Thứ Năm, ngày 25 tháng 7 năm 2024

Kế hoạch số 215-KH/TU ngày 12/4/2023 của Thành ủy TPHCM về thực hiện Kết luận số 40-KL/TW, Quy định số 70-QĐ/TW, Quyết định số 72-QĐ/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị và Công văn số 4208-CV/BTCTW ngày 04 tháng 10 năm 2022 của Ban Tổ chức Trung ương

Thông báo