Thứ Tư, ngày 20 tháng 10 năm 2021

Báo cáo thực hiện Nghị quyết TW 6 (lần 2)

BÁO CÁO THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT

TRUNG ƯƠNG 6 (LẦN 2) VỀ ĐẨY MẠNH CUỘC VẬN ĐỘNG XÂY DỰNG,

CHỈNH ĐỐN ĐẢNG ĐẤU TRANH NGĂN CHẶN, ĐẨY LÙI TỆ THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ

Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận lần II (nhiệm kỳ 2000 - 2005) và Hướng dẫn số 03-HD/BCĐ ngày 25/11/2004 của Ban chỉ đạo 6 (2) Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Quận ủy 9 báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (2) và các chỉ thị, nghị quyết, quy định về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng của Đảng bộ Quận 9 trong thời gian qua như sau:

I. TÌNH HÌNH QUÁN TRIỆT, TỔ CHỨC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 6 (2) VÀ CÁC CHỈ THỊ, QUY ĐỊNH, NGHỊ QUYẾT VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG

Sau khi được Thành phố triển khai quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (2), các chỉ thị, quy định, nghị quyết về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng; căn cứ các kế hoạch của Trung ương, Thành phố, Ban Thường vụ Quận ủy đã xây dựng kế hoạch tổ chức quán triệt và thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (2), cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng (19/5/1999 - 19/5/2001), chỉ thị 04, 18, 06, quy định 428 và chỉ thị 15 của Thành ủy triển khai đến Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quận, Bí thư chi, đảng bộ cơ sở, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quận. Ngoài việc mở Hội nghị triển khai, một số đơn vị còn in sao tài liệu gởi cho đảng viên. Một số phường thường xuyên phát thanh chỉ thị 18 và chỉ thị 04 của Thành ủy để tuyên truyền cho nhân dân biết về chủ trương chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm của Đảng và Nhà nước.

Nhìn chung, qua triển khai các cấp ủy Đảng và đảng viên đã nhận thức được tầm quan trọng của công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng trong tình hình hiện nay, xác định đây là nhiệm vụ của mỗi tổ chức Đảng, mỗi cán bộ đảng viên. Ý thức đấu tranh ngăn chặn, chống tham nhũng, lãng phí và tinh thần tự giác thực hiện các quy định trong đảng viên, cán bộ công nhân viên và quần chúng nhân dân được nâng lên, chuyển biến rõ nét là mạnh dạn tố cáo, đấu tranh với những vụ việc tham nhũng, tiêu cực.

Các cấp ủy đã thực sự quan tâm đến việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Ban chỉ đạo Trung ương 6 (2) Quận ủy được thành lập với 14 thành viên (có 6 đ/c Ủy viên BTV Quận ủy) do đồng chí Phó Bí thư Thường trực Quận ủy trực tiếp làm Trưởng ban, có bộ phận chuyên trách giúp việc cho  Ban chỉ đạo. Đến nay, hầu hết các phường đều có thành lập Ban chỉ đạo Trung ương 6 (2), có một cán bộ chuyên trách giúp việc Ban chỉ đạo, các chi bộ cơ sở do đồng chí Bí thư phụ trách công tác này.

Ban chỉ đạo 6 (2) Quận ủy và cán bộ chuyên trách đã tích cực thực hiện các hướng dẫn, chỉ đạo của Ban chỉ đạo 6 (2) Thành ủy trong việc xây dựng chương trình công tác, có kế hoạch kiểm tra các cơ sở trực thuộc về việc triển khai chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Thành ủy và của Quận ủy trong thực hiện cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng; kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; công tác quản lý tài chính, thu - chi ngân sách, kiểm tra việc sửa chữa, khắc phục khuyết điểm của đơn vị qua kiểm tra lần trước; có biện pháp chấn chỉnh đối với những nơi có sai sót, khuyết điểm, xử lý nghiêm đối với cán bộ, đảng viên, công chức sai phạm.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG ĐẤU TRANH CHỐNG QUAN LIÊU, CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ

1/ Công tác giáo dục chính trị tư tưởng

Trong nhiệm kỳ Quận ủy đã tổ chức nhiều đợt học tập quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, tăng cường công tác học tập lý luận chính trị, tổ chức sinh hoạt sâu rộng Tư tưởng Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ. Nhận thức chính trị, tư tưởng của cán bộ được nâng lên, ý thức được trách nhiệm trước Đảng và nhân dân, nhất quán và thể hiện quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; gương mẫu trong đạo đức, lối sống, tạo niềm tin và sự đồng thuận của nhân dân trong việc chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Ban Chấp hành - Ban Thường vụ Quận ủy chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở xây dựng kế hoạch thực hiện chỉ thị 15-CT/TU của Thành ủy về cuộc vận động tu dưỡng đạo đức, xây dựng lối sống lành mạnh trong cán bộ, đảng viên, gắn nội dung “3 xây - 3 chống” với cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (2) bằng nhiều hình thức sinh hoạt như: tổ chức tọa đàm, học tập Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng… Các cấp ủy cơ sở đã triển khai đạt yêu cầu nhiệm vụ lãnh đạo chính trị tư tưởng, có nơi cấp ủy còn chủ động xây dựng bản đăng ký nội dung tu dưỡng, qua đó đã có tác dụng tích cực trong việc giáo dục, ngăn ngừa và hạn chế những vi phạm về đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.

Tuy nhiên, một bộ phận cán bộ, đảng viên không xác định được tính gương mẫu của người đảng viên, vì lợi ích riêng của bản thân và gia đình mà không chấp hành các quyết định của Đảng và chính quyền, gây bất bình trong quần chúng nhân dân. Bên cạnh đó một bộ phận cán bộ, đảng viên giảm sút ý chí chiến đấu, chưa mạnh dạn đấu tranh phê bình, ngại va chạm. Ở một số chi, đảng bộ cán bộ, đảng viên chưa nghiêm túc trong học tập nghị quyết nên khi tham gia học tập chỉ qua loa, chiếu lệ, không tham dự đầy đủ

2/ Thực hiện cải cách hành chính, lập lại trật tự kỷ cương, chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật Nhà nước

Quận ủy, UBND Quận chỉ đạo 13/13 phường xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện cải cách hành chính theo mô hình “một cửa” đảm bảo thời gian, giải quyết kịp thời các hồ sơ hành chính theo quy định. Cấp Quận thực hiện cải cách hành chính theo mô hình “một cửa, một dấu”, tổ chức triển khai thực hiện các quy trình và thủ tục  đúng theo hướng dẫn của Thành phố, mỗi năm nhận và giải quyết hàng chục ngàn hồ sơ, tỉ lệ giải quyết đạt trên 90%. Ủy ban Nhân dân Quận ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính của Quận và 13 phường; quy chế thừa ủy nhiệm của Chủ tịch UBND Quận đối với thủ trưởng các phòng chuyên môn. Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, Ban chỉ đạo cải cách hành chính Quận và phường thường xuyên được kiện toàn, củng cố; tổ chức bộ máy các đơn vị hành chính sự nghiệp, các phường được sắp xếp theo các nghị định, quyết định hiện hành; quan tâm công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ công chức, công tác luân chuyển, bố trí cán bộ cho phù hợp yêu cầu nhiệm vụ và năng lực của cán bộ; đào tạo bồi dưỡng 1.026 lượt cán bộ. Đồng thời, tiếp tục giáo dục cho cán bộ công chức về công tác quần chúng trong thừa hành nhiệm vụ chuyên môn; thường xuyên lắng nghe các ý kiến góp ý phản ảnh của nhân dân. Mô hình “một cửa, một dấu” ở Quận và mô hình “một cửa” ở cấp phường tiếp tục duy trì và từng bước hoàn thiện. Công khai hóa các biểu mẫu, quy trình thủ tục hành chính, thời gian giải quyết hồ sơ rút ngắn, ý thức phục vụ của cán bộ công chức được nâng lên.

Công tác cải cách hành chính tuy có kết quả bước đầu nhưng chưa đáp ứng yêu cầu; thời gian xử lý và giải quyết một số loại hồ sơ, thủ tục như: cấp phép xây dựng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - quyền sử dụng nhà ở, giải quyết tranh chấp đất, khiếu nại liên quan đến bồi thường hỗ trợ thiệt hại… vẫn còn kéo dài so với thời gian quy định; trình độ cán bộ công chức vẫn chưa đáp ứng theo yêu cầu nhiệm vụ; tình trạng nhũng nhiễu, trì trệ vẫn chưa ngăn chặn, khắc phục có hiệu quả.

3/ Công tác kiểm tra, thanh tra xử lý những vụ việc tham nhũng, tiêu cực

Trong nhiệm kỳ Ban Thường vụ Quận ủy chỉ đạo và thường xuyên tổ chức kiểm tra các cấp ủy trong việc lãnh đạo thực hiện các chỉ thị, quy định về chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; chỉ đạo kiểm tra, thanh tra các đơn vị cá nhân có dấu hiệu vi phạm, có đơn thư tố cáo tiêu cực, cụ thể các vụ nổi cộm như:

- Vụ bán đất công tại phường Phú Hữu. Kết quả kiểm tra đã kỷ luật cách chức Chủ tịch UBND phường, cảnh cáo cán bộ địa chính phường, khiển trách 3 cán bộ phòng Quản lý đô thị Quận, 1 cán bộ UBND Quận, đã thu hồi 9.000m2 đất và giao UBND phường quản lý sử dụng đúng mục đích.

- Vụ tố cáo 8/10 vấn đề liên quan về quản lý Nhà nước trong những năm 1990 đến 2002 của các đồng chí nguyên Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND (xã) phường Long Bình. Vụ việc đã được thẩm tra, xác minh làm rõ và có báo cáo kết luận.

- Việc thực hiện đền bù, giải tỏa các hộ dân ở phường Phước Long A nằm trong khu quy hoạch dân cư Bắc Rạch Chiếc. Đã chuyển cơ quan chức năng làm rõ và có báo cáo kết luận một số vụ việc.

- Việc bán nhà số 126, đường 4, phường Phước Bình. Qua kết quả kiểm tra đã tổ chức kiểm điểm đối với Thường trực Hội đồng bán nhà ở Quận.

- Việc giải quyết nhà, đất cho một số cán bộ, đảng viên ở khu vực phường Tăng Nhơn Phú B và Tăng Nhơn Phú A chưa đúng chế độ, chính sách. Qua kiểm tra kiến nghị thu hồi phần chênh lệch nộp tiền vào ngân sách Quận 06 trường hợp với số tiền là 516.930.000 đồng. Đã thu hồi 124.640.000 đồng.

UBND Quận cũng đã tập trung chỉ đạo thanh tra 21 vụ việc. Các cuộc thanh tra tập trung vào lĩnh vực tài chính, quản lý đất đai, xây dựng cơ bản, nguồn vận động. Qua 21 cuộc thanh tra, phát hiện sai phạm Thanh tra Quận kiến nghị thu hồi 2.111.909.730 đồng, 9 chỉ vàng. Đã thu hồi 2.048.182.687 đồng, 9 chỉ vàng.

Trong lĩnh vực quản lý tài chính - ngân sách, qua kết quả thanh tra sai phạm chủ yếu là vi phạm pháp lệnh kế toán thống kê, chi sai nguyên tắc, vượt định mức, sử dụng hóa đơn không hợp pháp, để ngoài sổ sách các khoản thu.

Công tác quản lý trong lĩnh vực xây dựng cơ bản còn xảy ra thất thoát lãng phí, tiêu cực chưa được phát hiện kịp thời, các sai phạm tập trung ở khâu thi công, quản lý chất lượng và thanh toán vốn đầu tư công trình.

Đối với những trường hợp sai phạm, vi phạm pháp luật, Quận ủy và UBND Quận đã chỉ đạo kiểm điểm xử lý kiên quyết. Trong 5 năm đã xử lý kỷ luật:

- Về Đảng: thi hành kỷ luật 70 trường hợp, trong đó có 43 trường hợp bị kỷ luật do cố ý làm trái, vi phạm về nhà, đất và các vi phạm khác liên quan quản lý Nhà nước. Các hình thức xử lý: khiển trách 33, cảnh cáo 27, cách chức 3 và khai trừ 7.

- Về Chính quyền: đã xử lý kỷ luật 54 cán bộ công chức liên quan sai phạm với các hình thức: buộc thôi việc 1, cách chức 7, hạ ngạch lương 1, hạ bậc lương 2, cảnh cáo 15, khiển trách 23. Ngoài ra còn tạm đình chỉ công tác 4 trường hợp để chuyển vụ việc sang cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

Công tác tiếp công dân, giải quyết các vụ khiếu kiện đông người đã được Quận ủy quan tâm chỉ đạo - Chủ tịch UBND các phường theo chức năng được giao trong Luật khiếu nại - tố cáo đã thực hiện tiếp dân và giải quyết khiếu nại - tố cáo theo thầm quyền, hòa giải tranh chấp đất trong dân. UBND Quận cũng đã tập trung chỉ đạo giải quyết đơn thư khiếu nại - tố cáo thuộc thẩm quyền. Thông qua giải quyết đơn nhất là đối với đơn tố cáo, đơn phản ảnh, Quận ủy đã chỉ đạo giải quyết triệt để, xác minh và xử lý đúng mức các nội dung và đối tượng sai phạm.

4/ Về kê khai nhà, đất, cơ sở sản xuất kinh doanh của cán bộ, công chức

Tính đến nay đã có 100% cán bộ diện Thành ủy quản lý, cán bộ diện Quận ủy quản lý và cấp ủy cơ sở quản lý đã thực hiện xong việc kê khai tài sản. Nhìn chung, việc thực hiện kê khai tài sản đã được các cấp ủy triển khai, thực hiện ở tất cả các tổ chức Đảng cơ sở. Tuy nhiên, công tác này còn dừng lại ở việc tổng hợp số liệu, đánh giá kết quả thực hiện và báo cáo về trên; tính trung thực của cán bộ trong việc kê khai chưa cao.

5/ Thực hành tiết kiệm chống lãng phí

Hàng năm, việc triển khai quán triệt các chỉ thị về thực hành tiết kiệm - chống lãng phí đến cán bộ, đảng viên, công chức và nhân dân được đầy đủ và nghiêm túc, tạo được sự chuyển biến thể hiện qua việc tiết kiệm chi hàng năm trong các hội nghị, đảm bảo giờ làm việc; khoán kinh phí hoạt động cho các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp (đã tiết kiệm được 27 biên chế); thực hiện khoán biên chế và kinh phí hoạt động cho khối Đảng, khoán thí điểm tại một phường. Việc khoán kinh phí hoạt động cho các đơn vị đã đem đến hiệu quả trong tiết kiệm chi, giảm  hẳn việc quà cáp, liên hoan họp mặt cuối năm.

Tuy nhiên, việc xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ ở một số đơn vị chưa chặt chẽ và thiếu chủ động trong công tác điều hành kinh phí được HĐND phân bổ và nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Một số nơi, thủ trưởng đơn vị thiếu chỉ đạo cụ thể bằng những việc làm thiết thực, thiếu các quy định về điều hành quản lý cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Trong các cuộc họp còn lãng phí về thời gian nhất là đi không đúng giờ, nội dung không được chuẩn bị kỹ làm kéo dài cuộc họp.

6/ Thực hiện 19 điều đảng viên không được làm

Đa số cấp ủy nhận thức đúng tầm quan trọng của công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên hàng năm gắn với sinh hoạt chính trị tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (2), qua đó đánh giá đúng thực chất tình hình của tổ chức Đảng, hạn chế được tình trạng né tránh, nể nang hoặc vì thành tích mà hạ thấp tiêu chuẩn.

Qua tự phê bình và phê bình, sự thống nhất về tư tưởng chính trị trong chi bộ được củng cố, ý thức chính trị của cán bộ, đảng viên được nâng lên. Đa số cán bộ, đảng viên giữ gìn và phát huy được tư cách đảng viên, tự giác rèn luyện đạo đức, lối sống lành mạnh, gắn bó với nhân dân. Nhiều đồng chí tích cực đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội khác.

Việc chấp hành những quy định của Đảng và Nhà nước nhất là các pháp lệnh về cán bộ, công chức; về chống tham nhũng; về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; quy định về “Những điều đảng viên không được làm” đã có chuyển biến, nhất là trong việc sử dụng tài sản công, tiếp khách, tổ chức việc tang, việc cưới…

7/ Về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở

Quận ủy chỉ đạo các phường căn cứ vào tình hình nhiệm vụ kinh tế - xã hội tại địa phương, công khai cho dân biết các nội dung: dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra thông qua hệ thống loa, bản tin, hội nghị. Thông qua các cuộc họp tại tổ dân phố, khu phố, đoàn thể, tiếp xúc cử tri hoặc các hội nghị chuyên đề triển khai cho nhân dân trực tiếp góp ý đối với những việc dân bàn và quyết định trực tiếp như: bàn quyết định xây dựng hạ tầng ở các hẻm, địa bàn dân cư, xóm, ấp; định mức huy động đóng góp trong dân; nội dung quy ước ở tổ, công khai tài chính, công khai quy hoạch, công khai các loại quỹ vận động đóng góp. Tổ chức cho nhân dân chọn lựa bầu ra ban thanh tra nhân dân, ban hòa giải, ban giám sát công trình; tạo điều kiện để nhân dân giám sát, kiểm tra hoạt động của HĐND, UBND phường, giám sát giải tỏa đền bù và đầu tư công trình tại địa phương…

Việc thực hiện dân chủ trong quan hệ giải quyết công việc với công dân, tổ chức được xác lập rõ thông qua quy chế tổ chức và hoạt động tiếp công dân; quy chế tổ chức và làm việc của UBND Quận, của phòng ban chuyên môn và đơn vị sự nghiệp; quy trình giải quyết hồ sơ theo cơ chế “một cửa”. Nội dung quy chế, quy trình đều được mẫu hóa và công khai, thông báo bằng nhiều hình thức, tạo điều kiện tốt nhất để nhân dân liên hệ; nơi tiếp dân, lịch tiếp dân được bố trí thuận lợi. Việc thực hiện quy chế dân chủ cơ quan gắn với thực hiện cải cách hành chính làm cho hoạt động của các cơ quan trực thuộc Quận có tính chuyên môn hóa cao hơn, sự phối hợp giữa các ngành, đoàn thể chặt chẽ tiến bộ hơn trong mối quan hệ giải quyết công việc với tổ chức, cá nhân.

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, công chức và người lao động thực hiện quy chế dân chủ chưa được thường xuyên, liên tục, chưa tập trung đúng mức chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ trong doanh nghiệp, cơ quan, trường học; tình trạng quan liêu, thiếu dân chủ ở một số cơ quan vẫn còn xảy ra nhất là những nơi trực tiếp giải quyết công việc hàng ngày cho dân. Có nơi chưa xây dựng quy chế chi tiết, cụ thể nên còn lúng túng về cách thức lấy ý kiến đóng góp của nhân dân trước khi chính quyền quyết định những chủ trương liên quan đến dân. Có nơi việc công khai tài chính thực hiện chưa nghiêm túc; nhiều nơi không thực hiện việc công khai các dự án đầu tư, công trình xây dựng cơ bản, công tác quy hoạch đền bù giải tỏa.

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG

Qua 5 năm triển khai quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (2), các chỉ thị của Trung ương, Thành ủy về cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chống tham nhũng, lãng phí, cán bộ, đảng viên nhận thức sâu hơn về vị trí và tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng chỉnh đốn Đảng, ý thức rõ hơn về tính cấp bách của nhiệm vụ nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, về trách nhiệm của cấp ủy và mỗi đảng viên phải tích cực góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tệ tham nhũng, lãng phí. Đảng viên, quần chúng đã tích cực tham gia công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, phát hiện, tố cáo và đấu tranh với những việc làm sai trái, tiêu cực của đảng viên, cán bộ công chức. Qua thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (2), tổ chức cơ sở Đảng có mạnh hơn, rõ nét nhất là loại hình cơ sở Đảng phường và qua thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (2) đa số đảng viên có chuyển biến về thực hiện nhiệm vụ, về đạo đức lối sống. Những biểu hiện tiêu cực, suy thoái đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên được cảnh tỉnh răn đe. Ý thức giữ gìn phẩm chất; tư cách đảng viên, tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước dân được nâng lên.

Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân, công tác cải cách hành chính ngày càng hoạt động có hiệu quả hơn. Việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở có những chuyển biến tích cực, ngày càng đi vào đời sống xã hội, khuyến khích nhân dân mạnh dạn đấu tranh với những hành vi tham nhũng, lãng phí gây thiệt hại đến lợi ích xã hội.

Củng cố niềm tin trong nhân dân, trong cán bộ, đảng viên về quyết tâm chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của Đảng ta qua việc chủ động và thường xuyên kiểm tra đối với hoạt động quản lý Nhà nước của các ngành, các đơn vị, cùng với việc tăng cường công tác giáo dục cán bộ, công chức Nhà nước về tinh thần trách nhiệm và thái độ văn minh trong tiếp xúc, giải quyết các yêu cầu của dân, công tác kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ, góp ý, phê phán những biểu hiện sai trái tiêu cực, vi phạm pháp luật và cùng với việc xử lý nghiêm minh, chính xác, kịp thời các sai phạm của cán bộ, đảng viên đã có tác dụng, ngăn ngừa, hạn chế vi phạm, góp phần kiện toàn tổ chức bộ máy ngày càng hoàn thiện, trong sạch hơn.

Bên cạnh những mặt đạt được nêu trên, công tác đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên địa bàn Quận còn nhiều tồn tại, hạn chế cần được khắc phục  như:

- Tình hình tham nhũng, tiêu cực, lãng phí với những biểu hiện ngày càng tinh vi hơn nên so với yêu cầu nhiệm vụ hiện nay thì công tác chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí kết quả chưa cao, số vụ việc được đấu tranh phát hiện còn rất ít; các biện pháp ngăn ngừa chưa tác động sâu rộng, hiệu quả. Ý thức tự giác chưa cao, hầu như không có cán bộ, đảng viên nào tự kiểm điểm là có tiêu cực, tham nhũng, chưa có tổ chức Đảng nào qua kiểm điểm phát hiện được trong nội bộ có tham nhũng. Các vụ tham nhũng do nhân dân và cán bộ, đảng viên đấu tranh hoặc qua công tác thanh kiểm tra phát hiện.

- Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở các phường, trong các cơ quan quản lý Nhà nước, trong doanh nghiệp có lúc, có nơi chưa được tập trung đúng mức và củng cố kịp thời về nhân sự. Một số cán bộ, đảng viên vẫn còn băn khoăn, lo lắng về tình hình tham nhũng, lãng phí, tiêu cực hiện nay, thiếu tin vào các biện pháp chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước. Bên cạnh đó, một bộ phận đảng viên thờ ơ, né tránh, ngại đấu tranh chống tiêu cực cũng là một trở ngại lớn trong việc đấu tranh có kết quả với tiêu cực, tham nhũng.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CHỦ YẾU CỦA CÔNG TÁC XÂY DỰNG CHỈNH ĐỐN ĐẢNG, CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ TRONG NHIỆM KỲ 2005 - 2010

Căn cứ những nhiệm vụ đã được Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII, kết luận 04-KL/TW đề ra và căn cứ yêu cầu tình hình công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng tại địa phương, Ban chấp hành Đảng bộ Quận đề ra phương hướng nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Tăng cường sự thống nhất trong toàn Đảng bộ về nhận thức, ý chí và hành động, đảng viên phải nói và làm theo Nghị quyết, thực hiện đúng Cương lĩnh, Điều lệ Đảng và pháp luật Nhà nước.

- Tăng cường giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Các cấp ủy Đảng tập trung chỉ đạo cuộc đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu có hiệu quả. Thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình trong Đảng.

- Củng cố tổ chức, tăng cường sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của các tổ chức cơ sở Đảng. Sắp xếp lại tổ chức, bộ máy Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị gắn liền với cải cách hành chính theo hướng tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chỉ thị 04, 06, 15 và quy định 428 của Thành ủy. Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban 6 (2) từ Quận đến cơ sở, tăng cường công tác đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí trong toàn Đảng bộ. Tăng cường công tác thanh kiểm tra, giám sát đối với công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đất đai, hành chính, sản xuất kinh doanh, xây dựng cơ bản. Tích cực giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, không để xảy ra điểm nóng trên địa bàn.

– Biện pháp thực hiện:

1- Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên, giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là giáo dục về đạo đức cách mạng; phê phán những quan điểm, tư tưởng sai trái, cơ hội chính trị, chủ nghĩa cá nhân, lối sống ích kỷ, buông thả.

2- Kịp thời giải quyết, xử lý những vụ việc nổi cộm, bức xúc, các cấp ủy, tổ chức Đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị rà soát lại các vụ việc nổi cộm của địa phương, đơn vị mình (bao gồm những việc đã phát hiện nhưng chưa xử lý hoặc xử lý chưa tốt và cả những vụ việc chưa được phát hiện và xác minh, nhưng trong dân có nhiều dư luận đang quan tâm; có nhiều thắc mắc, nghi ngờ), để lập kế hoạch chỉ đạo giải quyết tích cực, nghiêm túc, có hiệu quả và dứt điểm trong một thời gian nhất định.

3- Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo pháp lệnh của Quốc hội và quy định của Chính phủ, trước hết trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, đấu thầu và quản lý dự án, sử dụng đất đai, xây dựng trụ sở làm việc, mua sắm trang thiết bị, phương tiện đi lại, điện thoại. Lãnh đạo các đơn vị có văn bản quy định cụ thể việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí của đơn vị mình. Cấp ủy các cấp có kế hoạch kiểm tra thường xuyên việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của các đơn vị, bộ phận trực thuộc, của các cán bộ, công chức. Khi phát hiện sai phạm, cần tổ chức kiểm điểm xử lý nghiêm đối với lãnh đạo cơ quan, đơn vị và người trực tiếp vi phạm.

4- Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc quy định những điều đảng viên không được làm, các cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục tổ chức truyền đạt, nghiên cứu quán triệt ý nghĩa, mục đích, tác dụng và nội dung của quy định cho cán bộ, đảng viên. Công khai những điều đảng viên không được làm cho quần chúng nhân dân biết để giám sát đảng viên thực hiện. Đưa việc kiểm điểm thực hiện quy định 19 về những điều đảng viên không được làm vào nội dung sinh hoạt thường kỳ của chi bộ. Đưa tự phê bình và phê bình vào nền nếp thường xuyên trong sinh hoạt Đảng, bảo đảm tính hiệu quả, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên, bảo đảm giữ vững sự đoàn kết thống nhất, kiên quyết đấu tranh phê phán, khắc phục mọi biểu hiện tư tưởng cục bộ địa phương, chia rẽ bè phái gây mất đoàn kết nội bộ.

5- Kê khai nhà, đất, cơ sở sản xuất kinh doanh của cán bộ, công chức: cán bộ, công chức phải tự giác, trung thực trong việc kê khai. Thực hiện việc kê khai nhằm mục đích làm rõ ràng, minh bạch về tài sản của cán bộ, công chức; tạo điều kiện để tổ chức và quần chúng giám sát, nhất là giám sát việc hình thành những tài sản mới; góp phần ngăn ngừa tham nhũng, tiêu cực.

6- Tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở: gắn chặt việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở với cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí. MTTQ và các đoàn thể quần chúng từ Quận đến cơ sở phải xây dựng kế hoạch, biện pháp cụ thể để hướng dẫn, động viên và tổ chức cho quần chúng tham gia phát hiện, đấu tranh phòng chống tệ tham nhũng, tiêu cực, kịp thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các cá nhân, tập thể vi phạm và công khai kết quả xử lý cho quần chúng biết.

7- Tiếp tục triển khai, thực hiện quy định 428 của Thành ủy, kiên quyết xử lý về trách nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý khi để xảy ra các vụ tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan, đơn vị và xử lý những cá nhân, tập thể dung dưỡng bao che, không đấu tranh hoặc trù dập những người đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực. Đồng thời động viên khen thưởng những cá nhân, tập thể có công trong việc phát hiện và xử lý tham nhũng, tiêu cực.

Thông báo