Thứ Hai, ngày 4 tháng 3 năm 2024

"TPHCM vì cả nước, cả nước vì TPHCM"

Đồng chí Lê Minh Khái phát biểu tại Hội nghị.

(Thanhuytphcm.vn) - Tại Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Ban Bí thư tổ chức sáng 16/1, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp các ý kiến để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 31-NQ/TW; phát huy tốt hơn nữa vai trò đầu tàu, động lực phát triển đối với vùng Đông Nam bộ của TPHCM.

Xây dựng một số cơ chế, chính sách đặc thù vượt trội

Đóng góp các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 31 –NQ/TW, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái nhấn mạnh, trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết 31-NQ/TW, TPHCM cùng các bộ, ngành, cơ quan, địa phương liên quan cần thẳng thắn nhìn nhận, rút kinh nghiệm, có các biện pháp hiệu quả nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra. Đồng thời, tập trung, quyết liệt thực hiện các chủ trương, chính sách, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trên các lĩnh vực nhằm tạo ra sự chuyển biến mang tính đột phá nhằm phát huy tốt hơn nữa tiềm năng, lợi thế và đưa TP vững bước tiến lên theo tinh thần của Nghị quyết 31-NQ/TW.

Đồng chí đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương, các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên trong cả nước, đặc biệt là Đảng bộ, chính quyền, quân và dân TPHCM tập trung nghiên cứu, quán triệt, nhận thức đầy đủ, sâu sắc và triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả, toàn diện các nội dung Nghị quyết quan trọng này. Xác định việc xây dựng và phát triển TPHCM văn minh, hiện đại là nhiệm vụ chính trị quan trọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị với phương châm: "TPHCM vì cả nước, cả nước vì TPHCM". Đây cũng chính là một trong 3 quan điểm quan trọng tại Nghị quyết số 31-NQ/TW. TPHCM là đầu tàu kinh tế của cả nước; vì vậy, các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và các địa phương khác trong cả nước cần có trách nhiệm chung trong việc xây dựng cơ chế, chính sách cũng như hỗ trợ nguồn lực phù hợp để TP phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

Đồng chí Lê Minh Khái cho biết, về phía Chính phủ, để phát triển mạnh mẽ, toàn diện TPHCM theo đúng tinh thần Nghị quyết số 31-NQ/TW, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chủ động chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan và TPHCM khẩn trương xây dựng Chương trình hành động của Chính phủ để triển khai thực hiện Nghị quyết số 31-NQ/TW; các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM để báo cáo Quốc hội xem xét, ban hành Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 54/2017/QH14; trong đó xem xét một số nhiệm vụ, giải pháp quan trọng. Trong đó, xây dựng một số cơ chế, chính sách đặc thù vượt trội và phân cấp cho TP thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết công việc phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ đặc thù của TP, phát huy tính năng động, sáng tạo vì lợi ích chung của TP, đáp ứng yêu cầu phát triển TP trong giai đoạn mới, trọng tâm là các lĩnh vực quản lý đầu tư; tài chính - ngân sách; quản lý đô thị, tài nguyên môi trường; quản lý văn hóa và trật tự xã hội; tổ chức, bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Đồng chí Nguyễn Phú Cường phát biểu tại Hội nghị. Đồng chí Nguyễn Phú Cường phát biểu tại Hội nghị.

Xây dựng các cơ chế, chính sách đặc thù theo 4 nhóm chính sách

Đề cập đến việc triển khai Nghị quyết số 31-NQ/TW, đồng chí Nguyễn Phú Cường, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội cho biết, Nghị quyết số 54 của Quốc hội đã cho phép TPHCM thực hiện nhiều cơ chế, chính sách chưa được quy định trong luật hoặc khác với quy định pháp luật nhằm tạo điều kiện để TP phát triển nhanh, bền vững. Để tiếp tục thực hiện các chính sách, cơ chế đặc thù đã được triển khai có hiệu quả trong giai đoạn vừa qua và đồng bộ triển khai các mục tiêu, giải pháp theo Nghị quyết số 31 của Bộ Chính trị, đề nghị TP tiếp tục khẩn trương, chủ động phối với các cơ quan, xây dựng dự thảo Nghị quyết để trình Chính phủ để sớm trình Quốc hội xem xét, quyết định, bảo đảm thực hiện đúng Nghị quyết của Bộ Chính trị. Với vai trò là Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách, cơ quan chủ trì thẩm tra các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM, đồng chí Nguyễn Phú Cường lưu ý trên cơ sở các tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 54 đã được TP báo cáo Quốc hội, chúng ta phải khắc phục, tháo gỡ toàn bộ các điểm nghẽn nhằm định hình một khuôn khổ chính sách thông suốt, có hiệu quả thiết thực cho sự phát triển của TP; giải phóng chính sách, giải phóng năng lực, tư duy trong việc triển khai xây dựng, thực hiện các cơ chế chính sách, đặc thù phát triển TP là nhiệm vụ cần làm ngay.

Cùng với đó là nghiên cứu, xây dựng các cơ chế, chính sách đặc thù theo 4 nhóm chính sách. Cụ thể, là những chính sách đã triển khai, thực hiện có hiệu quả và cần thiết tiếp tục thực hiện tại Nghị quyết 54/2017/QH14. Các chính sách đặc thủ đã được Quốc hội quyết định cho một số tỉnh, TP khác phù hợp TP. Các chính sách được quy định tại các Luật có liên quan đang được Chính phủ xây dựng, trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung có thể áp dụng thí điểm và thực hiện trước một bước tại TP. Những chính sách mới, riêng biệt để tháo gỡ các vướng mắc, tạo đột phá cho sự phát triển của TP. Đồng thời, đề nghị TP nghiên cứu kỹ lưỡng, xây dựng các chính sách, cơ chế đặc thù cần có trọng tâm, trọng điểm, giải quyết những vấn đề lớn, tháo gỡ các điểm nghẽn đến sự phát triển của TP.

Đồng chí Nguyễn Phú Cường cho biết, các chính sách trình Quốc hội cần bảo đảm đúng thẩm quyền, chỉ quy định những nội dung chưa có quy định hoặc khác với quy định pháp luật hiện hành thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Đối với các chính sách thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thì cần bám sát, đề xuất cụ thể. Ngoài ra, trong thẩm quyền đã phân cấp, TP cần chủ động nghiên cứu, triển khai có hiệu quả, phù hợp với tình hình của TPHCM để ban hành các chính sách thuộc thẩm quyền có tính đặc thù riêng của TP, trong đó cần chủ động, tích cực và quyết liệt hơn. Các đề xuất, ban hành chính sách cần hướng tới người dân, doanh nghiệp, bảo đảm sự đồng thuận trong nhân dân, tránh việc tạo ra thêm thủ tục hành chính; đánh giá tác động kỹ lưỡng về mọi mặt, bảo đảm tính khả thi, tránh việc ban hành xong khó thực hiện hoặc không thể thực hiện được.

Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, khát vọng phát triển, xây dựng TPHCM ngày càng phồn vinh, thịnh vượng

Tại Hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Bí thư Thành ủy Thủ Đức Nguyễn Hữu Hiệp chia sẻ về những kết quả đạt được sau 2 năm thành lập TP Thủ Đức. Tuy nhiên, đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp cho rằng để xứng đáng với các định hướng lớn xét trên góc độ nguồn lực, dư địa phát triển thì TP Thủ Đức trong cơ chế hiện nay chưa thật sự đáp ứng với kỳ vọng của Trung ương, của TPHCM và của nhân dân TP.

Đề cập đến Nghị quyết số 31-NQ/TW, đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp cho biết, TP Thủ Đức đã tập trung nghiên cứu để có những kiến nghị sát với những đòi hỏi bức thiết tại địa phương. Để cụ thể hóa nội dung của Nghị quyết số 31-NQ/TW, TP Thủ Đức đề xuất được xem xét thành lập Ban Đô thị HĐND TP Thủ Đức và tăng số lượng đại biểu chuyên trách lên 8 đại biểu; thành lập phòng Giao thông Công chánh; bổ sung thêm 1 Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Đức. Song song với cơ chế về tổ chức bộ máy, TP Thủ Đức cần được "ưu tiên dành nguồn lực tài chính ngân sách cho phát triển hạ tầng; thực hiện tăng tỷ lệ ngân sách Nhà nước để lại cho TP Thủ Đức để có nguồn lực đầu tư phát triển theo đúng định hướng đã đề ra" theo đúng yêu cầu của Nghị quyết 08-NQ/TU…

Để phấn đấu thực hiện Nghị quyết số 31-NQ/TW, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trần Kim Yến chia sẻ, thời gian tới, hoạt động của MTTQ tiếp tục hướng mạnh về cơ sở, phát huy tốt hơn vai trò của các tổ chức thành viên, của Ban công tác Mặt trận ở hơn 2.000 khu dân cư trên địa bàn TP; tập hợp sức mạnh của hơn 10 triệu người dân TP  và thân nhân ở nước ngoài, cùng hiệp lực, quyết tâm, thực hiện thắng lợi Nghị quyết 31, gắn với chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 24 về phát triển vùng Đông Nam bộ. Cùng với đó là lắng nghe ý kiến nhân dân, kịp thời phản ánh, tham mưu đối với cấp ủy, phối hợp cùng chính quyền giải quyết các vấn đề cấp thiết liên quan đến đời sống nhân dân; tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong hiệp thương phối hợp thống nhất hành động cùng các tổ chức thành viên, thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; tiếp tục nâng cao hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia hiệu quả hơn trong xây dựng Đảng, chính quyền TP trong sạch, vững mạnh; tham gia có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận có năng lực, trình độ, tâm huyết, trách nhiệm, biết "lắng nghe dân nói, nói cho dân hiểu, làm cho dân tin".

MTTQ Việt Nam TPHCM sẽ nỗ lực vận động các tầng lớp nhân dân TP chung sức, đồng lòng khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, lòng nhân ái, niềm tự hào, tự tin, đổi mới, sáng tạo, hun đúc ý chí, bản lĩnh, khát vọng phát triển, xây dựng TPHCM ngày càng phồn vinh, thịnh vượng, sớm trở thành TP có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, xứng đáng với TP mang tên Bác Hồ kính yêu.

Đan Như


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo