Thứ Tư, ngày 31 tháng 5 năm 2023

Câu hỏi 8

Hỏi: Chế độ phụ cấp phù hợp cho cán bộ được giao thực hiện đồng thời 2 chức danh lãnh đạo, quản lý.

Trả lời

Chế độ tiền lương hiện hành[1] có quy định việc áp dụng chế độ phụ cấp kiêm nhiệm đối với người đồng thời được bầu cử hoặc được bổ nhiệm kiêm nhiệm một hoặc nhiều chức danh lãnh đạo đứng đầu các cơ quan, đơn vị đảm bảo các nguyên tắc và điều kiện theo quy định.

Hiện nay, Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công đang phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai xây dựng chế độ tiền lương mới theo tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW, nội dung này đã được nghiên cứu và sẽ được triển khai khi thực hiện chế độ tiền lương mới.

 

------------------------
[1]
Thông tư số 78/2005/TT-BNV ngày 10/8/2005 của Bộ Nội vụ và Hướng dẫn số 55-HD/BTCTW ngày 31/12/2005 của Ban Tổ chức Trung ương.

Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo