Thứ Tư, ngày 6 tháng 12 năm 2023

Công tác kiểm tra, giám sát phải được tiến hành một cách thường xuyên, toàn diện, thận trọng, chặt chẽ

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại hội nghị.

(Thanhuytphcm.vn) – Phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; việc thực hiện Quy định số 1374-QĐ/TU ngày 1/12/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 do Thành ủy TPHCM tổ chức ngày 12/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, đối với ngành kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng cần phải xây dựng người cán bộ có cái tâm trong sáng, yêu nghề, vững vàng; cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát cần thực hiện thi hành kỷ luật, kỷ cương cho đúng mực, khiêm tốn, phải có phương pháp thuyết phục, khách quan...

Triển khai các nhiệm vụ nghiêm túc và có hiệu quả

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà ngành kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng tại Đảng bộ TP đã đạt được trong năm 2021. Theo đồng chí Nguyễn Văn Nên, đây là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Đại hội Đảng các cấp, nên nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng đầu nhiệm kỳ có vai trò rất quan trọng. Trong đó, phải triển khai kế hoạch, chương trình trọng tâm đối với từng cấp ủy đối với công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; tiếp tục thực hiện những việc trước đó chưa thực hiện thành công. Cùng với đó, tiếp tục thực hiện Quyết định 1374 của Ban Thường vụ Thành ủy triển khai trên địa bàn TP.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng đã được cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp nhận thức đúng, quan tâm đầy đủ; chỉ đạo và tổ chức thực hiện khá nghiêm túc. Bên cạnh đó, đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, có kết quả những vấn đề tồn đọng, trong đó có những vụ việc nổi cộm, phức tạp, sai phạm, có những vụ việc thuộc thẩm quyền TP, có những vụ việc thuộc thẩm quyền của các cơ sở cấp trên. Đồng thời triển khai thực hiện các kết luận của Trung ương, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước.

“Nhận thức của nhiều cấp ủy được nâng lên, trước hết là người đứng đầu các cấp ngày càng tốt hơn, thấm nhuần sâu sắc hơn vị trí của mình. Vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục nâng lên. Ngay sau Đại hội Đảng bộ các cấp, các cấp ủy từ cơ sở đến TP đã chủ động xây dựng, ban hành, triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và kịp thời xây dựng quy chế làm việc của ủy ban kiểm tra các cấp; tham mưu cấp ủy thực hiện quy chế hoạt động của từng cấp ủy” - đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh. 

Bên cạnh đó, ngành kiểm tra, giám sát của TP đã tổ chức nghiên cứu, triển khai nghiêm túc các quy định, hướng dẫn mới của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng, cụ thể hóa thành các quy chế, quy định từ cấp trung ương. “Các đồng chí đã triển khai nghiêm túc và có hiệu quả; tham mưu kịp thời có chất lượng, trọng tâm để cấp ủy từng cấp tiến hành đề ra chương trình, tổ chức kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật đúng, kịp thời”. – Đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Một trong những kết quả nổi bật khác là cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã có sự chủ động thích ứng linh hoạt về phương thức hoạt động trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19; kịp thời chuyển hướng linh hoạt các hoạt động phù hợp yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn toàn TP đối mặt, vượt qua đại dịch Covid-19.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trao Bằng khen tặng các đơn vị. Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trao Bằng khen tặng các đơn vị.

Phải có phương pháp thuyết phục, khách quan

Bên cạnh những kết quả đạt được, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng tại Đảng bộ TP trong năm 2021. Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Văn Nên đề nghị, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, ủy ban kiểm tra các cấp của TP cần bám sát chủ đề trọng tâm xây dựng Đảng của TP năm 2022 là “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần dũng cảm, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của cán bộ, đảng viên”. Đồng chí Nguyễn Văn Nên đề nghị công tác kiểm tra cần bám vào chủ đề này để đưa ra chương trình, tham mưu cho cấp ủy thực hiện.

“Khi đề ra đường lối, chủ trương, định hướng, kế hoạch thì kiểm tra để thực hiện cho tốt hơn, phát hiện những điểm tốt để nhân rộng; đồng thời ngăn chặn, phòng ngừa những việc không tốt, không đúng, phát hiện các vi phạm để xử lý theo quy định”. – đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Nên, năm 2022, Thành ủy đã đặt trọng tâm vấn đề xây dựng Đảng về đạo đức, lối sống. Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII đề ra chống tiêu cực trong lĩnh vực tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống phải đẩy mạnh, tuyên truyền; đồng thời nhấn mạnh, trong điều kiện tình hình mới mỗi cán bộ, đảng viên phải tự rèn luyện mình, giữa “xây” và “chống” thì “xây” là chính.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP Dương Ngọc Hải trao Bằng khen cho các đơn vị, cá nhân. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP Dương Ngọc Hải trao Bằng khen cho các đơn vị, cá nhân.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên lưu ý, công tác kiểm tra, giám sát phải được tiến hành một cách thường xuyên, toàn diện, thận trọng, chặt chẽ nhưng phải công khai, dân chủ, phối hợp đồng bộ. “Chúng ta phải có phương pháp, cách làm. Công tác kiểm tra thời gian qua hết sức chặt chẽ và thời gian tới cần tiếp tục phát huy. Khi xem xét để xử lý một vấn đề, con người, tổ chức phải hết sức khách quan, thận trọng, công bằng, hợp lý”. – đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Nên, có những điểm mới trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng theo Quy định số 22-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, cấp ủy các cấp, ủy ban kiểm tra các cấp cần bám sát và cụ thể hóa. Cấp ủy các cấp phải hết sức lưu ý để chỉ đạo rà soát, điều chỉnh quy chế phối hợp cung cấp thông tin, kết quả kiểm tra, xử lý các vụ việc trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng trong năm 2022 là cần đổi mới thực chất và hiệu quả hơn việc thực hiện Quy định số 1374-QĐ/TU ngày 01/12/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về quy trình giải quyết thông tin, phản ánh liên quan đến các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật nhà nước.

Chia sẻ bối cảnh thực hiện “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, đồng chí Nguyễn Văn Nên cho rằng, người cán bộ cần chuẩn bị tâm thế, tư duy, suy nghĩ mới thích ứng với tinh thần mới. “Tinh thần chung mỗi cán bộ trên các lĩnh vực cần làm đúng, làm tốt công việc của mình. Tinh thần kiểm tra giám sát phải đi sâu vào những nội dung này”. - Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đề nghị cần chăm lo xây dựng, kiện toàn đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp. Theo Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên, Bác Hồ từng nói: muốn kiểm soát quyền lực phải có hai điều: “Một là việc kiểm soát phải có hệ thống, phải thường xuyên làm. Hai là, người đi kiểm soát phải là những người rất có uy tín”. Đồng chí cho rằng, đối với ngành kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng cần xây dựng người cán bộ có cái tâm trong sáng, yêu nghề, vững vàng. Cán bộ làm công tác kiểm tra không có tư tưởng tự coi mình có “quyền lực”, thi hành kỷ luật, kỷ cương cho đúng mực, khiêm tốn, phải có phương pháp làm thuyết phục, khách quan, nhân ái, nhân văn.

Dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tặng Bằng khen cho 8 tập thể vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2021; 4 tập thể (trong đó có Trang tin điện tử Đảng bộ TPHCM) và 3 cá nhân đã thực hiện tốt Quy định 1374. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM cũng tặng Giấy khen cho 27 tập thể có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2021; 2 cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2021.

S. Hải


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo