Thứ Tư, ngày 31 tháng 5 năm 2023

Hướng dẫn số 64-HD/BTGTU ngày 4/11/2022 của Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM về tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (12/1972 - 12/2022)

Tin khác

Thông báo