Thứ Bảy, ngày 1 tháng 4 năm 2023

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ V (1989 - 1990)

1

Đ/c Trần Thiện Tứ

Bí thư Quận ủy

2

Đ/c Mai Quốc Bình

Phó Bí thư Thường trực

3

Đ/c Dương Quan Hà

Phó bí thư, Chủ tịch UBND quận

4

Đ/c Dương Quan Hà

Bí thư Quận ủy

5

Đ/c Võ Ngọc Yến

Phó Bí thư Thường trực

6

Đ/c Mai Quốc Bình

Phó bí thư, Chủ tịch UBND quận

7

Đ/c Nguyễn Châu Á

8

Đ/c Huỳnh Ngọc Ẩn

9

Đ/c Nguyễn Văn Bé

10

Đ/c Nghiêm Bá Bốn

11

Đ/c Nguyễn Thị Kim Dung

12

Đ/c Huỳnh Phương Dũng

13

Đ/c Trần Quang Đức

14

Đ/c Trần Văn Đúng

15

Đ/c Phạm Nguyên Đương

16

Đ/c Nguyễn Thị Hạnh

17

Đ/c Huỳnh Thị Hiền

18

Đ/c Vũ Đức Hiền

19

Đ/c Nguyễn Khắc Hiếu

20

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng

21

Đ/c Lê Thanh Hội

22

Đ/c Vũ Anh Kiếm

23

Đ/c Dương Văn Khoa

24

Đ/c Trần Thị Lan

(Mất 1990)

25

Đ/c Nguyễn Thị Lệ

26

Đ/c Trần Xuân Lợi

27

Đ/c Phạm Văn Lợi

28

Đ/c Lữ Lớn

29

Đ/c Nguyễn Thị Mai

30

Đ/c Đỗ Văn Phúc

31

Đ/c Trần Văn Phương

32

Đ/c Trần Vũ Quang

33

Đ/c Trình Minh Sao

34

Đ/c Trương Thị Thanh Tâm

35

Đ/c Võ Văn Thông

36

Đ/c Nguyễn Lương Vỵ

37

Đ/c Võ Thị Tố Nga

38

Đ/c Trần Văn Ấm

39

Đ/c Phan Lệ Hạnh

40

Đ/c Nguyễn Tiến Nhương

41

Đ/c Trương Thị Thanh Thảo

Thông báo