Thứ Bảy, ngày 22 tháng 6 năm 2024

Câu hỏi 18

Hỏi: Ban Bí thư đã có Quy định 208-QĐ/TW và Ban Tổ chức Trung ương đã có Hướng dẫn 05-HD/BTCTW về tổ chức và hoạt động của Trung tâm chính trị cấp huyện. Theo đó, Trung tâm chính trị cấp huyện là đơn vị sự nghiệp trực thuộc cấp ủy cấp huyện, có giám đốc do Trưởng Ban Tuyên giáo kiêm nhiệm, một số phó giám đốc và một số giảng viên chuyên trách. Trong khi đó, với tư cách là một đơn vị độc lập, Trung tâm chính trị cấp huyện cần có một số vị trí việc làm như: kế toán, giáo vụ, thư viện,…nhưng chưa có trong quy định, hướng dẫn.

Trả lời:

Tại khoản 1.2 mục 1 của Hướng dẫn số 05-HD/BTCTW ngày 19/5/2021 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quy định 208-QĐ/TW, ngày 08/11/2019 của Ban Bí thư (khóa XII) về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trung tâm Chính trị cấp huyện có nêu: “ Biên chế của Trung tâm là biên chế sự nghiệp thuộc các cơ quan đảng cấp huyện, do ban thường vụ cấp ủy cấp huyện xem xét, quyết định trên cơ sở tổng biên chế được giao (Đồng chí Giám đốc Trung tâm thuộc biên chế của Ban Tuyên giáo cấp ủy cấp huyện).”. Do đó, ban thường vụ các quận, huyện ủy và thành ủy Thủ Đức căn cứ theo tình hình thực tế xem xét, quyết định vị trí việc làm của viên chức làm việc tại Trung tâm Chính trị cấp huyện theo quy định.

Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo