Thứ Tư, ngày 4 tháng 10 năm 2023

Báo cáo kiểm điểm

BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM

CỦA BAN CHẤP HÀNH LÂM THỜI ĐẢNG BỘ QUẬN

Tháng 12/2003, thực hiện Nghị định 130/2003/NĐ-CP của Chính Phủ về việc chia tách quận, Ban Chấp hành lâm thời Đảng bộ quận được chỉ định có 31 đồng chí, Ban Thường vụ có 10 đồng chí. Đến nay, Ban chấp hành lâm thời Đảng bộ quận còn 29 đồng chí ( 01 đồng chí nhận nhiệm vụ mới, bổ sung 01 đ/c tháng 8/2004 và 02 đồng chí xin ra khỏi Ban Chấp hành tháng 3/2005) . Hai năm qua, trên cơ sở quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, Thành ủy, Ban Chấp hành lâm thời Đảng bộ quận đã vận dụng vào điều kiện thực tiễn của địa phương, đoàn kết thống nhất, tập trung lãnh đạo triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành lâm thời Đảng bộ quận đạt được nhiều kết quả tốt. Tuy nhiên cũng còn một số tồn tại, thiếu sót như trong dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu quận lần thứ IX đã nêu. Trong báo cáo này, Ban Chấp hành lâm thời Đảng bộ quận và Ban Thường vụ tập trung kiểm điểm 3 nội dung chính: sự lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Ban Chấp hành lâm thời và Nghị quyết của cấp trên trong nhiệm kỳ; về sự chỉ đạo, điều hành; về đạo đức, lối sống

I. KIỂM ĐIỂM CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT BAN CHẤP HÀNH LÂM THỜI ĐẢNG BỘ QUẬN VÀ NGHỊ QUYẾT, CHỈ ĐẠO CỦA CẤP TRÊN

1/ Ưu điểm

Ban Chấp hành lâm thời Đảng bộ quận sau khi thành lập đã xây dựng Nghị quyết xác định những vấn đề trọng điểm để tập trung lãnh đạo từng giai đoạn, từng năm. Quá trình lãnh đạo, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ đã bám sát vào các chương trình, nghị quyết để tổ chức thực hiện; đồng thời phát huy dân chủ nội bộ, phát huy trí tuệ cá nhân nhằm xác định được những công việc cần đưa ra Ban Chấp hành lấy ý kiến biểu quyết để đưa vào nghị quyết, những việc do Ban Thường vụ quyết định theo sự ủy quyền của Ban Chấp hành lâm thời Đảng bộ quận

Hai năm qua, Ban Chấp hành lâm thời đã tiến hành 13 cuộc hội nghị định kỳ và bất thường để đánh giá tình hình, ra nghị quyết lãnh đạo hàng năm, 6 tháng, qúy và các nghị quyết chuyên đề. Ban Thường vụ được sự ủy quyền của Ban Chấp hành lâm thời và theo nhiệm vụ quyền hạn cũng đã tổ chức 40 cuộc hội nghị kiểm điểm đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các Nghị quyết của Trung ương, Thành phố từ đó xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện. Đã xây dựng và triển khai thực hiện 30 Thông tri, Chỉ thị; 01 Nghị quyết chuyên đề; 10 chương trình hành động và 41 kế hoạch trên các lĩnh vực. Có một số chương trình hành động quan trọng:

– Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 (khoá IX) về nhiệm vụ chính trị nửa nhiệm kỳ còn lại ( do Nghị quyết Đại hội VIII Đảng bộ quận Tân Bình đề ra ) khi quận Tân Phú được thành lập.

– Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 – khoá IX về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

– Chương trình hành động thực hiện 3 Nghị quyết Trung ương 7 khoá IX về “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”; về “Công tác dân tộc”; về “Công tác tôn giáo”.

Nhìn chung, Ban Chấp hành 2 năm qua đã đoàn kết, thống nhất cao, lãnh đạo hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu do Đảng bộ đề ra; có nhiều chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội - văn hoá - an ninh quốc phòng, làm cho địa bàn quận thực sự khởi sắc, tạo được niềm tin, sự phấn khởi của nhân dân đối với Đảng, chính quyền.

KẾT QUẢ CỤ THỂ TRÊN CÁC MẶT CÔNG TÁC NHƯ SAU

— Về lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng

- Trên lĩnh vực kinh tế: Ban Chấp hành lâm thời Đảng bộ đã nêu cao quan điểm phát triển kinh tế phải đi đôi với ổn định chính trị xã hội được thể hiện nhất quán và xuyên suốt trong quá trình lãnh đạo. Những vấn đề được tập trung lãnh đạo đã có tác động tạo sự chuyển biến mạnh đến các lĩnh vực khác đó là : Tiếp tục thực hiện chương trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa bàn theo hướng nâng cấp phát triển cơ sở hạ tầng để khai thác thế mạnh về đất đai, lao động, sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; chủ động tạo mọi điều kiện thuận lợi để huy động mọi tiềm năng, mời gọi đầu tư theo qui hoạch, đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho các ngành kinh tế chủ lực và hạ tầng xã hội cho việc phục vụ cải thiện đời sống tinh thần và vật chất của nhân dân. Từ đó, giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng bình quân hàng năm 16,16%, doanh thu thương mại - dịch vụ là 20,62%; kế hoạch thu, chi ngân sách hàng năm đều bảo đảm hoàn thành vượt mức chỉ tiêu trên giao.

Tập trung lãnh đạo việc di dời, chuyển đổi ngành nghề đối với các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường; đồng thời, xác định phương án từng bước chuyển đổi cơ cấu kinh tế của quận từ “ sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và thương mại - dịch vụ” sang “dịch vụ - thương mại và sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp” với những bước đi phù hợp với xu hướng phát triển lâu dài của thành phố.

- Trên lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý đô thị: đã lãnh đạo thực hiện có kết quả, nhiều khu dân cư, thương mại - dịch vụ được đầu tư xây dựng theo hướng qui hoạch chung của quận. Tranh thủ sự hỗ trợ của thành phố tập trung vốn cho các công trình trọng điểm, xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và giao thông đô thị; tích cực vận động các nguồn đóng góp của nhân dân, vận động nhân dân hiến đất không nhận tiền đền bù để xây dựng các công trình phục vụ dân sinh. Tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, quản lý xây dựng, quy hoạch sử dụng đất; đẩy mạnh thực hiện các quyết định có hiệu lực pháp luật của thành phố ban hành trên lĩnh vực nhà đất. Chỉ đạo hoàn thành về quy hoạch 1/5000 của quận và quy hoạch chi tiết 1/2000 ở 11 phường đang chờ thành phố phê duyệt, hoàn thành cơ bản kế hoạch cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, đất ở; tập trung công tác cấp đổi số nhà trên địa bàn quận

- Trên lĩnh vực văn hoá – xã hội: lãnh đạo thực hiện tốt các chuyên đề về văn hóa – xã hội của Trung ương, thành phố và quận. Tập trung lãnh đạo thực hiện tạo chuyển biến mạnh chương trình 3 giảm, chương trình xoá đói giảm nghèo; bước đầu triển khai chủ trương xã hội hoá, thu hút các nguồn lực tham gia vào đầu tư phát triển sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao; cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá trên địa bàn dân cư” ngày càng mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần làm thay đổi và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

- Trên lĩnh vực an ninh - nội chính: hàng năm Quận ủy đều có xây dựng và triển khai đến cơ sở Nghị quyết về “Công tác quốc phòng – an ninh” để lãnh đạo tiếp tục củng cố nền quốc phòng toàn dân, xây dựng và triển khai các phương án diễn tập phòng thủ; lãnh đạo nâng cao ý thức cảnh giác trước âm mưu “ diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch; hoàn thành tốt công tác tuyển quân nghĩa vụ quân sự. Đưa nội

dung phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn dân cư”, tập trung đề ra những biện pháp hữu hiệu nhằm chuyển hoá các địa bàn phức tạp an ninh, chính trị, nên số vụ phạm pháp hình sự đã giảm đáng kể (trên 10%) so với thời gian đầu mới thành lập quận.

Hoạt động của các ngành bảo vệ pháp luật đã được thực hiện theo tinh thần cải cách tư pháp, thường xuyên chú trọng các biện pháp nhằm ngày càng nâng cao chất lượng công tác, bảo đảm cho các cơ quan và công dân thực thi pháp luật nghiêm minh góp phần phục vụ tốt cho yêu cầu nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Ngoài ra, Quận ủy còn tập trung lãnh đạo thực hiện cuộc vận động “ Trật tự kỷ cương - nếp sống văn minh đô thị” (trong đó, nhấn mạnh kỷ cương trong hệ thống cơ quan nhà nước ), xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Chỉ thị 06-CT/TU về “ Lập lại kỷ cương chấp hành pháp luật, nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước trên địa bàn thành phố”, Quy định 428-QĐ/TU về “ Trách nhiệm quyền hạn của người có chức vụ, quyền hạn ở các cơ quan, tổ chức trong việc phòng chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí” và Chỉ thị 15-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về cuộc vận động tu dưỡng đạo đức xây dựng lối sống lành mạnh trong cán bộ đảng viên cùng với xây dựng và thực hiện chương trình chống tham nhũng từ quận đến cơ sở.

Qua chủ trương, biện pháp và kết quả đạt được trong các lĩnh vực này đã khẳng định rằng sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quận ủy đã bám sát vào các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Ban chấp hành lâm thời Đảng bộ quận đã đề ra và các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng cấp trên.

— Về lãnh đạo xây dựng hệ thống chính trị

Quán triệt quan điểm Đảng lãnh đạo trực tiếp và xuyên suốt tạo mối quan hệ gắn bó với nhân dân, nên vai trò quản lý của chính quyền quận luôn thể hiện tốt trên các lĩnh vực kinh tế - văn hoá - xã hội – an ninh quốc phòng và điều hành trên cơ sở đổi mới cải cách hành chính có hiệu quả.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá IX) về “Đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị phường, xã” và các chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy về công tác xây dựng hệ thống chính trị, Quận ủy tổ chức tốt các đợt học tập, quán triệt trong cán bộ đảng viên về Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, Nghị quyết của Đảng, mà tập trung nhất là học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Qua học tập, nhận thức toàn Đảng được nâng lên, thống nhất với đường lối của Đảng, các chủ trương, chính sách từng thời kỳ. Mỗi đảng viên, cán bộ, hội viên xác định rõ trách nhiệm, đoàn kết phấn đấu vì mục tiêu, nhiệm vụ chung của Đảng bộ quận.

Đối với công tác vận động quần chúng: đã lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác vận động quần chúng trên địa bàn. Ban Thường vụ Quận ủy đã xây dựng chương trình hành động để xây dựng, phát triển các giới. Quan tâm chỉ đạo xây dựng giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của Mặt trận, đoàn thể, nhất là tổ chức Đoàn Thanh niên. Rất quan tâm, tin tưởng đối với đội ngũ cán bộ trẻ. Qua các phong trào đã phát triển được nhiều đoàn viên, hội viên, xuất hiện nhiều nhân tố tích cực, điển hình. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tạo nên những phong trào sôi nỗi đều khắp trong quần chúng thực hiện tốt chính sách của Đảng, vận động thực hiện tốt pháp luật nhà nước.

Đối với công tác xây dựng chính quyền: thường xuyên chú trọng việc củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự của quận và cơ sở. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; triển khai có hiệu quả cải cách hành chính “1cửa, 1 dấu” ở cấp quận và “ 1 cửa” ở 11 phường. Hệ thống chính quyền 11 phường và ở khu phố từng bước được củng cố, chấn chỉnh, thống nhất về tổ chức và sinh hoạt, bảo đảm nguyên tắc “Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý, nhân dân làm chủ”. Đảng viên các Chi bộ khu phố đã lãnh đạo cán bộ Ban Điều hành khu phố - tổ dân phố, hội viên, đoàn viên các đoàn thể trong công tác chăm lo đời sống nhân dân được thể hiện ngày càng rõ nét và hiệu quả hơn.

Đối với công tác xây dựng Đảng: được tập trung lãnh đạo trên các mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức cán bộ. Hàng năm, đều chỉ đạo tiến hành phân tích, đánh giá chất lượng cơ sở Đảng và đảng viên. Thực hiện tốt công tác qui hoạch, đào tạo, luân chuyển cán bộ; lãnh đạo điều chỉnh bổ sung quy hoạch cán bộ diện Thành ủy và Quận ủy quản lý. Xây dựng kế hoạch và đưa đi đào tạo, đào tạo lại cán bộ chủ chốt ở các phường và các phòng ban chuyên môn nhằm nâng cao lý luận chính trị, nghiệp vụ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa các chức danh đương chức. Công tác luân chuyển cán bộ được thực hiện tích cực hơn, gần 2 năm qua đã luân chuyển, bố trí sắp xếp, đề bạt, …..cán bộ chủ chốt quận, phường, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và để cán bộ nhất là cán bộ trẻ có điều kiện rèn luyện trưởng thành hơn.

Thời gian qua, Quận ủy rất quan tâm đến công tác kiểm tra, phát hiện, xử lý những vụ việc tiêu cực, giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân. Ban Chỉ đạo Trung ương 6 (2) của Quận ủy giúp Ban Thường vụ tổ chức kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (2) về “Xây dựng chỉnh đốn Đảng”, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Tập trung kiểm tra những vụ việc nổi cộm mà nội bộ và quần chúng quan tâm. Qua kiểm tra đã giúp Quận ủy nhận rõ những mặt tích cực trong lãnh đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ và công tác quản lý giáo dục cán bộ, đảng viên của từng đơn vị. Từ đó, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở chấn chỉnh lại tổ chức bộ máy, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng như: chấn chỉnh công tác cải cách hành chính từ quận đến phường; bộ phận quản lý đô thị; xây dựng tác phong của cán bộ công chức trong việc thực hiện nhiệm vụ tiếp dân. Những người đứng đầu ở các cơ quan, đơn vị có liên quan sai phạm đều được kiểm điểm nghiêm túc và những trường hợp phải xử lý kỷ luật. Công tác tiếp dân và giải quyết tranh chấp, đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân ngày càng được cải tiến nên đã góp phần ổn định tình hình, không để xảy ra các vụ khiếu kiện đông người.

2/ Hạn chế, tồn tại

Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu nhiệm vụ, chương trình còn hạn chế như: việc di dời, chuyển đổi ngành nghề đối với các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường còn chậm; quản lý đô thị chưa đáp ứng tương xứng với yêu cầu đòi hỏi của quá trình đô thị hoá nhanh, tình trạng ô nhiễm kênh rạch còn nặng nề; công tác luân chuyển, sắp xếp bố trí cán bộ có những trường hợp thiếu cương quyết; phong trào quần chúng phát triển chưa đều, nhất là xây dựng lực lượng chính trị nòng cốt ở các khu vực trong người Hoa và đồng bào có đạo. Phạm pháp hình sự tuy có giảm, công tác khám phá các vụ trọng án đạt 85%, nhưng tình trạng trộm xe gắn máy gia tăng, chưa có biện pháp đấu tranh phòng ngừa hữu hiệu, tỷ lệ phá án thấp.

Nguyên nhân tồn tại:

Một số chủ trương, chương trình thực hiện chậm do trình tự thủ tục, cơ chế; sự phối hợp thực hiện của các ngành chức năng thiếu đồng bộ; vai trò tham mưu đề xuất của các phòng ban chức năng chưa nhạy bén. Tuy Thường trực Quận ủy và Ban Thường vụ Quận ủy có thấy, có chỉ đạo nhưng do cơ chế chính sách và năng lực cán bộ nên chậm được khắc phục.

II/ VỀ TỔ CHỨC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

1/ Ưu điểm

Ban Chấp hành lâm thời đã xây dựng quy chế làm việc, các chương trình công tác năm, 6 tháng, quý được xây dựng trên cơ sở xác định các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Trong quá trình lãnh đạo, điều hành, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ luôn bám sát nhiệm vụ trong từng thời điểm để xây dựng chương trình hành động cụ thể trên từng lĩnh vực, biết chọn các công việc trọng điểm để thực hiện trong từng giai đoạn và được thực hiện đúng theo qui chế, các nghị quyết và chương trình làm việc; bảo đảm nguyên tắc tập thể lãnh đạo, phân công cá nhân phụ trách, phát huy được trí tuệ tập thể và trách nhiệm cá nhân Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ.

Với tinh thần dám nghĩ, dám làm và sẵn sàng chịu trách nhiệm trước cấp trên, trước Đảng bộ và nhân dân, các Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ theo phạm vi trách nhiệm, quyền hạn được phân công đã năng động, mạnh dạn đề xuất và nêu cao trách nhiệm trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện. ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương theo các qui chế, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước luôn được tuân thủ. Đổi mới và cải tiến lề lối làm việc, phương thức lãnh đạo và phong cách lãnh đạo có đổi mới, chú ý cải tiến nâng cao chất lượng các hội nghị, chất lượng các văn bản chỉ đạo. Ngoài những hội nghị định kỳ, còn tổ chức nhiều cuộc hội nghị chuyên đề để bàn bạc, cho chủ trương giải quyết những công việc lớn, những công việc đột xuất, những khó khăn vướng mắc trong tổ chức thực hiện của các ngành, các cấp trên các lĩnh vực. Ban Thường vụ điều hành thông qua các nghị quyết, chương trình, kế hoạch và các hướng dẫn cụ thể. Coi trọng việc lãnh đạo tổ chức thực hiện, xây dựng nề nếp làm việc, kiểm tra thực hiện nghị quyết theo qui chế. Hàng năm, có chương trình kiểm tra và phân công các Ban Đảng kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn việc thực hiện nghị quyết ở cơ sở. Trong từng thời gian, Thường trực Quận ủy, Ủy viên Thường vụ Quận ủy và các đồng chí Quận ủy viên dành thời gian tăng cường đi cơ sở để kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, kể cả những công việc đột xuất. Những khi có yêu cầu Ban Thường vụ và Thường trực Quận ủy tổ chức các nhóm công tác làm việc với Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường hoặc Đảng ủy, Chi ủy và ban lãnh đạo, thủ trưởng các ban ngành, đoàn thể để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị. Thường trực Quận ủy duy trì đều đặn chế độ giao ban cơ sở Đảng định kỳ hàng quý để kiểm điểm đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết của Đảng bộ và triển khai thực hiện nghị quyết tới. Có chú trọng đến công tác sơ, tổng kết các chủ trương, nghị quyết của Đảng các cấp để rút kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Quận ủy.

Thường trực Quận ủy với nhiệm vụ điều hành công việc hàng ngày đã chấp hành tốt các chỉ đạo của cấp trên, và qui chế hoạt động của Ban Thường vụ. Đã quan tâm nắm bắt tình hình, dư luận để tổ chức kiểm tra, chỉ đạo cụ thể trên từng lĩnh vực, từng nội dung. Những vấn đề lớn, bức xúc có chủ động đưa ra Ban Thường vụ, Ban Chấp hành bàn bạc thảo luận để quyết định chủ trương. Mối quan hệ Thường trực Quận ủy - Thường trực Hội đồng Nhân dân - Ủy ban Nhân dân và Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể ngày càng chặt chẽ, các cuộc họp định kỳ được duy trì đều đặn. Hàng tuần, Thường trực Quận uỷ tổ chức hội ý để thống nhất giải quyết các vấn đề phát sinh trong điều hành công việc. Do vậy, những công việc có tính lâu dài và những công việc trước mắt, cấp bách đều có sự nhất trí cao trong lãnh đạo tổ chức thực hiện. Chế độ tự phê bình và phê bình được Quận ủy, Ban Thường vụ, các cấp ủy đảng thực hiện nghiêm túc, đúng qui định. Tính dân chủ được phát huy, tinh thần đấu tranh xây dựng nội bộ thể hiện thẳng thắn, trung thực, nhìn thẳng vào sự thật để phân tích, đánh giá, tìm ra nguyên nhân để phát huy ưu điểm, sửa chữa khắc phục thiếu sót.

2/ Hạn chế, tồn tại

Công tác lãnh đạo kiểm tra việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng bộ, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ đôi lúc chưa thường xuyên nên có một số chủ trương, nghị quyết còn chậm được triển khai thực hiện ở cơ sở. Thời gian hội họp, hội nghị của Ban Thường vụ vẫn còn nhiều; một số ít cuộc họp đầu tư nội dung chưa sâu nên chất lượng nội dung cụôc họp còn thấp.

Một số Ủy viên Ban Chấp hành hoạt động chưa đều tay, mặt khác do mới tham gia cấp ủy lần đầu nên còn e dè trong phát biểu, vì vậy việc tham gia góp ý trong công tác lãnh đạo chung của Ban Chấp hành vẫn còn hạn chế.

Nguyên nhân tồn tại:

Quận đang trong quá trình đô thị hoá nhanh, nhiều việc lớn, nhiều vấn đề đặt ra cần tập trung giải quyết theo phát sinh thực tế và bức xúc của cơ sở hoặc theo chỉ đạo của cấp trên, nên trong chỉ đạo, điều hành của Thường trực và Ban Thường vụ có khi còn chưa theo đúng chương trình, kế hoạch đã đề ra.

Một số Ủy viên Ban Chấp hành thiếu đầu tư nghiên cứu đóng góp cho sự lãnh đạo chung, nên phần nào cũng ảnh hưởng đến sự lãnh đạo của Ban Chấp hành.

III/ VỀ PHẨM CHẤT CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC LỐI SỐNG

1/ Ưu điểm

Các Ủy viên Ban Chấp hành luôn xác định lập trường quan điểm vững vàng, không mơ hồ, mất cảnh giác trước âm mưu “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch; giữ gìn sự đoàn kết thống nhất cao trong nội bộ, giữ được phẩm chất, đạo đức, gương mẫu, có lối sống giản dị, lành mạnh, toàn tâm toàn ý lo công việc chung. Có ý thức giáo dục gia đình chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thẳng thắn mạnh dạn trong góp ý xây dựng nội bộ, kiên quyết đối với những hiện tượng tiêu cực trong nội bộ và ngoài xã hội. Gắn với cuộc vận động “Xây dựng chỉnh đốn Đảng” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá IX), Ban Chấp hành, Ban Thường vụ đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt cuộc vận động, giáo dục cán bộ, đảng viên nâng cao ý thức tự rèn luyện, nêu cao tính tổ chức kỷ luật, thực hành tiết kiệm, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Trọng tâm là thực hiện “ 3 xây, 3 chống “ theo Chỉ thị 15-CT/TU của Thành ủy và Quy định 19-QĐ/TW của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm. Không có biểu hiện quan liêu, cửa quyền, hách dịch, giữ vững quan hệ tốt với cơ sở và quần chúng.

Đối với những tổ chức Đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm, Ban Thường vụ có tập trung chỉ đạo kiểm tra, thanh tra làm rõ những vấn đề sai phạm, kiên quyết xử lý nghiêm minh những cán bộ sai phạm. Nội dung sai phạm chủ yếu: thiếu tinh thần trách nhiệm trong quản lý đất đai, thiếu ý thức giáo dục gia đình giữ mối quan hệ tốt với quần chúng, làm mất đoàn kết nội bộ. Công tác giải quyết các đơn thư khiếu nại tố cáo luôn được Quận ủy và các tổ chức Đảng chú trọng xem xét giải quyết kịp thời, không để tồn đọng kéo dài.

2/ Hạn chế, tồn tại

Bên cạnh sự năng động, tinh thần trách nhiệm trong công việc, trong Ban Chấp hành còn vài đồng chí qua xử lý tình hình thực tế ở đơn vị công tác thể hiện bản lĩnh chính trị chưa cao, ở một số lĩnh vực chưa thể hiện tốt vai trò là hạt nhân lãnh đạo.

Còn có trường hợp thành viên Ban Chấp hành chưa ổn định tư tưởng đưa đến việc xin ra khỏi Ban Chấp hành.

Nguyên nhân tồn tại:

Việc xây dựng tiêu chuẩn cụ thể về đạo đức, lối sống của cán bộ, công chức còn chung chung, thiếu cụ thể cho từng loại hình cơ sở đảng.

Sau 2 năm thực hiện Nghị quyết Đảng bộ quận đề ra, Ban Chấp hành với tinh thần đoàn kết và nỗ lực cao đã vượt qua nhiều khó khăn thử thách, lãnh đạo thực hiện hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ trên nhiều lĩnh vực, nhưng cũng còn những hạn chế, tồn tại, Ban Chấp hành nghiêm túc nhận khuyết điểm. Đồng thời, trên cơ sở những ưu điểm đạt được và những hạn chế, tồn tại trong thời gian qua, Ban Chấp hành nhiệm kỳ IX sẽ rút ra được những kinh nghiệm thực tiễn qúy báu để tiếp tục lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng bộ đề ra trong thời gian tới.

Thông báo