Thứ Sáu, ngày 31 tháng 3 năm 2023

Tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa chủ trương của Đảng về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Đồng chí Võ Văn Thưởng gặp gỡ các đại biểu tham dự Hội thảo.

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 20/2, tại TPHCM, Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW đã tổ chức Hội thảo khoa học về tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Chủ trì Hội thảo có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết Nghị quyết số 23-NQ/TW; Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết Nghị quyết số 23-NQ/TW; Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết Nghị quyết số 23-NQ/TW; Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương, Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết Nghị quyết số 23-NQ/TW.

Đến dự Hội thảo có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo các địa phương khu vực phía Nam.

Các đai biểu tham dự Hội thảo. Các đai biểu tham dự Hội thảo.

Phát biểu khai mạc và báo cáo đề dẫn Hội thảo, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh, đại đoàn kết toàn dân tộc có vị trí đặc biệt quan trọng, là chủ trương nhất quán và xuyên suốt trong đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trải qua các thời kỳ cách mạng, quan điểm của Đảng ta về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được hoàn thiện, phát triển. Đảng ta luôn xác định “đoàn kết” là giá trị cốt lõi, “đại đoàn kết toàn dân tộc” là đường lối chiến lược, là cội nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu của cách mạng Việt Nam, quyết định mọi thắng lợi trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trong tư tưởng Hồ Chí Minh đại đoàn kết toàn dân tộc là một nội dung cốt lõi, là tư tưởng mang tầm chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của chúng ta. Phát triển sâu sắc tư tưởng đó, Đảng ta luôn khẳng định quần chúng nhân dân là người làm chủ của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến cho biết, sau 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW và các chủ trương của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc, chúng ta đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã khẳng định: “Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố; dân chủ xã hội chủ nghĩa tiếp tục được phát huy. Ban hành và thực hiện có hiệu quả nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. MTTQ và các đoàn thể nhân dân tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, vận động đông đảo nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát huy ngày càng tốt hơn vai trò đại diện quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân; chủ động tham gia giám sát và phản biện xã hội; làm tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị, góp phần tích cực vào những thành tựu chung của đất nước”, để đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên gặp gỡ các đại biểu tham dự Hội thảo. Đồng chí Nguyễn Văn Nên gặp gỡ các đại biểu tham dự Hội thảo.

Tuy nhiên, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc có lúc, có nơi chưa được quan tâm, phát huy đầy đủ. Các nguồn lực, tiềm năng sáng tạo của nhân dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc chưa được khai thác hiệu quả. Nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội có mặt chưa theo kịp yêu cầu của tình hình mới; chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội còn hạn chế. Một số tổ chức cơ sở Đảng, một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chưa gương mẫu, chưa thực sự tôn trọng ý kiến, kiến nghị của nhân dân và giải quyết kịp thời các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân,... Những điều đó tác động đến việc tạo sự đồng thuận xã hội, xây dựng củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.

Theo đồng chí Đỗ Văn Chiến, để tiếp tục thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, trong giai đoạn tới, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phải quán triệt sâu sắc, thực hiện hiệu quả hơn nữa quan điểm “khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Hội thảo. Đồng chí Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Hội thảo.

“Vì vậy, chúng ta phải đánh giá toàn diện, đầy đủ, thực chất những kết quả đạt được (ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm) trong thực hiện chủ trương của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc nói chung, về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW nói riêng. Trên cơ sở đó, tiếp tục thống nhất chủ trương, quan điểm và đề xuất hệ thống giải pháp đồng bộ, khả thi nhằm tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa chủ trương của Đảng về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời gian tới” – đồng chí Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.

S. Hải


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo