị Quốc gia, Hà Nội, trang 672.


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo