Thứ Ba, ngày 19 tháng 11 năm 2019

Cập nhật 20:39 07-10-2019

Hỏi - đáp kỳ thi tuyển dụng cán bộ công chức khối Đảng, đoàn thể TPHCM 2019

(Thanhuytphcm.vn) – Vừa qua, sau khi thông tin về kỳ thi tuyển dụng cán bộ công chức khối Đảng, đoàn thể TPHCM 2019 được đăng trên Trang tin Điện tử Đảng bộ TPHCM, đã có nhiều bạn đọc quan tâm, tìm hiểu, đồng thời đặt câu hỏi xung quanh nội dung tuyển dụng, thông qua Ban Tổ chức cuộc thi, Trang tin Điện tử Đảng bộ TPHCM gửi đến bạn đọc giải đáp một số thắc mắc như sau:

Cập nhật 23:29 12-01-2019

VỀ TỔ CHỨC BỘ MÁY

Câu 1

Hỏi: Kế hoạch số 07-KH/TW, ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Bộ Chính trị có xác định một số nội dung thực hiện thí điểm theo hướng dẫn của Trung ương, được hiểu là đợi Trung ương có hướng dẫn mới thực hiện hay chủ động thực hiện theo định hướng Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã đề ra? Đồng thời, việc thực hiện thí điểm này chỉ các địa phương được Trung ương lựa chọn mới thực hiện hay các địa phương chủ động thực hiện.

Cập nhật 23:27 12-01-2019

VỀ TỔ CHỨC BỘ MÁY

Câu 2

Hỏi: Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương và Kế hoạch số 07-KH/TW, ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Bộ Chính trị có yêu cầu các địa phương chủ động kiện toàn, sắp xếp một số cơ quan trong hệ thống chính trị cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Song, nếu địa phương tiến hành khác với Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy sau này Trung ương ban hành thì xử lý như thế nào.

Cập nhật 23:26 12-01-2019

VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ

Câu 1

Hỏi: Đề nghị Trung ương chỉ đạo các bộ, ngành rà soát, hoàn thiện tiêu chuẩn các chức danh lãnh đạo cấp sở và tương đương trở lên (hiện nay các bộ, ngành quy định tiêu chuẩn chức danh không thống nhất; có ngành không có quy định) để thống nhất trong tổ chức thực hiện, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ thời gian vừa qua.

Cập nhật 23:25 12-01-2019

VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ

Câu 2

Hỏi: Khoản 5, Điều 14, Quy định số 105-QĐ/TW, ngày 19 tháng 12 năm 2017 của Bộ Chính trị có quy định: “Cán bộ đang trong thời gian xem xét kỷ luật thì chưa đưa vào quy hoạch; chưa xem xét bổ nhiệm hoặc giới thiệu ứng cử chức vụ cao hơn”, đề nghị nghiên cứu thêm quy định “không cơ cấu vào cấp ủy những cán bộ, đảng viên mà bản thân hoặc vợ (chồng), con vi phạm các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước” được nêu tại Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW, ngày 18 tháng 8 năm 2014 của Ban Tổ chức Trung ương.

 

Cập nhật 23:23 12-01-2019

VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ

Câu 3

Hỏi: Quy định số 105-QĐ/TW, ngày 19 tháng 12 năm 2017 của Bộ Chính trị có quy định: 1) Ở bước 4, tổ chức lấy ý kiến của hội nghị cán bộ chủ chốt không có quy định nguyên tắc lựa chọn trên tỷ lệ số phiếu như ở các bước khác. 2) Ở bước 5, tập thể lãnh đạo thảo luận và biểu quyết nhân sự có quy định: “Người đạt số phiếu cao nhất trên 50% số phiếu giới thiệu thì được lựa chọn, giới thiệu bổ nhiệm”. Đề nghị có hướng dẫn bổ sung.

Cập nhật 23:22 12-01-2019

VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ

Câu 4

Hỏi: Tiêu chuẩn cán bộ quy hoạch và tiêu chuẩn khi đề bạt, bố trí cán bộ có điểm gì khác nhau?

Cập nhật 23:21 12-01-2019

VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ

Câu 5

Hỏi: Để có đầy đủ cơ sở tham mưu công tác cán bộ, đề nghị hướng dẫn rõ việc quy hoạch, bổ nhiệm chức vụ cao hơn đối với cán bộ, công chức có liên đới trách nhiệm đến tập thể bị kỷ luật. Các văn bản hiện nay chỉ điều chỉnh đối với cán bộ, công chức đang trong thời gian bị kỷ luật thì không được quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử; chưa đề cập đến việc tập thể bị kỷ luật có liên quan đến việc quy hoạch, bổ nhiệm cá nhân trong tập thể đó.

Cập nhật 23:19 12-01-2019

VỀ CHÍNH SÁCH, KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT

Câu 1

Hỏi: Để thực hiện kiêm nhiệm các chức danh (vừa giảm được số người làm việc, vừa nâng cao được trách nhiệm cá nhân), đề nghị Trung ương điều chỉnh, bổ sung chế độ, chính sách kiêm nhiệm để khuyến khích, động viên cán bộ, nhất là đối với cấp xã và cấp thôn, bản (hiện nay mức kiêm nhiệm quy định 20%, kiêm nhiều chức danh cũng chỉ hưởng phụ cấp của một chức danh nên chưa khuyến khích được cán bộ kiêm nhiệm nhiều chức danh).

Cập nhật 23:18 12-01-2019

VỀ CHÍNH SÁCH, KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT

Câu 2

Hỏi: Tại Điểm 6.3.1 đ, Quy định số 29-QĐ/TW, ngày 25 tháng 7 năm 2016 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng, nêu “Trường hợp đảng viên bị thanh tra, kiểm tra hoặc đang xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo thì chưa chuyển sinh hoạt đảng chính thức”.

Đề nghị Trung ương hướng dẫn cụ thể trường hợp sau: Đảng viên A năm 2016 bị Đảng ủy cơ sở X (thuộc Đảng bộ Y) thi hành kỷ luật về Đảng với hình thức “Cảnh cáo”. Tháng 01/2017, đồng chí A được chuyển công tác về đơn vị mới (thuộc Đảng bộ Z) nhưng chưa được giới thiệu chuyển sinh hoạt đảng về đơn vị mới do đồng chí A khiếu nại nhiều lần. Tháng 2/2018, Ban Thường vụ Huyện ủy Y  giải quyết khiếu nại, quyết định giữ nguyên hình thức kỷ luật “Cảnh cáo”; đồng chí A tiếp tục khiếu nại theo quy định.

Xin hỏi trường hợp này có được giới thiệu chuyển sinh hoạt đảng về đơn vị mới hay không?

Cập nhật 23:15 12-01-2019

VỀ CƠ SỞ ĐẢNG, ĐẢNG VIÊN

Câu 1

Hỏi: Chi bộ tôi đang chuẩn bị kết nạp một quần chúng vào Đảng. Về một số thủ tục liên quan, chi bộ còn có ý kiến khác nhau, xin cho biết theo quy định thì:

- Quần chúng có phải viết tay đơn xin vào Đảng và không được sử dụng mẫu có sẵn?

- Người mới được kết nạp có phải học thuộc các quy định về nhiệm vụ của đảng viên (thường hay gọi là “lời thề”) hay được cầm giấy đọc?

- Ngày vào Đảng được tính là ngày ghi trong quyết định kết nạp đảng hay là ngày tổ chức lễ kết nạp ?

Nếu trường hợp chưa có quy định thì theo thông lệ, chi bộ nên làm thế nào cho phù hợp nhất?

Cập nhật 23:13 12-01-2019

VỀ CƠ SỞ ĐẢNG, ĐẢNG VIÊN

Câu 2

Hỏi: Chi bộ chúng tôi đang chuẩn bị kết nạp 3 quần chúng. Về việc đọc “lời thề” của đảng viên, có ý kiến cho rằng, để tiết kiệm thời gian, chỉ cần một người đại diện đọc. Xin hỏi, theo quy định hiện hành, ý kiến đó có đúng không? Khi đảng viên mới được kết nạp phát biểu cảm tưởng, thì có thể cử đại diện được không?

Cập nhật 23:12 12-01-2019

VỀ CƠ SỞ ĐẢNG, ĐẢNG VIÊN

Câu 3

Hỏi: Tôi là công chức và là đảng viên, năm 2010, khi đang phụ trách kỹ thuật của đơn vị, không may liên quan đến một tai nạn, bị phạt 02 năm tù giam; trong năm 2010, tôi đã bị kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng. Đến nay (tháng 4/2016), tôi đã được xóa án tích. Hiện nay, tôi vẫn muốn phấn đấu kết nạp vào Đảng. Tôi xin hỏi, sau bao lâu tôi có thể được đủ tiêu chuẩn để được giới thiệu kết nạp Đảng trở lại? Việc tôi từng bị kết án tù giam thì có ảnh hưởng gì đến việc phấn đấu của tôi hay không?

Cập nhật 23:10 12-01-2019

VỀ CƠ SỞ ĐẢNG, ĐẢNG VIÊN

Câu 4

Hỏi: Tôi là cán bộ công chức, bản thân công tác tốt nên được cơ quan xem xét kết nạp đảng. Tuy nhiên, trong quá trình xác minh lý lịch đã phát sinh vấn đề như sau: đảng ủy xã nơi mẹ tôi từng sống từ chối xác nhận lý lịch vì lý do anh ruột của mẹ tôi (tức là cậu ruột của tôi) chưa chấp hành việc nhận tiền đền bù giải tỏa di dời do ông cho rằng chưa được đền bù thỏa đáng. Người của địa phương đó đề nghị gia đình tôi nên thuyết phục cậu tôi nhận tiền đền bù thì sẽ giải quyết, xác minh lý lịch cho tôi vì họ cho rằng cậu tôi không chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của địa phương. Xin hỏi, địa phương đó giải quyết như vậy có đúng quy định không? Trong trường hợp này tôi phải làm sao?

12

Thông báo