Thứ Tư, ngày 31 tháng 5 năm 2023

Câu hỏi 16

Hỏi: Tại Điểm 10 (10.3.a) Hướng dẫn 01-HD/TW ngày 20/9/2016 của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng, có quy định: “Nếu đảng viên đi ra ngoài địa phương nơi cư trú (vì việc làm hoặc vì việc riêng) có lý do chính đáng và thời gian dưới 12 tháng, thì chi bộ xét, đề nghị đảng ủy cơ sở cho đảng viên được tạm miễn sinh hoạt đảng và công tác trong thời gian đó”.

Như vậy, quy định trên có được áp dụng đối với đảng viên dự bị không? Nếu được thì thời gian dự bị của đảng viên tính như thế nào? và thủ tục hồ sơ đề nghị công nhận đảng viên chính thức sẽ thực hiện như thế nào?

Trả lời:

Theo Điều 5, Điều lệ Đảng quy định: “Người được kết nạp vào Đảng phải trải qua thời kỳ dự bị mười hai tháng, tính từ ngày chi bộ tổ chức lễ kết nạp”.

Tại Điểm 10.3.a, Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 20/9/2016 của Ban Bí thư hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng quy định: “Nếu đảng viên đi ra ngoài địa phương nơi cư trú (vì việc làm hoặc vì việc riêng) có lý do chính đáng và thời gian dưới 12 tháng thì chi bộ xét, đề nghị đảng ủy cơ sở cho đảng viên được tạm miễn sinh hoạt đảng và công tác trong thời gian đó. Đảng viên phải đăng ký tạm trú với chính quyền địa phương nơi đến và giữ gìn tư cách đảng viên, đóng đảng phí theo quy định; hết thời gian phải có nhận xét của cơ quan, chính quyền địa phương (xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị...) ở nơi đến để chi bộ bố trí sinh hoạt đảng trở lại. Nếu ở nơi đến, đảng viên không thực hiện được việc đăng ký tạm trú, hết thời gian trên phải làm bản tự kiểm điểm về việc giữ gìn tư cách đảng viên, báo cáo chi bộ để chi bộ xét cho sinh hoạt đảng trở lại”.

Như vậy, căn cứ vào các quy định, hướng dẫn hiện hành của Đảng trường hợp đảng viên dự bị đi làm ăn xa dưới 12 tháng, có lý do chính đáng thì chi bộ xét, đề nghị cấp ủy có thẩm quyền xem xét, quyết định cho đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt đảng. Tuy nhiên, tại Điều 5, Điều lệ Đảng quy định “...Trong thời kỳ dự bị, chi bộ tiếp tục giáo dục, rèn luyện và phân công đảng viên chính thức giúp đảng viên đó tiến bộ”; do đó, khi xét miễn công tác và sinh hoạt đảng đối với trường hợp đảng viên dự bị đi làm ăn xa chi bộ cần xem xét kỹ lưỡng, thận trọng và chặt chẽ, thực hiện đúng quy định khi chuyển đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức.

Hồ sơ, thủ tục xét công nhận đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức được quy định rõ tại Điểm 4, Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 20/9/2016 của Ban Bí thư hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng.

Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo