Thứ Tư, ngày 31 tháng 5 năm 2023

Câu hỏi 15

Hỏi: Theo Hướng dẫn số 02-HD/BTCTW ngày 12/4/2021 của Ban Tổ chức Trung ương về tiêu chí, quy trình rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng, tại Bước 1 Điểm 2  Mục II có quy định: “ Chi bộ họp, thảo luận, bỏ phiếu kín đối với từng đảng viên dự kiến cần được chi bộ giáo dục, giúp đỡ. Đảng viên nào có hai phần ba số đảng viên chính thức của chi bộ trở lên (trừ đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt đảng) bỏ phiếu đồng ý thì đưa vào danh sách cần được chi bộ giáo dục, giúp đỡ trước khi xem xét, quyết định đưa ra khỏi Đảng; báo cáo cấp ủy cấp trên trực tiếp phê duyệt danh sách để thực hiện các bước tiếp theo.”

Theo quy định thì hiện nay có nhiều loại hình chi bộ như: chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc đảng ủy bộ phận (không có dấu).

Vì vậy, đề nghị hướng dẫn cụ thể cách thức thực hiện nội dung này đối với từng loại hình chi bộ để có cơ sở thực hiện.

Trả lời:

Tại Hướng dẫn số 02-HD/BTCTW ngày 12/4/2021 của Ban Tổ chức Trung ương về tiêu chí, quy trình rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng, tại Bước 1 Điểm 2  Mục II có quy định: “ Chi bộ họp, thảo luận, bỏ phiếu kín đối với từng đảng viên dự kiến cần được chi bộ giáo dục, giúp đỡ. Đảng viên nào có hai phần ba số đảng viên chính thức của chi bộ trở lên (trừ đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt đảng) bỏ phiếu đồng ý thì đưa vào danh sách cần được chi bộ giáo dục, giúp đỡ trước khi xem xét, quyết định đưa ra khỏi Đảng; báo cáo cấp ủy cấp trên trực tiếp phê duyệt danh sách để thực hiện các bước tiếp theo.”

Do vậy, nếu là chi bộ cơ sở thì báo cáo cấp ủy cấp trên cơ sở trực tiếp phê duyệt danh sách để thực hiện các bước tiếp theo; nếu là chi bộ trực thuộc đảng ủy bộ phận, chưa có hướng dẫn cụ thể nên đề nghị báo cáo cấp có thẩm quyền theo hướng (đảng ủy bộ phận báo cáo đảng ủy cơ sở phê duyệt danh sách để thực hiện các bước tiếp theo) phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đảng ủy bộ phận.

Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo