Thứ Hai, ngày 4 tháng 3 năm 2024

Quy định số 89-QĐ/TW ngày 04/08/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp

Tin khác

Thông báo