Thứ Hai, ngày 17 tháng 6 năm 2024

Câu hỏi 6

Hỏi: Ngày 26/09/2020 Bộ Nội vụ đã ban hành Công văn số 5081/BNV-CCVC “về việc thực hiện quy định liên quan đến tuổi nghỉ hưu theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019”, tại Điểm 1 có nêu:

“1. Đối với trường hợp có thời điểm nghỉ hưu sau ngày 01/01/2021, khi xem xét ra thông báo nghỉ hưu và quyết định nghỉ hưu được tính trên cơ sở tuổi nghỉ hưu của công chức, viên chức theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019.

Trường hợp cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý công chức, viên chức đã ra thông báo nghỉ hưu thì không phải ra thông báo lại; thời điểm ra quyết định nghỉ hưu thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Công văn này”.

Tỉnh A có trường hợp đồng chí B, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, sinh ngày 02/01/1961. Tháng 8/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy A đã ra thông báo nghỉ hưu, thời gian nghỉ từ ngày 01/02/2021. Căn cứ Quy định trên, thời điểm ra quyết định nghỉ hưu đối với đồng chí B là ngày 01/05/2021.

Tuy nhiên, tỉnh A tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 từ ngày 22-25/9/2020, tính từ ngày tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh đến ngày nghỉ hưu theo quy định nêu trên, đồng chí B còn 07 tháng mới đến ngày nghỉ hưu theo quy định. Vậy xin hỏi trường hợp đồng chí B, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy có được thực hiện giải quyết nghỉ theo chính sách, chế độ đối với cán bộ thôi tái cử cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp theo Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW, ngày 20/12/2017 của Ban Tổ chức Trung ương hay không?

Trả lời

Theo quy định của Bộ Luật Lao động năm 2019 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021) thì độ tuổi nghỉ hưu của người lao động được nâng lên theo lộ trình, bắt đầu từ năm 2021 cho đến năm 2028 đối với nam (khi đủ 62 tuổi) và đến 2035 đối với nữ (khi đủ 60 tuổi).

Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW ngày 20/12/2013 của Ban Tổ chức Trung ương đã căn cứ vào Bộ Luật Lao động hiện hành để xây dựng, vì vậy khi thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ không tái cử cấp ủy vì tuổi cần phải căn cứ vào Bộ Luật lao động hiện hành và các quy định của Đảng, Nhà nước để thực hiện.

Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo