Thứ Ba, ngày 5 tháng 3 năm 2024

Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê báo cáo tại Hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) – Sáng 5/1, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo TP năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Đặng Mạnh Trung, Vụ trưởng, Trưởng Cơ quan Thường trực khu vực niềm Nam của Ban Tuyên giáo Trung ương; Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP; Phan Xuân Biên, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP; Thân Thị Thư, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP; Hoàng Thị Khánh, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến TP; Dương Anh Đức, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP;…

Hoàn thành khối lượng công việc lớn, phức tạp

Báo cáo tại hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê cho biết, năm 2022 ngành Tuyên giáo TP đã tiếp tục triển khai đồng bộ, toàn diện các lĩnh vực, hoàn thành khối lượng công việc lớn, phức tạp, bảo đảm kế hoạch cũng như nhiệm vụ đột xuất; chủ động hơn trong phát hiện vấn đề, kịp thời hơn trong tham mưu những nội dung mới và khó, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Kết quả ngành Tuyên giáo TP đạt được trong năm qua là thành quả của sự kiên trì, nỗ lực, sáng tạo, bản lĩnh của đội ngũ cán bộ thuộc các lĩnh vực của ngành tuyên giáo; sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy và cấp ủy tổ chức Đảng các cấp.

Sau khi thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế của ngành Tuyên giáo TP năm 2022, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê cho biết, dự thảo chương trình công tác năm 2023 đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp công tác tư tưởng kiên quyết, kiên trì thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII, kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII gắn với việc triển khai Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tham mưu tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tập trung tuyên truyền, phổ biến, học tập, quán triệt, triển khai nghị quyết của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn 2045; tham gia sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI (2020 - 2025); tuyên truyền các ngày lễ lớn trong năm, chuẩn bị các điều kiện, nội dung hướng đến kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025).

Cùng với đó là tổng kết công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP, đúc kết các bài học kinh nghiệm, tổ chức biên soạn sách và sản xuất phim tài liệu về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP; tiếp tục tuyên truyền lan tỏa những thành quả, kinh nghiệm phòng, chống dịch Covid-19 gắn với việc xây dựng và phát triển TPHCM.

Hoàn thiện trình và triển khai Chương trình hành động “Xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại TPHCM, làm cho văn hóa Hồ Chí Minh thấm sâu vào người dân TP, là một nguồn sức mạnh đặc thù của con người TP mang tên Bác”.

Đồng thời, tăng cường chỉ đạo báo chí - xuất bản, văn hóa - văn nghệ thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức sơ kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW (Hội nghị Trung ương 8, khóa XI) “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tăng cường năng lực dự báo, nắm bắt và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh trên không gian mạng, không để bị động, bất ngờ.

9 giải pháp trọng tâm

Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê chia sẻ, quán triệt phương châm của Ban Tuyên giáo Trung ương năm 2023 “Bản lĩnh, trí tuệ, đoàn kết, chủ động, đổi mới, sáng tạo, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ”, các cấp và mỗi cán bộ ngành Tuyên giáo TP cần tập trung thực hiện 9 giải pháp trọng tâm.

Trong đó, tiếp tục tập trung công tác tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết các Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Nghị quyết mới của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn 2045; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội trên lĩnh vực tuyên giáo. Tổ chức các hội nghị thông báo nhanh và hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII trong năm 2023 và các nghị quyết của Trung ương, Thành ủy.

Nắm chắc và dự báo sát đúng tình hình tư tưởng, tiến hành nghiên cứu dư luận và tâm trạng xã hội; kịp thời xử lý thông tin và định hướng tư tưởng, dư luận gắn với giải quyết tốt các vấn đề bức xúc của Nhân dân, các vấn đề nhạy cảm, phức tạp phát sinh. Tăng cường số lượng và nâng cao chất lượng cộng tác viên dư luận xã hội và đa dạng phương thức nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội. Đầu tư đa dạng các hình thức nắm bắt và dự báo tình hình tư tưởng, nghiên cứu dư luận xã hội. Tiếp tục phát huy công nghệ, internet trong triển khai điều tra, khảo sát, theo hướng ngày càng đa dạng đối tượng, thành phần xã hội, chủ đề, vấn đề, kịp thời, nhạy bén, ngày càng nâng cao tính khoa học, xác thực và độ tin cậy của kết quả phản ánh.

Tiếp tục tổ chức nâng cao chất lượng các cuộc hội thảo, tọa đàm khoa học tổng kết thực tiễn các nội dung công tác xây dựng Đảng và kỷ niệm các sự kiện lịch sử quan trọng. Đổi mới, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị, Lịch sử Đảng.

Một tiết mục văn nghệ tại Hội nghị Một tiết mục văn nghệ tại Hội nghị

Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị và Đề án 05-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy. Rà soát các chương trình, kế hoạch, đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, ban hành để triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI;

Tham mưu thực hiện tốt vai trò chủ quản của Thành ủy đối với các cơ quan báo chí, cơ quan xuất bản TP; nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, quản lý báo chí, xuất bản TP và phối hợp tốt với các cơ quan báo chí trung ương, địa phương thực hiện công tác tuyên truyền, truyền thông về quá trình xây dựng, phát triển TP trên các lĩnh vực, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị.

Cùng với đó là nâng cao chất lượng công tác tư tưởng trong các lĩnh vực khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, xã hội, văn hóa, văn nghệ. Tiếp tục tham mưu cơ chế, chính sách, hỗ trợ thiết thực hoạt động của Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật TP, Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật TP.

Thường xuyên hướng dẫn nghiệp vụ, chuyên môn cho cơ sở; xây dựng kế hoạch công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tuyên giáo và tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, cập nhật, bổ sung kiến thức cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo TP.

“Chúng ta đang bước vào năm 2023, năm mà ngành Tuyên giáo sẽ phải triển khai một khối lượng công việc rất lớn, trong đó có nhiều nhiệm vụ khó; nhưng với tinh thần phấn đấu quyết tâm thực hiện nhiệm vụ như nhắn nhủ, động viên của đồng chí Bí thư Thành ủy tại Hội nghị tổng kết tình hình kinh tế - xã hội năm 2022 và triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm 2023 “Áp lực lắm! Áp lực này buộc chúng ta phải hành động. Chúng ta cần lấy kết quả hành động để làm niềm vui lẽ sống của mình. Chứ đừng coi áp lực đó là mệt mỏi, bởi vì mình làm việc cho người dân, cho xã hội, cho sự phát triển của TP”. Cùng với sự quan tâm của Ban Tuyên giáo Trung ương, Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, các quận, huyện ủy, Thành ủy Thủ Đức các đơn vị và sự nỗ lực của toàn thể đội ngũ cán bộ, toàn ngành Tuyên giáo TP, tôi tin rằng chúng ta sẽ nỗ lực vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2023 và những năm tiếp theo” - đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê nhấn mạnh.

S. Hải


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo