Chủ Nhật, ngày 23 tháng 6 năm 2024

Thanh tra, kiểm tra một số nội dung nhạy cảm, phức tạp, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 trên địa bàn TP.

Theo đó, UBND TPHCM yêu cầu tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực gắn với công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chống suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn TPHCM bám sát, triển khai có hiệu quả Chương trình công tác năm 2024 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực TP, nâng cao trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và các văn bản hướng dẫn thực hiện chủ trương, chỉ đạo của cấp có thẩm quyền. Cụ thể hóa các nội dung, giải pháp cụ thể để tổ chức thực hiện, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng, tiêu cực. Thực hiện nghiêm quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Xác định việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là một trong các tiêu chí để đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ hằng năm.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị căn cứ vào kế hoạch này xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, đề ra các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị mình để triển khai thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tự kiểm tra nội bộ, kiểm soát xung đột lợi ích để ngăn chặn, phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng, tiêu cực theo quy định.

Cụ thể, xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế pháp luật, kịp thời khắc phục những bất cập, sơ hở dễ bị lợi dụng để tham nhũng, tiêu cực. Đồng thời, tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, pháp luật, các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan, tổ chức, đơn vị như thực hiện công khai, minh bạch trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; xây dựng và thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn; thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn theo quy định; thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức theo quy định; kiểm soát xung đột lợi ích; công tác kiểm soát tài sản, thu nhập…

Bên cạnh đó, tiến hành thanh tra, kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo đúng chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt; tập trung vào một số nội dung nhạy cảm, phức tạp, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong triển khai thực hiện. Kiên quyết xử lý hoặc kiến nghị xử lý theo thẩm quyền đối với tập thể, cá nhân có vi phạm theo quy định của pháp luật.

Vân Minh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo