Chủ Nhật, ngày 23 tháng 6 năm 2024

Thi đua sáng tạo cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân

Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Huỳnh Thanh Nhân kết luận buổi giám sát

(Thanhuytphcm.vn) – Chiều 11/6, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Huỳnh Thanh Nhân đã chủ trì buổi giám sát về thực hiện Chương trình cải cách hành chính (CCHC) về cải cách tổ chức bộ máy hành chính và cải cách chế độ công vụ giai đoạn 2022-2025 đối với Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông (TT-TT) TPHCM.

Sắp xếp lại tổ chức bộ máy phù hợp, hiệu quả

Theo báo cáo Sở Nội vụ TP, thời gian qua Sở luôn thực hiện việc rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy; quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ cụ thể của các tổ chức thuộc và trực thuộc không để xảy ra tình trạng chồng chéo chức năng, nhiệm vụ giữa các tổ chức thuộc và trực thuộc Sở. Cụ thể, Sở đã ban hành 9/9 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của các tổ chức thuộc và trực thuộc Sở. Bên cạnh đó, đã ban hành Quy chế làm việc số 631/QĐ-SNV ngày 29 tháng 12 năm 2022 nhằm phân định rõ trách nhiệm thực thi công việc và trách nhiệm phối hợp giữa các tổ chức thuộc và trực thuộc. Số lượng cấp phó của Sở Nội vụ phù hợp và đúng quy định.

Trong thời gian tới, Sở Nội vụ tiếp tục rà soát sắp xếp lại tổ chức bộ máy phù hợp, đúng quy định, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong hoạt động tham mưu công tác quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công phục vụ nhân dân; đẩy nhanh triển khai việc giao quyền tự chủ cho Trung tâm Lưu trữ lịch sử theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập (đối với đơn vị sự nghiệp) theo Công văn số 3986/UBND-KT ngày 18 tháng 8 năm 2023 của UBND TP về việc thực hiện nhiệm vụ đẩy mạnh tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập đến năm 2025 theo Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban chấp hành Trung ương. Hiện nay, Sở Nội vụ đang sử dụng đúng và có hiệu quả số lượng biên chế công chức hành chính và số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước được UBND TP phân bổ.

Các đại biểu tham dự buổi giám sát Các đại biểu tham dự buổi giám sát

Còn Sở TT-TT TPHCM cho biết, từ kết quả thực hiện công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính và cải cách chế độ công vụ tại Sở TT-TT giai đoạn 2022-2025 đã có những điểm nổi bật, đạt được trong cải cách tổ chức bộ máy hành chính và cải cách chế độ công vụ. Về CCHC trong công tác tổ chức bộ máy, đã nâng cao trách nhiệm của lãnh đạo phòng và từng chuyên viên trong chỉ đạo, điều hành, phân công nhiệm vụ cụ thể, kiểm tra, đôn đốc việc thực thi công vụ của chuyên viên; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý điều hành và thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời, đã chủ động xây dựng và thực hiện các quy trình xử lý công việc nội bộ như: Quy trình quản lý, văn bản đến, văn bản đi; Quy trình quản lý hồ sơ; Quy trình Đánh giá nội bộ và kiểm tra quá trình cung cấp dịch vụ; Quy trình thực hiện hành động khắc phục các điểm không phù hợp; Quy trình thực hiện hành động phòng ngừa từ kết quả thống kê; Quy trình quản lý văn thư, lưu trữ; Quy trình tiếp nhận và trả hồ sơ; Quy trình tuyển dụng; Quy trình nâng lương trước hạn; Quy trình kỷ luật công chức, người lao động; Quy trình xét thi đua khen thưởng; Quy trình đào tạo, bồi dưỡng;…

Đối với Sở Tài chính đã chủ động rà soát hoàn thiện quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các phòng chuyên môn, Thanh tra Sở, Văn phòng Sở và Chi cục Tài chính doanh nghiệp nhằm kịp thời khắc phục tình trạng trùng lắp, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, tăng tính hiệu quả cho hoạt động chung của Sở Tài chính. Trong việc xây dựng đề án vị trí việc làm Sở Tài chính luôn gắn với việc rà soát, kiện toàn, sắp xếp lại bộ máy biên chế đảm bảo phù hợp với tình hình.

Tại buổi làm việc, thành viên đoàn giám sát đặt vấn đề trao đổi với các sở về công tác liên thông giải quyết thủ tục hành chính, số hóa dữ liệu; sử dụng tài sản công, sắp xếp khu phố - ấp; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Đại biểu Lê Trương Hải Hiếu đặt vấn đề tại buổi giám sát Đại biểu Lê Trương Hải Hiếu đặt vấn đề tại buổi giám sát

Tiếp tục rà soát các nội dung được phân cấp, ủy quyền

Qua buổi giám sát, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Huỳnh Thanh Nhân cho rằng, mặc dù các đơn vị báo cáo thiếu biên chế, áp lực công việc rất lớn nhưng hiện nay các sở vẫn chưa tuyển đủ số lượng biên chế được giao. Vì vậy, đồng chí Huỳnh Thanh Nhân đề nghị các sở quan tâm đẩy mạnh công tác tuyển dụng, bố trí số lượng biên chế đảm bảo theo quy định; đồng thời trong quá trình thực hiện cũng lưu ý đến việc thực hiện tinh giản biên chế. Đồng chí Huỳnh Thanh Nhân cũng chia sẻ những khó khăn của các sở khi số lượng được giao như hiện nay rất áp lực cho đơn vị, nhưng chỉ tiêu chung của TP về tinh giản biên chế vẫn phải thực hiện theo quy định chung của Trung ương.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Nguyễn Duy Tân phát biểu tại buổi giám sát Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Nguyễn Duy Tân phát biểu tại buổi giám sát

Đồng chí Huỳnh Thanh Nhân yêu cầu các đơn vị cần tiếp tục thực hiện và rà soát các nội dung được phân cấp, ủy quyền theo quyết định của UBND TP; đề xuất điều chỉnh những nội dung không còn phù hợp với thực tiễn. Bên cạnh đó, quan tâm đến việc xây dựng Đề án vị trí việc làm, triển khai Đề án thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn TP; bảo đảm tính khoa học, chính xác, khách quan, nghiêm túc, công bằng, công khai, minh bạch trong công tác đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức theo hiệu quả công việc.

Đồng chí Huỳnh Thanh Nhân cũng đề nghị 3 sở có giải pháp tăng cường công tác tuyên truyền và thu hút người có tài năng vào làm việc tại cơ quan hành chính nhà nước... “Tiếp tục phát động thi đua sáng tạo trong công tác CCHC để từ đó góp phần giải quyết nhanh chóng hồ sơ cho người dân, giảm phiền hà trong dân, nâng cao chất lượng phục vụ người dân” - đồng chí Huỳnh Thanh Nhân nhấn mạnh.

Minh Hiệp


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo