Thứ Tư, ngày 31 tháng 5 năm 2023

Câu hỏi 13

Hỏi: Quần chúng Nguyễn Văn A bị ra quyết định hủy quyết định kết nạp Đảng viên sai quy định. Sau này quần chúng Nguyễn Văn A tiếp tục phấn đấu vào Đảng thì trường hợp của quần chúng sẽ là "kết nạp vào Đảng" hay "kết nạp lại vào Đảng"? Có 2 ý kiến cho rằng:

Ý kiến 1: Quyết định kết nạp Đảng của quần chúng đã bị hủy, hủy rồi có nghĩa quyết định kết nạp ấy không có giá trị, đồng nghĩa với việc quần chúng Nguyễn Văn A chưa là Đảng viên. Do vậy sau này quần chúng A tiếp tục phấn đấu vào Đảng sẽ là "kết nạp vào Đảng".

Ý kiến 2: Quần chúng A sau này nếu kết nạp Đảng sẽ là "kết nạp lại vào Đảng" bởi khi có quyết định hủy quyết định kết nạp Đảng sai quy định, có nghĩa đồng chí đã ra khỏi Đảng rồi.

Trả lời:

Về vấn đề trên, Ban Tổ chức Thành ủy có ý kiến như sau:

Căn cứ Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25 tháng 7 năm 2016 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng và Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 05 tháng 6 năm 2017 của Ban Tổ chức Trung ương về nghiệp vụ công tác đảng viên thì ý kiến 1 là đúng.

Ban Tổ chức Thành ủy thông tin để các đồng chí được rõ.

Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo