Thứ Tư, ngày 29 tháng 3 năm 2023

Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 5 lần thứ VIII

            Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 5 – Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VIII tiến hành từ ngày đến ngày với sự tham dự của 179 đại biểu chính thức thay mặt cho 4.235 đảng viên toàn Đảng bộ.

            Trên cơ sở ý kiến thảo luận của Đại hội và kết quả biểu quyết một số chỉ tiêu chủ yếu. Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 5 lần thứ VIII.

QUYẾT NGHỊ

            1/ Thông qua báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ VII (1996 – 2000); Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ Khóa VII; Phương hướng mục tiêu nhiệm vụ 5 năm (2001 – 2005) và các chỉ tiêu chủ yếu đã được biểu quyết tại Đại hội.

            2/ Thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến của Đảng bộ đóng góp vào dự  thảo các văn kiện Đại hội IX của Đảng và dự thảo Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ VII.

            3/ Giao cho Ban chấp hành Đảng bộ Quận khóa VIII tiếp thu đầy đủ ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Minh Triết – Ủy viên Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam – Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và căn cứ vào ý kiến thảo luận của Đại hội để hoàn chỉnh văn bản chính thức trong thời gian sớm nhất.

            4/ Đại hội giao cho Ban chấp hành Đảng bộ Quận khóa VIII xây dựng kế hoạch tổ chức quán triệt và chỉ đạo triển khai thực hiện đạt kết quả cao nhất Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 5 lần thứ VIII.

              ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ QUẬN 5 LẦN THỨ VIII

Thông báo