Chủ Nhật, ngày 21 tháng 7 năm 2024

Cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch tại TPHCM

(Thanhuytphcm.vn) - Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy TPHCM vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch tại TPHCM năm 2023-2024.

Cuộc thi được tổ chức nhằm tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới tại TPHCM; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân TPHCM đối với nhiệm vụ này.

Cùng với đó là góp phần hình thành nguồn tác phẩm phong phú, có chất lượng, có tính chiến đấu cao phục vụ công tác tuyên truyền của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn TP; tiếp tục phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng cho các lực lượng, hình thành mạng lưới rộng khắp của Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ.

Đồng thời nâng cao chất lượng các tác phẩm chính luận trên báo chí và mạng xã hội của hệ thống chính trị TP về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ, tuyên truyền, lan tỏa đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đối tượng dự thi là tác giả, nhóm tác giả là cán bộ, đảng viên, nhân dân TPHCM và các tỉnh, thành khác, người Việt Nam ở nước ngoài có tác phẩm phù hợp với thể lệ cuộc thi đều có quyền dự thi.

Tác giả, nhóm tác giả tham gia dự thi không vi phạm Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Báo chí, Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành và các quy định khác của pháp luật. Các tác giả, nhóm tác giả đang làm việc tại các cơ quan báo chí không vi phạm Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam.

Về tiêu chí, tác phẩm dự thi là tác phẩm chính luận bằng tiếng Việt đảm bảo về hình thức nêu tại thể lệ cuộc thi. Là tác phẩm sáng tạo lần đầu, chưa từng tham gia các cuộc thi viết tương tự, không vi phạm quy định về Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2022.

Tác phẩm dự thi phải đảm bảo tính Đảng, tính chiến đấu, tính khoa học, tính định hướng; ngôn phong chuẩn mực, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, có phát hiện mới, có liên hệ thực tiễn tại TPHCM. Chủ đề tác phẩm tập trung vào những vấn đề cơ bản, trọng tâm, những vấn đề nổi lên trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay, nhất là tại TPHCM.

Khuyến khích các tác phẩm bảo vệ những nguyên lý cơ bản, những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các nguyên tắc cơ bản trong tổ chức và hoạt động của Đảng; đề xuất bổ sung, phát triển lý luận, hoàn thiện chủ trương, chính sách, pháp luật; những sản phẩm mang tính “bút chiến” phản bác trực diện, vạch trần tính chất phản cách mạng, phản khoa học trong luận điệu chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị; các tác phẩm tuyên truyền, cụ thể hoá nội dung thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ XI và các Nghị quyết của Trung ương liên quan đến TPHCM.

Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ khi phát động Cuộc thi đến hết ngày 31/3/2024.

Các tác giả, nhóm tác giả là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ lực lượng vũ trang thuộc cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của địa phương và nhân dân sinh sống trên địa bàn có tác phẩm dự thi gửi về Ban Chỉ đạo 35 Quận ủy, Huyện ủy, Thành ủy TP Thủ Đức, Đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy. Các tác giả, nhóm tác giả còn lại gửi tác phẩm dự thi về Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM.

Dự kiến, lễ công bố và trao giải Cuộc thi diễn ra vào tháng 4/2024.

* Xem thêm thể lệ cuộc thi tại đây.

S. Hải


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo