Thứ Bảy, ngày 24 tháng 2 năm 2024

7 nhóm nhiệm vụ giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 31-NQ/TW

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu trình bày dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 31 của Bộ Chính trị tại Hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) - Tại Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Ban Bí thư tổ chức sáng 16/1, đồng chí  Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM đã trình bày dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 31 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo đó, dự thảo nêu rõ mục đích quan trọng nhất là tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức, phát huy ý thức trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của các cấp ủy, tổ chức Đảng, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội từ TP đến cơ sở, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP về vai trò, vị trí và các chủ trương, định hướng lãnh đạo của Bộ Chính trị đối với TPHCM. Từ đó, yêu cầu Chương trình hành động và nhất là Kế hoạch triển khai là phải cụ thể hóa đầy đủ, toàn diện quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện có tính khả thi cao để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 31, cũng như Nghị quyết số 24 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đồng bộ với thực hiện Nghị quyết số 13 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ TPHCM.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu cho biết, Dự thảo nhấn mạnh 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Cụ thể là nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất, đồng thuận của toàn hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân TP trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 31.

Cùng với đó là tập trung phát triển kinh tế nhanh và bền vững trên cơ sở đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh quốc tế, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực. Trong đó có cơ cấu lại tổng thể kinh tế TP đặt trong mối quan hệ với vùng, cả nước và quốc tế; gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên nền tảng kinh tế tri thức, ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và năng suất lao động cao; phát triển đồng bộ các khu vực kinh tế; thu hút, sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Cùng với đó là phát triển TP Thủ Đức dựa trên nền tảng kinh tế tri thức, ứng dụng khoa học công nghệ, năng suất lao động cao.

Một trong những nhóm nhiệm vụ giải pháp là nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, quản lý và thực hiện quy hoạch; phát triển đô thị bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu; đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Trong đó sẽ tập trung nâng cao chất lượng quy hoạch với tư duy đột phá, tập trung xây dựng, tạo bước đột phá về hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị. Tập trung đầu tư phát triển, nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Chủ động thúc đẩy liên kết vùng.

Dự thảo chương trình hành động cũng nhấn mạnh đến nhóm nhiệm vụ, giải pháp về phát triển mạnh mẽ văn hoá, xã hội, giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, xây dựng con người TP văn minh, hiện đại, nghĩa tình, xứng đáng với TP mang tên lãnh tụ Hồ Chí Minh. Cụ thể là phát triển văn hoá, xây dựng con người TP văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Tiếp tục đầu tư xây dựng TP thành trung tâm lớn về giáo dục và đào tạo. Quan tâm công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Phát triển hệ thống an sinh xã hội toàn diện.

Cùng với bảo đảm quốc phòng, an ninh; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế, TPHCM sẽ tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Trong đó, tăng cường, kiên quyết, kiên trì công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị TP về mọi mặt; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các cấp.

Các đại biểu tham dự Hội nghị Các đại biểu tham dự Hội nghị

Tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đủ phẩm chất, năng lực, ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình hiện nay. Tạo môi trường thuận lợi và khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung theo tinh thần Kết luận số 14 của Bộ Chính trị.

Nhóm nhiệm vụ, giải pháp cuối cùng là triển khai thực hiện nghiêm, hiệu quả các chính sách vượt trội khi được Bộ Chính trị đồng thuận chủ trương, Quốc hội thông qua Nghị quyết, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cho phép để phát huy tính năng động, sáng tạo vì lợi ích chung, đáp ứng yêu cầu phát triển TP trong giai đoạn mới. Trong đó, thực hiện có hiệu quả việc phân cấp, phân quyền cho HĐND TP và UBND TP. Thực hiện tốt các chính sách thí điểm mang tính đột phá để TP chủ động huy động nguồn lực tài chính đầu tư cho phát triển. Triển khai các cơ chế, chính sách thúc đẩy hình thành và phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế TP. Tổ chức thực hiện cơ chế đột phá thu hút nguồn lực đầu tư phát triển và thúc đẩy xã hội hoá trong các lĩnh vực.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu cho biết, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TPHCM xin hứa quyết tâm phát huy truyền thống, đoàn kết, trách nhiệm, năng động, sáng tạo, tích cực chủ động phối hợp với các bộ, ban, ngành Trung ương và các địa phương để triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 31 và các nghị quyết khác có liên quan.

S. Hải


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo