Thứ Năm, ngày 25 tháng 7 năm 2024

Kết luận số 558-KL/TU ngày 24/4/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về đẩy mạnh thực hiện Đề án 01-ĐA/TU ngày 05/02/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về hỗ trợ, phát triển tài năng trẻ và lãnh đạo tương lai của TPHCM giai đoạn 2020 - 2025

Thông báo