Thứ Năm, ngày 28 tháng 9 năm 2023

Câu hỏi 12

Hỏi: Khi thực hiện Hướng dẫn tại Công văn số 11544 -CV/BTCTW, ngày 02/6/2020 của Ban Tổ chức Trung ương về kết luận tiêu chuẩn chính trị đối với nhân sự có liên quan đến yếu tố nước ngoài, việc thẩm tra, xác minh đối với cán bộ, đảng viên có liên quan đến yếu tố nước ngoài là vấn đề khó và cần có thời gian. Tuy nhiên tại Khoản 6, Điều 2. Chương II Hướng dẫn số 19- HD/BTCTW của Ban Tổ chức trung ương: “khi thực hiện quy trình công tác cán bộ (đào tạo, quy hoạch, bổ nhiệm...) nếu kết luận về tiêu chuẩn chính trị đã quá 06 tháng thì cấp ủy có thẩm quyền phải kết luận bổ sung những vấn đề về tiêu chuẩn chính trị phát sinh từ thời điểm kết thuận trước đó”. Nếu trường hợp cán bộ, đảng viên đã được kết luận về tiêu chuẩn chính trị, trong đó có kết luận về thái độ chính trị liên quan đến yếu tố nước ngoài đã quá 6 tháng, nay thực hiện quy trình công tác cán bộ (đào tạo, quy hoạch, bổ nhiệm...) không nhất thiết phải tiến hành thẩm tra, xác minh bổ sung nội dung liên quan đến yếu tố nước ngoài được hay không?

Trả lời

Trường hợp cán bộ, đảng viên đã được kết luận về tiêu chuẩn chính trị, trong đó có kết luận thái độ chính trị liên quan đến yếu tố nước ngoài đã quá 06 tháng, nay thực hiện quy trình công tác cán bộ (đào tạo, quy hoạch, bổ nhiệm...) phải tiến hành thẩm tra, xác minh bổ sung nội dung liên quan đến yếu tố nước ngoài để xác định có hay không vấn đề chính trị phát sinh từ thời điểm kết luận trước đó.

Tuy nhiên, do công tác xác minh liên quan đến yếu tố nước ngoài có những khó khăn nhất định và cần nhiều thời gian. Do đó, trên cơ sở kết quả xác minh yếu tố nước ngoài trước đó, cấp ủy có thẩm quyền có thể vận dụng tiến hành kết sung về tiêu chuẩn chính trị để kịp thời thực hiện quy trình công tác cán bộ; đồng thời, trao đổi với các cơ quan chức năng để xác minh vấn đề chính trị liên quan đến yếu tố nước ngoài. Nếu sau đó kết quả trao đổi của các cơ quan chức năng có vấn đề cần xem xét về tiêu chuẩn chính trị liên quan đến yếu tố nước ngoài của cán bộ, đảng viên thì tiến hành xử lý theo quy định.

Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo