Thứ Tư, ngày 20 tháng 10 năm 2021

Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 7 lần thứ II

Đại hội đại biểu đảng bộ quận 7 lần II nhiệm kỳ 2000-2005 được tiến hànht ừ ngày 09-10/11/2000, đã làm việc nghiêm túc.

Trên cơ sở dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm ban chấp hành khóa I do đoàn chủ tịch trình bày tại đại hội, đại biểu đã thảo luận và bỏ phiếu biểu quyết các chỉ tiêu chủ yếu.

Đại hội đại biểu đảng bộ quận 7 lần II nhiệm kỳ 2000-2005.

Quyết nghị

1/- Đại hội thống nhất thông qua bản tổng hợp hợp ý kiến thảo luận và kết quả biểu quyết các chỉ tiêu chủ yếu, giao ban chấp hành đảng bộ quận khóa II chỉnh lý và ban hành chính thức văn kiện của đại hội.

2/- Đại hội đã bầu ban chấp hành đảng bộ khóa II  nhiệm kỳ 2000-2005 gồm 31 đồng chí và đoàn đại biểu đi dự đại hội đảng bộ thành phố gồm 5 đồng chí.

3/- Ban chấp hành quận đảng bộ quận khóa II chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ, mục tiêu mà đại hội đã thống nhất đề ra.

                                                Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận  lần II

Thông báo