Thứ Tư, ngày 31 tháng 5 năm 2023

Hồ sơ công nhận công chức

I. Cơ sở pháp lý

1. Luật Cán bộ, công chức.

2. Hướng dẫn số 37-HD/BTCTW ngày 04 tháng 8 năm 2015 của Ban Tổ chức Trung ương về Hướng dẫn một số nội dung trong tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

3. Quyết định số 2085-QĐ/TU ngày 04 tháng 5 năm 2013 của Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Quy chế tuyển dụng cán bộ công chức, viên chức cơ quan, đơn vị thuộc khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố.

4. Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP.

5. Tham khảo văn bản số 796/SNV-XDCQ ngày 30 tháng 6 năm 2010 của Sở Nội vụ thành phố về công nhận công chức nhà nước.

6. Theo đề nghị của các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố; các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy.

II. Đối tượng

1. Những người đã có thời gian làm cán bộ cấp xã trước ngày 01 tháng 01 năm 1998, nếu trong thời gian công tác này mà đảm nhiệm chức danh có quy định tại Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 1998 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 50/CP ngày 26 tháng 7 năm 1995 của Chính phủ về chế độ sinh hoạt phí đối với cán bộ xã, phường, thị trấn và được điều động, tuyển dụng vào quân đội nhân dân, công an nhân dân hoặc vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp của nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thì thời gian đảm nhiệm chức danh trước ngày 01 tháng 01 năm 1998 nếu chưa được tính hưởng trợ cấp hằng tháng hoặc trợ cấp một lần được tính là thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội.

2. Cán bộ, công chức đang công tác trong cơ quan Đảng, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố, nguyên là chuyên trách phường, xã – thị trấn giữ chức vụ trong thời gian trước năm 1995, đã được cấp huyện tuyển dụng nhưng chưa được bảo hiểm xã hội ghi nhận quá trình công tác tại phường, xã – thị trấn.

III. Thành phần hồ sơ

1. Bản sao lý lịch cán bộ, công chức trước năm 1995, có chứng thực của cơ quan quản lý cán bộ.

2. Bản sao có công chứng quyết định tuyển dụng lâu dài hoặc tuyển dụng vào biên chế của quận, huyện (trước năm 1990), quyết định điều động, bố trí công tác, quyết định hưởng sinh hoạt phí, phụ cấp lương ở phường, xã – thị trấn, văn bằng, chứng chỉ hoặc các văn bản có liên quan khác.

3. Đơn xin công nhận công chức (tự viết), trong đó tường trình quá trình được tuyển dụng và công tác liên tục đến nay; quyết định kỷ luật (nếu có).

4. Công văn đề nghị của quận ủy, huyện ủy.

IV. Quy trình - Thời gian thực hiện

6 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo