Thứ Tư, ngày 24 tháng 7 năm 2024

Quy chế 10-QC/TU ngày 21 tháng 8 năm 2023 của Thành ủy TPHCM về phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Thành ủy với Ban Tổ chức Thành ủy trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Thông báo