Thứ Ba, ngày 18 tháng 6 năm 2024

Hướng dẫn số 45-HD/BTGTU ngày 24/3/2022 của Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM về tuyên truyền nội dung bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị đối ngoại toàn quốc

Tin khác

Thông báo