Thứ Hai, ngày 17 tháng 6 năm 2024

Bài 2:

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực, phẩm chất đạo đức trong sáng

Các đại biểu tham dự tại Hội thảo “Thực trạng các cơ chế thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng – các vấn đề đăt ra” được tổ chức tại TPHCM. (ảnh: Đan Như)

(Thanhuytphcm.vn) - Để phát huy vai trò của công tác kiểm tra, giám sát đối với việc thực hiện nhiệm vụ quan trọng này, hàng năm, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tiến hành kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch và theo tình hình thực tế; chủ động triển khai thực hiện đầy đủ, toàn diện, có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Đảng, chú trọng công tác nắm tình hình hoạt động của tổ chức đảng, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp, tổ chức kinh tế,... Qua đó, chủ động tiến hành việc kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm đối với những lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực, những tập thể, cá nhân có dấu hiệu suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những vấn đề quan trọng, bức thiết, nổi cộm, được dư luận xã hội quan tâm…

Góp phần tích cực ngăn ngừa, hạn chế tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương, việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nhằm giúp cho tổ chức đảng, đảng viên kịp thời chấn chỉnh, khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, vi phạm, không để khuyết điểm kéo dài trở thành vi phạm, vi phạm nhỏ trở thành vi phạm lớn, vi phạm của một người trở thành vi phạm của cả tập thể.

Từ năm 2015 đến nay, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy kiểm tra đối với 174 tổ chức đảng, 57 đảng viên, giám sát đối với 68 tổ chức đảng, 50 đảng viên (kiểm tra đối với 5 tổ chức đảng và 5 đảng viên về vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU, ngày 24 tháng 3 năm 2014, của Ban Thường vụ Thành ủy, về phòng, chống biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng bộ thành phố và Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 29 tháng 02 năm 2016, của Ban Thường vụ Thành ủy, về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ, góp phần ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh; giám sát đối với 5 tổ chức đảng và 5 đảng viên về việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Kế hoạch số 76-KH/TU, ngày 29 tháng 12 năm 2016, của Ban Thường vụ Thành ủy, về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, nhất là việc khắc phục các hạn chế, khuyết điểm qua gợi ý kiểm điểm hàng năm của Ban Thường vụ Thành ủy). Ủy ban Kiểm tra Thành ủy phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ban Tổ chức Thành ủy, Đảng ủy Công an thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn Ban Thường vụ Quận ủy Quận 3, Ban Thường vụ Quận ủy Quận 7, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng thành phố thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với 4 đảng viên(1) suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tham gia ký thư ngỏ, biểu tình, dùng mạng xã hội để phát ngôn trái chủ trương, đường lối của Đảng, chống lại sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, làm ảnh hưởng xấu dư luận xã hội,… đồng thời, hướng dẫn Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Quận 10 theo dõi, nắm tình hình 1 đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII.

Song song đó, kết quả của việc thực hiện Quy định số 1374-QĐ/TU, ngày 01 tháng 12 năm 2017, của Ban Thường vụ Thành ủy, đã góp phần tích cực trong việc ngăn ngừa, hạn chế tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ. Qua gần 05 năm triển khai thực hiện, Quy định 1374-QĐ/TU đã có sức lan tỏa rộng rãi đến các cấp ủy, tổ chức, đảng viên, khắc phục được tương đối tình trạng thông tin phản ảnh, kiến nghị của Nhân dân không được quan tâm giải quyết, chậm giải quyết, giải quyết không đến nơi đến chốn,... Từ năm 2017 đến nay (tính đến thời điểm tháng 9/2022), toàn thành phố đã tiếp nhận 9.820 thông tin phản ánh: đã xem xét, xử lý 9.705/9.820 thông tin (tỷ lệ 98,83%); đang xem xét, xử lý 115/9.820 thông tin (tỷ lệ 1,75%). Sau khi giải quyết nội dung thông tin phản ánh, cấp ủy các cấp đã xem xét, xử lý kỷ luật về Đảng đối với 8 tổ chức đảng và kỷ luật 378 đảng viên; xử lý kỷ luật về chính quyền đối với 435 trường hợp; chuyển 09 trường hợp sang cơ quan điều tra để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra có bản lĩnh chính trị vững vàng

Từ thực tiễn công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy rút ra một số kinh nghiệm trong công tác kiểm tra, giám sát, xử lý cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của các cấp ủy, tổ chức đảng như sau:

Một là, cấp ủy, tổ chức đảng cần tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu, kỹ và tổ chức thực hiện nghiêm các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Trong đó, chú trọng việc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, quán triệt triển khai, thực hiện có hiệu quả Đề án số 01-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ góp phần ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh” và Hướng dẫn số 04-HD/UBKTTU của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, về hướng dẫn chi bộ thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và xem xét, xử lý đảng viên suy thoái, tiếp tục tạo sự chuyển biến tích cực về tư tưởng, nhận thức và hành động trong chi bộ về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Chi ủy, chi bộ, trước hết là bí thư chi bộ phải có nhận thức đúng, đầy đủ về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tác dụng của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng của chi bộ trong việc ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên ngay từ cấp cơ sở; cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế của thành phố, của địa phương, đơn vị.

Các đại biểu tham dự Hội nghị  tổng kết công tác kiểm tra giám sát năm 2022.(ảnh: Đan Như) Các đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra giám sát năm 2022.(ảnh: Đan Như)

Hai là, cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp chủ động triển khai thực hiện đầy đủ, toàn diện, có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Đảng, nhất là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên; tăng cường kiểm tra, giám sát đối với các nội dung: việc chấp hành nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình, việc giữ gìn kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chú trọng kiểm tra, giám sát đối với cấp ủy viên các cấp, cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý, trước hết là người đứng đầu, cán bộ công chức ở cơ quan, đơn vị, những cá nhân, tập thể có biểu hiện tham nhũng, lãng phí, có nhiều đơn thư, ý kiến phản ánh, tố cáo, tham nhũng, tiêu cực.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu phát biểu tại  Hội nghị  tổng kết công tác kiểm tra giám sát năm 2022.(ảm: Đan Như) Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra giám sát năm 2022.(ảm: Đan Như)

Ba là, cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng thường xuyên tự kiểm tra, kịp thời phát hiện những hạn chế, khuyết điểm để chủ động khắc phục, chấn chỉnh, đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt vai trò nêu gương trong việc giữ gìn đạo đức, lối sống, tính tiên phong của đảng viên, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực thi công vụ, việc thực hiện quy định pháp luật, quy định của ngành, quy chế làm việc của cấp ủy, việc thực hiện Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25 tháng 10 năm 2021, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, về những điều đảng viên không được làm, xây dựng đoàn kết nội bộ,...

Bốn là, phát huy vai trò lãnh đạo công tác kiểm tra của các đảng đoàn, ban cán sự đảng, vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, vai trò của các cơ quan truyền thông, báo chí, vai trò giám sát của Nhân dân; tăng cường phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với công tác thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử của Nhà nước, công tác giám sát của Đảng với công tác giám sát của Nhà nước, của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, truyền thông, báo chí và giám sát của Nhân dân; chủ động phối hợp để trao đổi, cung cấp thông tin giữa các cơ quan có liên quan về tình hình tổ chức đảng, đảng viên, các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; tiếp tục phối hợp,thực hiện có hiệu quả Quy định 1374-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, xem đây là trách nhiệm và là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của các cấp ủy, cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương để giải quyết phản ánh của Nhân dân kịp thời, đứt điểm, không để tồn động, gây bức xúc trong Nhân dân, tạo dư luận xấu trong xã hội.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM Dương Ngọc Hải phát biểu tại Hội nghị  tổng kết công tác kiểm tra giám sát năm 2022.(ảnh: Đan Như) Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM Dương Ngọc Hải phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra giám sát năm 2022.(ảnh: Đan Như)

Năm là, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có năng lực, trình độ lý luận chính trị; quan tâm tổ chức, tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ kiểm tra, nhất là cấp cơ sở; chú trọng thực hiện tốt công tác tuyển dụng, quy hoạch, bồi dưỡng, đào tạo, bố trí, luân chuyển, sử dụng, khen thưởng, kỷ luật; đẩy mạnh công tác luân chuyển cán bộ kiểm tra các cấp sang công tác ở các ngành, các cấp và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các ngành, các cấp về làm công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, để tạo nguồn cán bộ kiểm tra trong thời gian tới.

Sáu là, thực hiện tốt công tác sơ kết, tổng kết để kịp thời đúc kết kinh nghiệm trong thực tiễn, kịp thời tham mưu, đề xuất điều chỉnh, bổ sung những nội dung phù hợp với nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM

----------------------
(1) Đảng viên Chi bộ Khu phố 4 thuộc Đảng bộ Phường 3, Quận 3; (2) Đảng viên Chi bộ Khu phố 4 thuộc Đảng bộ phường Tân Phong, Quận 7; (3) Đảng viên Chi bộ Tòa soạn 1 thuộc Đảng bộ bộ  phận Báo Tuổi Trẻ, Đảng bộ cơ sở Cơ quan Thành Đoàn, Đảng bộ Khối Dân – Chính – Đảng thành phố; (4) Đảng viên Chi bộ Trung tâm Tin học – Công báo thuộc Đảng bộ Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Đảng bộ Khối Dân – Chính – Đảng thành phố.


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo