Thứ Tư, ngày 29 tháng 3 năm 2023

Kết luận số 386-KL/TU ngày 26/9/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân hiến đất nâng cấp, mở rộng đường, hẻm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Tin khác

Thông báo