Chủ Nhật, ngày 25 tháng 9 năm 2022

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ I (1977 - 1978)

1

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng

Bí thư Quận ủy

2

Đ/c Đỗ Tấn Phong

Phó Bí thư - Chủ tịch UBND quận

3

Đ/c Huỳnh Thương

Phó Bí thư Thường trực

4

Đ/c Từ Thế Chấn

5

Đ/c Nguyễn Đức Thu

6

Đ/c Nguyễn Ngọc Dấn

7

Đ/c Trần Quốc Long

8

Đ/c Nguyễn Trưởng Quảng

9

Đ/c Lê Thị Tâm

10

Đ/c Đặng Văn Danh

11

Đ/c Trương Lưu Quang

12

Đ/c Nguyễn Kim Tuyết

13

Đ/c Cao Văn Tống

14

Đ/c Nguyễn Kim Bồng

15

Đ/c Phan Thị Chiến

16

Đ/c Huỳnh Tấn Thanh

17

Đ/c Phan Ngọc Báu

18

Đ/c Võ Thanh Hùng

19

Đ/c Lữ Uy Quyền

20

Đ/c Nguyễn Chí Trung

21

Đ/c Phạm Thanh Xuân

22

Đ/c Trịnh Quang Quý

23

Đ/c Nguyễn Lập Hòa

24

Đ/c Trần Hào

25

Đ/c Nhữ Đình Quang

26

Đ/c Đỗ Văn Điềm (dự khuyết)

27

Đ/c Nguyễn Thị Lựu

Thông báo