Thứ Tư, ngày 20 tháng 10 năm 2021

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ QUẬN 9 NHIỆM KỲ III (2005 - 2010)

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận 9 nhiệm kỳ III (2005 - 2010) tiến hành trong 03 ngày  28 - 29 và .

Đại hội có mặt 168 đại biểu trên 168 đại biểu được triệu tập.

Đại hội đã nghe Ban chấp hành Đảng bộ quận trình bày báo cáo kiểm điểm kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận nhiệm kỳ II (2000 - 2005) và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ III (2005 - 2010); bản kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Quận trong nhiệm kỳ II (2000 - 2005) và nghe đ/c Nguyễn Thiện Nhân - UVBTV - Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đại hội tập trung thảo luận các dự thảo văn kiện trình tại Đại hội, biểu quyết những nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ III (2005 - 2010) và tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quận nhiệm kỳ III, bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ VIII.

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ QUẬN 9 NHIỆM KỲ III (2005 - 2010)

QUYẾT NGHỊ

1/ Thông qua báo cáo kiểm điểm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận nhiệm kỳ II (2000 - 2005); phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ III (2005 - 2010) và bản kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ trình tại Đại hội. Giao cho Ban chấp hành Đảng bộ Quận nhiệm kỳ III căn cứ vào ý kiến kết luận của Đoàn Chủ tịch đối với những vấn đề đã được Đại hội, thảo luận, góp ý để hoàn chỉnh và ban hành chính thức.

2/ Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng phiếu và nhất trí thông qua các nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ III (2005 - 2010).

3/ Đại hội thống nhất thông qua Bản tổng hợp ý kiến thảo luận đóng góp của các chi, đảng bộ cơ sở, của đại biểu tham dự Đại hội cho dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ toàn quốc lần thứ X; dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng; dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ VIII và dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ Quận nhiệm kỳ III.

Đại hội đã tiến hành bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ Quận nhiệm kỳ III gồm 39 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ VIII gồm  05 đồng chí chính thức và 01 đồng chí dự khuyết.

Đại hội thống nhất giao cho Ban chấp hành Đảng bộ Quận 9 nhiệm kỳ III chịu trách nhiệm triển khai quán triệt và lãnh đạo tổ chức thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu được Đại hội đã thông qua.

Đại hội tin tưởng với tinh thần đoàn kết thống nhất, chủ động sáng tạo, ý thức vươn lên mạnh mẽ, quyết tâm khắc phục những yếu kém, tồn tại, vượt qua những khó khăn thử thách của đảng viên, cán bộ công chức, chiến sỹ và nhân dân trong toàn Đảng bộ sẽ phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ do Đại hội đề ra.

Thông báo