Thứ Tư, ngày 6 tháng 12 năm 2023

Số văn bảnTrích yếuNgày ban hànhCơ quan ban hành
598-KL/TUKết luận số 598-KL/TU ngày 14/6/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về Kế hoạch quản lý biên chế TPHCM giai đoạn 2022 - 202614-06-2023Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM
567-KL/TUKết luận số 567-KL/TU ngày 05/5/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”05-05-2023Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM
558-KL/TUKết luận số 558-KL/TU ngày 24/4/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về đẩy mạnh thực hiện Đề án 01-ĐA/TU ngày 05/02/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về hỗ trợ, phát triển tài năng trẻ và lãnh đạo tương lai của TPHCM giai đoạn 2020 - 202524-04-2023Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM
215-KH/TUKế hoạch số 215-KH/TU ngày 12/4/2023 của Thành ủy TPHCM về thực hiện Kết luận số 40-KL/TW, Quy định số 70-QĐ/TW, Quyết định số 72-QĐ/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị và Công văn số 4208-CV/BTCTW ngày 04 tháng 10 năm 2022 của Ban Tổ chức Trung ương12-04-2023Thành ủy TPHCM
981-CV/TUCông văn số 981-CV/TU ngày 29/5/2023 của Thành ủy TPHCM về thực hiện kết luận 44-KL/TW ngày 14/11/2022 của Ban Bí thư khóa XIII29-05-2023Thành ủy TPHCM
10-ĐA/TUĐề án số 10-ĐA/TU ngày 24/4/2023 của Thành ủy TPHCM về tăng cường xây dựng tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong các đơn vị kinh tế tư nhân trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2023 – 2025 và những năm tiếp theo24-04-2023Thành ủy TPHCM
953-CV/TUCông văn số 953-CV/TU ngày 15/3/2023 của Thành ủy TPHCM về tăng cường công tác quản lý đảng viên; rà soát sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên15-03-2023Thành ủy TPHCM
32-KL/TWKết luận số 32-KL/TW ngày 30/3/2022 của Ban Bí thư về tiêu chuẩn, điều kiện đối với lãnh đạo hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ30-03-2022Ban Bí thư
23-KL/TWKết luận số 23-KL/TW ngày 10/12/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác luân chuyển cán bộ kiểm tra các cấp sang công tác ở các ngành, các cấp và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các ngành, các cấp về làm công tác kiểm tra, giám sát của Đảng10-12-2021Ban Bí thư
21-KL/TWKết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"25-10-2021Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII
40-KL/TWKết luận số 40-KL/TW, ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022 - 202618-07-2022Bộ Chính trị
33-KL/TWKết luận số số 33-KL/TW ngày 01/4/2022 của Ban Bí thư về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ giữ chức vụ hàm01-04-2022Ban Bí thư
07-KH/TWKế hoạch số 07-KH/TW, ngày 17/8/2022 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới17-08-2022Bộ Chính trị
03-KH/TWKế hoạch số 03-KH/TW ngày 01/12/2021 của Bộ Chính trị thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"01-12-2021Bộ Chính trị
12-HD/BTCTWHướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 18/01/2022 của Ban Tổ chức Trung ương về nghiệp vụ công tác đảng viên18-01-2022Ban Tổ chức Trung ương

Thông báo