Thứ Tư, ngày 19 tháng 6 năm 2024

Hồ sơ xét chuyển viên chức thành công chức

I. Cơ sở pháp lý

1. Luật Cán bộ, công chức.

2. Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

4. Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức.

5. Quyết định số 2085-QĐ/TU ngày 04 tháng 5 năm 2013 của Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Quy chế tuyển dụng cán bộ công chức, viên chức cơ quan, đơn vị thuộc khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố.

6. Theo đề nghị của các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố; các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy.

II. Đối tượng

Viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập được các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố, các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy tiếp nhận, bố trí công tác; có thời gian công tác từ 60 tháng trở lên.

III. Thành phần hồ sơ

1. Đơn xin chuyển công tác của viên chức.

2. Công văn đề nghị của cơ quan, đơn vị tiếp nhận.

3. Sơ yếu lý lịch (theo mẫu 2C-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06 tháng 10 năm 2008 của Bộ Nội vụ) có dán ảnh 3x4, do cán bộ, công chức tự khai và được thủ trưởng cơ quan, đơn vị nơi công tác xác nhận.

4. Các bản sao có công chứng: văn bằng, chứng chỉ, Quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức, diễn biến lương và văn bản khác theo yêu cầu (khi cần thiết).

5. Phiếu đánh giá cán bộ, công chức hai năm trước liền kề.

6. Các loại giấy tờ khác để chứng minh nhu cầu chuyển công tác.

IV. Quy trình - Thời gian thực hiện

1. Viên chức có đơn xin chuyển công tác (do viên chức tự viết, cam kết làm việc lâu dài tại nơi xin chuyển đến); có ý kiến bằng văn bản của cơ quan chủ quản viên chức (xác nhận vị trí công tác hiện nay, đồng thuận cho chuyển công tác theo nguyện vọng).

2. Cơ quan tiếp nhận có ý kiến đồng ý tiếp nhận, đề nghị bằng văn bản gửi Ban Tổ chức Thành ủy (kèm theo hồ sơ).

3. Ban Tổ chức Thành ủy xem xét, nếu đủ điều kiện xét chuyển thì trình ra Hội đồng tuyển dụng xem xét, quyết định.

4. Căn cứ Kết luận của Hội đồng tuyển dụng, Ban Tổ chức Thành ủy có văn bản đồng ý tiếp nhận gửi cơ quan chủ quản viên chức làm thủ tục chấm dứt hợp đồng làm việc.

5. Cơ quan chủ quản viên chức ra quyết định chấm dứt hợp đồng làm việc gửi đến Ban Tổ chức Thành ủy.

6. Ban Tổ chức Thành ủy tiếp nhận, bổ nhiệm ngạch và điều động công chức đến cơ quan tiếp nhận.

7. Thời gian thực hiện: Theo kết luận của Hội đồng tuyển dụng thành phố.


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo