Thứ Năm, ngày 25 tháng 7 năm 2024

Kết luận số 567-KL/TU ngày 05/5/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

Thông báo