Chủ Nhật, ngày 6 tháng 12 năm 2020

Vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc xây dựng và phát triển TPHCM

Xây dựng, phát triển TPHCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, xứng đáng là đầu tàu về kinh tế, có vị trí chính trị quan trọng

(Thanhuytphcm.vn) - Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu văn hóa nhân loại. Nhiều ý kiến, hiến kế từ Hội thảo khoa học “Tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh” do Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh TPHCM phối hợp với Học viện Cán bộ TPHCM tổ chức, một lần nữa khẳng định giá trị thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh.

Tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng Đảng, chính quyền phục vụ nhân dân

Nhìn lại hành trình 30 năm tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những cột mốc đáng nhớ trong suốt những năm trường kỳ kháng chiến chống giặc cứu nước cho đến những thành tựu trong công cuộc xây dựng, đổi mới và phát triển đất nước, có thể khẳng định rằng, tư tưởng Hồ Chí Minh bao gồm: tư tưởng về giải phóng dân tộc, giải phóng con người; về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; về sức mạnh của nhân dân, của khối đại đoàn kết dân tộc; về quyền làm chủ của Nhân dân, xây dựng Nhà nước thật sự của dân, do dân và vì dân;… là tài sản tinh thần vô giá của Đảng ta, dân tộc ta.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Thị Thu Hoài nhận định, từ sau ngày giải phóng đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM tiếp tục phát huy truyền thống đấu tranh cách mạng kiên cường, chủ động, sáng tạo “cùng cả nước vì cả nước”, đi trước và cố gắng về đích trước, thực hiện công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển TP, góp phần xây dựng đất nước tiến lên chủ nghĩa xã hội, ngày càng khẳng định vị thế trong việc định hướng phát triển kinh tế, hội nhập với thế giới.

Cán bộ, đảng viên cần xây dựng và thực hiện đạo đức công vụ, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân Cán bộ, đảng viên cần xây dựng và thực hiện đạo đức công vụ, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân

Để làm được điều đó, theo đồng chí Nguyễn Thị Thu Hoài, TP đã không ngừng tìm tòi, học tập, liên hệ, vận dụng những cách làm mới, những mô hình hay, sáng tạo, phù hợp với đặc điểm tình hình đặc thù của TP. Đặc biệt, cấp ủy, cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các ngành, các cấp cần nhận thức rõ vai trò trách nhiệm nêu gương, đi đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những công việc cụ thể, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Bên cạnh những kết quả trong thực hiện các chương trình đột phá, TP cũng cần tập trung tổ chức các hoạt động hướng về nhân dân, xây dựng và phát triển TP để phục vụ nhân dân, nâng cao đời sống nhân dân.

PGS.TS Huỳnh Thị Gấm, Học viện Chính trị khu vực II cho rằng, tư tưởng về dân, về Đảng và về mối quan hệ giữa Đảng cầm quyền với dân là một bộ phận quan trọng trong di sản tư tưởng Hồ Chí Minh. Tư tưởng đó rất độc đáo, đa dạng, cụ thể và sâu sắc, có tác dụng to lớn cả về lý luận và thực tiễn.

Theo đó, Đảng bộ TPHCM cần vận dụng kinh nghiệm của TP xưa nay là phải luôn bám sát thực tiễn, dựa vào sức mạnh, trí tuệ của dân, phát huy tính năng động, sáng tạo của mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn TP. Ngoài ra, dù đất nước đổi mới như thế nào, TPHCM được xây dựng hiện đại, phát triển ra sao thì sự thấu hiểu, yêu thương, tôn trọng nhân dân và “lấy sự hài lòng hạnh phúc của nhân dân, sự phát triển của TP là thước đo kết quả lãnh đạo của Đảng” phải luôn được Đảng bộ đặt lên hàng đầu. Chỉ có như vậy thì tình cảm gắn bó giữa Đảng bộ TP với nhân dân mới ngày càng bền chặt.

Bảo vệ và phát triển những giá trị vĩ đại của Di sản Hồ Chí Minh

Ở khía cạnh khác, tư tưởng Hồ Chí Minh về đối ngoại và ngoại giao cũng là một trong những nguồn sáng quý báu soi đường cho hoạt động đối ngoại của TP. Theo TS Bùi Thị Ngọc Trang, Phó Giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM, từ khi đất nước bước vào công cuộc đổi mới, thực hiện chính sách mở cửa, lãnh đạo TPHCM luôn xác định tầm quan trọng của các hoạt động đối ngoại trong phát triển TP và trong thực hiện trách nhiệm vì cả nước, góp phần đưa sự nghiệp đối ngoại của Đảng và Nhà nước tiếp tục phát triển.

Đầu tư Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh TPHCM trở thành nơi thu hút sự quan tâm của khách tham quan, khách quốc tế và thế hệ trẻ Việt Nam Đầu tư Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh TPHCM trở thành nơi thu hút sự quan tâm của khách tham quan, khách quốc tế và thế hệ trẻ Việt Nam

Những năm tới đây, TP xác định sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả đồng bộ các hoạt động đối ngoại của Đảng, ngoại giao nhà nước, đối ngoại Nhân dân trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, thông tin đối ngoại, công tác người Việt Nam ở nước ngoài trên tinh thần chủ động và sáng tạo, phù hợp với đặc điểm và tình hình TP, tạo môi trường quốc tế thuận lợi cho sự phát triển toàn diện của TP. Tăng cường tìm hiểu và xác lập quan hệ hợp tác quốc tế có trọng tâm, trọng điểm trong các lĩnh vực mà TP có nhu cầu với các địa phương nước ngoài, đặc biệt là các địa phương của những nước có quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam, góp phần thực hiện thành công các chương trình đề án phát triển TPHCM.

Còn với TS Phạm Ngọc Lợi, Trưởng Khoa Dân vận và Công tác xã hội - Học viện Cán bộ TP, lý luận, tư tưởng là một vũ khí vô cùng trọng yếu của Đảng. “Trong những năm qua, dường như chúng ta tập trung nhiều vào những quyết sách kinh tế để phát triển đất nước mà có phần lơ là vũ khí lý luận quan trọng này. Nắm chắc vũ khí lý luận là chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh thì Đảng và Nhà nước mới tiếp tục lãnh đạo, quản lý đất nước ổn định và đúng hướng; đảm bảo cho việc đấu tranh tư tưởng đi trước một bước; góp phần phát triển quảng bá về tư tưởng, quan điểm đường lối, chính sách của Đảng, bảo vệ trận địa tư tưởng là vũ khí để chống lại thế lực thù địch.” - TS Phạm Ngọc Lợi cho hay.

Bên cạnh việc vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng, phát triển đất nước, việc gìn giữ và phát huy giá trị di sản của Người tại TPHCM cũng được lãnh đạo TP quan tâm. Dẫn chứng cho điều này, TS Vũ Mạnh Hà, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh TPHCM cho biết, Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh TPHCM cho đến nay đã trở thành một trung tâm giáo dục lịch sử cách mạng, về tư tưởng đạo đức và cuộc đời hoạt động cách mạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng là nơi gìn giữ, phát huy giá trị di sản của Người.

Tuy nhiên trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hoá cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ và nhu cầu thị hiếu của văn hóa ngày càng được nâng cao của công chúng, để có thể phát huy tối đa những giá trị văn hóa của mình, Bảo tàng Hồ Chí Minh đòi hỏi cần phải có sự quan tâm, đầu tư phù hợp. Đặc biệt là những phương án đầu tư thiết thực, thu hút được sự quan tâm của khách tham quan, khách quốc tế và thế hệ trẻ Việt Nam, tạo ra giá trị văn hóa với sức lan tỏa rộng lớn cũng như những lợi ích cụ thể về kinh tế.

Hương Thảo


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo