Thứ Năm, ngày 28 tháng 10 năm 2021

Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ IV Đảng bộ quận 9

Đại hội Đại biểu lần thứ IV Đảng bộ Quận 9 họp từ ngày 27 tháng 8 đến ngày 28 tháng 8 năm 2010 tại Hội trường Nhà Thiếu nhi Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh.

QUYẾT NGHỊ

1- Tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá tình hình 5 năm (2005 - 2010) và phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ 5 năm (2010 - 2015) nêu trong dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ IV:

1.1- Về đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ III nhiệm kỳ ( 2005 - 2010 ):

Đại hội khẳng định: trong nhiệm kỳ qua, quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ III có những thuận lợi, khó khăn nhất định, song Ban Chấp hành Đảng bộ Quận đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo và sự đồng tâm, hiệp lực của toàn bộ hệ thống chính trị và nhân dân, tập trung thực hiện đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đề ra:

- Kinh tế phát triển đúng hướng theo cơ cấu Nghị quyết Đại hội đã xác định và phù hợp với lợi thế, tiềm năng của quận trong quá trình đô thị hóa; tốc độ tăng trưởng kinh tế trên lĩnh vực Thương mại - Dịch vụ - Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp cơ bản đạt chỉ tiêu Nghị quyết. Công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi gắn với chuyển đổi ngành nghề và phát triển hạ tầng kỹ thuật cho các phường sản xuất nông nghiệp được quan tâm thực hiện. Công tác chính sách xã hội, chăm lo diện chính sách, dân nghèo được quan tâm thực hiện tốt, mang lại những hiệu quả thiết thực; chất lượng giáo dục, hiệu suất đào tạo được tăng lên; thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; có nhiều mô hình mới trong công tác xây dựng đời sống văn hóa; một số công trình văn hóa, lịch sử được tập trung xây dựng, nâng cấp và đưa vào hoạt động góp phần thực hiện ngày càng tốt hơn công tác giáo dục truyền thống cách mạng địa phương. Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, hầu hết các chỉ tiêu đạt yêu cầu nghị quyết Đại hội đề ra, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận.

- Việc đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đạt một số kết quả tích cực. Phân tích chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên và đánh giá cán bộ hàng năm được cải tiến, bổ sung nội dung phù hợp với từng loại hình tổ chức cơ sở Đảng. Thực hiện tốt công tác điều động, luân chuyển, bố trí cán bộ gắn với quy hoạch, đào tạo cơ bản đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa. Hoàn thành vượt chỉ tiêu kết nạp đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường; kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý sai phạm cán bộ, đảng viên. Hoạt động bộ máy chính quyền từ quận đến cơ sở có nhiều tiến bộ; tổ chức điều hành quản lý nhà nước đạt được một số kết quả; quan tâm củng cố kiện toàn đội ngũ cán bộ công chức; công tác cải cách hành chính có sự chuyển biến. Hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ về công tác vận động nhân dân; phát huy nội lực trong nhân dân tích cực tham gia các phong trào hành động cách mạng của địa phương, đặc biệt là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, vận động nhân dân hiến đất mở rộng đường hẻm, ủng hộ quỹ “Vì người nghèo”.

Bên cạnh những thành tựu Đảng bộ và nhân dân đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, còn một số mặt hạn chế, yếu kém sau :

Kết quả phát triển kinh tế tăng trưởng khá nhưng chưa thực sự vững chắc và tương xứng với tiềm năng của quận; hiệu quả thực hiện việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi chưa cao; một số công trình trọng tâm chưa đảm bảo yêu cầu tiến độ Nghị quyết đề ra. Hiệu quả hoạt động của một số nhà văn hóa phường, Trung tâm học tập cộng đồng chưa cao; chất lượng phong trào xây dựng khu phố văn hóa chưa đồng đều; chương trình giảm nghèo chưa thật sự bền vững. Tỷ lệ kéo giảm phạm pháp hình sự, phá án chưa đạt chỉ tiêu nghị quyết; phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc chưa được quan tâm đúng mức. Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” chưa lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân; chất lượng sinh hoạt ở một số chi bộ chưa cao; một số cán bộ có biểu hiện sa sút về phẩm chất đạo đức lối sống, tinh thần trách nhiệm chưa cao; chất lượng tự kiểm tra ở một số đơn vị, địa phương còn hạn chế. Công tác cải cách hành chính còn chuyển biến chậm. Hiệu quả hoạt động các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội, nòng cốt chính trị ở một số cơ sở còn hạn chế.

Đại hội thảo luận, thống nhất nguyên nhân thành tựu, yếu kém và một số kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội:

Về nguyên nhân thành tựu: Những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ qua, trước hết là được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban Nhân dân và sự hỗ trợ của các Sở, Ban ngành, Mặt trận, đoàn thể Thành phố. Tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ Quận thể hiện sự đoàn kết thống nhất cao, xây dựng và thực hiện tốt quy chế đề ra; quán triệt nghiêm túc Nghị quyết cấp trên, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận bằng các Nghị quyết chuyên đề, chương trình hành động để lãnh đạo thực hiện; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, luôn bám sát cơ sở để kiểm tra, giám sát, chỉ đạo giải quyết những khó khăn vướng mắc. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; tăng cường tiếp xúc đối thoại với nhân dân để nắm chắc tình hình, quan tâm chỉ đạo giải quyết những vấn đề liên quan đến an sinh xã hội, bức xúc của nhân dân. Cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể từ quận đến cơ sở luôn năng động sáng tạo, đoàn kết quyết tâm trong tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Về nguyên nhân hạn chế, yếu kém: Ban Chấp hành Đảng bộ Quận chưa đầu tư thời gian đúng mức để tổng kết thực tiễn, một số ngành và cơ sở chưa có những giải pháp hữu hiệu để tổ chức thực hiện nên kết quả đạt được chưa cao. Một số cấp ủy Đảng cơ sở chưa thể hiện trách nhiệm trong việc tự đổi mới để nâng cao năng lực lãnh đạo. Việc chỉ đạo, điều hành của chính quyền trong lĩnh vực chỉnh trang đô thị, quản lý đất đai có lúc, có nơi chưa hiệu quả, thiếu sự quyết liệt trong kiểm tra đôn đốc thực hiện những vấn đề tồn đọng kéo dài; sự phối hợp giữa Ban ngành, đoàn thể và cơ sở có lúc chưa chặt chẽ đồng bộ làm ảnh hưởng đến quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết. Một số vấn đề liên quan đến chính sách xã hội giải quyết còn chậm làm ảnh hưởng đến hiệu quả công tác vận động nhân dân. Một số Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quận và cấp ủy viên chi, đảng bộ cơ sở chưa thể hiện hết tinh thần trách nhiệm trong việc tham gia xây dựng và kiểm tra đôn đốc việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

Ngoài các nguyên nhân chủ quan là chủ yếu, còn có nguyên nhân khách quan ảnh hưởng đến quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội: sự gia tăng dân số cơ học ngày càng nhanh đã phát sinh nhiều khó khăn trong công tác quản lý xã hội; cuộc khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế toàn cầu cùng với việc thường xuyên điều chỉnh, bổ sung chính sách, trình tự thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản đã làm chậm tiến độ thực hiện một số dự án trọng tâm, trọng điểm của quận; công tác quy hoạch chi tiết phụ thuộc vào thời gian thẩm định phê duyệt của Thành phố nên chưa đáp ứng yêu cầu chỉnh trang đô thị, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn quận.

Một số kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết:

Phải đảm bảo ổn định chính trị tư tưởng trong toàn Đảng bộ và nhân dân. Phát huy được sức mạnh tổng hợp của toàn bộ hệ thống chính trị và tính chủ động, sáng tạo của các ngành, các cấp trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết. Nâng cao vai trò của Mặt trận, đoàn thể trong việc mở rộng dân chủ đến các tầng lớp nhân dân; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, là cơ sở để vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả các phong trào hành động cách mạng của địa phương. Quan tâm xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; xây dựng và tổ chức thực hiện nghị quyết cần phải bám sát thực tiễn tình hình địa phương, từng thời điểm cần có những giải pháp đột phá nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra và giải quyết các vấn đề tồn đọng kéo dài; kịp thời sơ, tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm, khắc phục những tồn tại thiếu sót trong quá trình tổ chức thực hiện. Xác định công tác tổ chức, cán bộ là vấn đề quyết định trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ; bố trí cán bộ phải phù hợp với năng lực sở trường nhằm phát huy tốt vai trò trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được phân công.

1.2- Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ IV (2010 -2015):

Đại hội nhất trí mục tiêu tổng quát trong 5 năm tới là: “Phát huy những tiềm năng, lợi thế, truyền thống cách mạng của địa phương, nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn bộ hệ thống chính trị, Đảng bộ và nhân dân quận 9 nỗ lực đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế; phát huy dân chủ cơ sở; nâng cao trình độ dân trí, đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho nhân dân; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh từ quận đến cơ sở; giữ vững ổn định chính trị - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; phấn đấu xây dựng Quận 9 trở thành quận đô thị phát triển”. Đại hội xác định tập trung thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu sau:

- Tổng doanh thu thương mại - dịch vụ bình quân tăng hàng năm 17%, giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp bình quân tăng hàng năm 12%: tập trung thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011 - 2015); đẩy mạnh công tác tổ chức thông tin, tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp và nhân dân tích cực tham gia cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, xây dựng các mô hình Hợp tác xã làm ăn có hiệu quả để phổ biến nhân rộng. Triển khai thực hiện quy hoạch phát triển hệ thống chợ - siêu thị - trung tâm thương mại trên địa bàn; tập trung giải quyết tình trạng chợ tự phát, kinh doanh lấn chiếm lòng lề đường.

- Phát triển nông nghiệp theo hướng tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp với quá trình đô thị hóa trên địa bàn và chương trình nông nghiệp đô thị của Thành phố: Đầu tư hỗ trợ hình thành khu du lịch sinh thái tại phường Long Phước; ưu tiên phát triển hạ tầng kỹ thuật ở các phường nông nghiệp; khuyến khích nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả; tăng cường công tác khuyến nông, hỗ trợ kỹ thuật, vốn vay cho nông dân đầu tư sản xuất.

- Đến cuối nhiệm kỳ, tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch đạt 95%: Phối hợp các ngành chức năng khảo sát, lập kế hoạch đầu tư phát triển mạng lưới cấp nước sạch tại các khu vực có hệ thống nước cấp 3, ưu tiên đầu tư các khu vực thiếu nước sạch, dân cư đông; tiếp tục duy trì và phát triển chương trình nước sạch nông thôn.

- Tổng mức đầu tư xây dựng cơ bản từ vốn ngân sách bình quân hàng năm 160 tỷ đồng: Khai thác tối đa các nguồn vốn để tập trung đầu tư cho công tác xây dựng cơ bản; huy động hiệu quả các nguồn vốn từ các thành phần kinh tế, vốn trong dân, tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các công trình trọng tâm của quận; tiếp tục vận động nhân dân tham gia hiến đất mở đường, làm hẻm, chỉnh trang đô thị trên địa bàn quận.

- Chỉ tiêu thu ngân sách hàng năm đều đạt và vượt mức kế hoạch; đảm bảo cân đối thu chi, có mức kết dư đạt 3% trên tổng chi thường xuyên: Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, chống thất thu thuế; chủ động khai thác các nguồn thu để đảm bảo đầu tư phát triển; đảm bảo sử dụng ngân sách tiết kiệm; chấp hành nghiêm các quy định về đấu thầu đối với mua sắm hàng hóa, trang thiết bị.

- Xây dựng quy hoạch sử dụng đất 2010 - 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2010 - 2015; hoàn thành phủ kín quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2.000 trên địa bàn quận, hoàn thành đồ án quy hoạch tỷ lệ 1/5.000 tại phường Long Phước; kiên quyết xử lý có hiệu quả tình trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn: Nâng cao chất lượng công tác thẩm định đồ án quy hoạch và quản lý hiệu quả quy hoạch đã được duyệt; chú trọng kiện toàn nhân sự đảm bảo về năng lực trình độ chuyên môn để thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý đô thị; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cộng đồng, xử lý kiên quyết các sai phạm trong lĩnh vực xây dựng; tập trung giải pháp chống ngập úng, xử lý chất thải gây ô nhiễm môi trường.

- Triển khai xây dựng 10 trường đạt chuẩn Quốc gia. Hàng năm, tỷ lệ huy động học sinh vào lớp 1 và lớp 6 đạt 100%, hiệu suất đào tạo Tiểu học đạt 98%; hiệu suất đào tạo Trung học cơ sở đạt 91% : Đẩy mạnh thực hiện chủ trương xã hội hóa lĩnh vực giáo dục - đào tạo; chú trọng nâng cao chất lượng dạy và học, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất theo quy hoạch mạng lưới trường lớp; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động Trung tâm giáo dục thường xuyên, Trung tâm học tập cộng đồng ở các phường, khuyến khích các hoạt động khuyến học, khuyến tài.

- Hàng năm thực hiện hoàn thành chỉ tiêu các chương trình y tế Quốc gia. Xây dựng 11 phường đạt chuẩn Quốc gia về y tế. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 1,25%; tỷ lệ sinh con thứ 3 là 5,02%: Triển khai quy hoạch phát triển mạng lưới y tế, thực hiện tốt công tác chăm lo sức khỏe cộng đồng; đào tạo, củng cố đội ngũ cán bộ y tế, đầu tư thiết bị y tế kỹ thuật cao cho các trạm y tế để bảo đảm phục vụ, chăm sóc tốt sức khỏe người dân; tăng cường quản lý chất lượng vệ sinh, an toàn thực phẩm; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thực hiện tốt chính sách, pháp luật về dân số, kế hoạch hóa gia đình.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. 06 phường đăng ký xây dựng phường văn hóa, trong đó 03 phường đạt danh hiệu văn hóa; có 52 khu phố đạt danh hiệu văn hóa. Hàng năm có 70% đơn vị, cơ quan, trường học đạt đơn vị văn hóa. Tỷ lệ tập luyện thể dục thường xuyên đến năm 2015 đạt 23% trên tổng số dân: Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, thông tin; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị Trung tâm văn hóa quận và các thiết chế văn hóa ở cơ sở; tăng cường giải pháp nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; thực hiện tốt công tác bảo tồn, phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn; duy trì và phát triển các hoạt động thể dục - thể thao, nâng cao sức khỏe cộng đồng, đầu tư có trọng điểm vào các môn thể thao thế mạnh của địa phương.

- Thực hiện có hiệu quả Đề án giảm nghèo - tăng hộ khá. Đến cuối năm 2015, giảm tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí 12 triệu đồng/người/năm từ 9,33% xuống còn 1,07% trên tổng số hộ dân. Hàng năm, đào tạo nghề cho 4.500 lượt người; giới thiệu giải quyết việc làm cho 4.000 lượt lao động có việc làm ổn định: Huy động mọi nguồn lực để chăm lo tốt các gia đình chính sách, dân nghèo; đẩy mạnh việc nhân rộng các mô hình giảm nghèo có hiệu quả. Đầu tư cơ sở vật chất cho Trung tâm Dạy nghề để đáp ứng nhu cầu dạy nghề trên địa bàn; liên kết với các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn để mở rộng, nâng cao công tác dạy nghề, đào tạo nguồn nhân lực cho địa phương.

- Thực hiện tốt công tác quân sự địa phương; hàng năm kết nạp 1% dân quân vào Đảng, đến cuối nhiệm kỳ nâng tỷ lệ đảng viên trong dân quân là 18%: Tiếp tục quán triệt Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị về xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; tăng cường công tác giáo dục kiến thức quốc phòng trong hệ thống chính trị và nhân dân; thực hiện tốt các giải pháp nâng cao chất lượng chính trị của lực lượng vũ trang; xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững mạnh.

- Kiềm chế, kéo giảm tỷ lệ phạm pháp hình sự trên 5%/năm, nâng tỷ lệ phá án trên 65%/năm: Tiếp tục thực hiện chương trình mục tiêu 3 giảm của Thành phố; đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong công tác giữ gìn an ninh trật tự tại địa bàn dân cư; xây dựng và phát triển mô hình phường và khu dân cư không còn ma túy - mại dâm; nâng cao hiệu quả hoạt động phối hợp giữa Công an và Quân sự theo Quyết định 107 của Thủ tướng Chính phủ.

- Thực hiện tốt công tác cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị: Nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; quan tâm đào tạo nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, kiện toàn tổ chức Đảng, đoàn thể của các ngành hoạt động tư pháp.

- Tập trung thực hiện một số chương trình, công trình trọng tâm: Chương trình cải cách hành chính; Chương trình xây dựng từ 3 chung cư cao tầng phục vụ nhà ở cho đối tượng có thu nhập thấp; Chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá; Chương trình giải quyết nước sạch phục vụ nhân dân trên địa bàn; Chương trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi; Công trình xây dựng Trụ sở hành chính quận; Công trình xây dựng mới Bệnh viện quận; Công trình mở rộng và nâng cấp đường Lê Văn Việt, đường Lã Xuân Oai, đường Bưng ông Thoàn; Công trình Công viên Nghĩa trang nhân dân; Công trình chỉnh trang đô thị tại phường Tăng Nhơn Phú A, Phước Long B, kết hợp nhiều phương thức để thực hiện nâng cấp và mở rộng 100 tuyến đường liên tổ, liên khu phố. hợp nhiều phương thức để thực hiện ….

- Lãnh đạo thực hiện tốt công tác tư tưởng, lý luận trong giai đoạn mới nhằm tạo sự thống nhất về tư tưởng, hành động trong Đảng bộ và nhân dân: Tăng cường nắm bắt dư luận xã hội, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, hiệu quả hoạt động của các loại hình tuyên truyền; chú trọng giáo dục đạo đức, truyền thống cho thế hệ trẻ. Đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức rèn luyện đạo đức cách mạng trong toàn Đảng, toàn dân với phương châm “tích cực học tập, nỗ lực làm theo”.

- Cải tiến phương pháp đánh giá, phân tích chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên gắn với đánh giá cán bộ và việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đảm bảo đúng thực chất; hàng năm có 70% tổ chức Đảng cơ sở đạt trong sạch vững mạnh: Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, hướng mạnh về cơ sở để chỉ đạo giải quyết những vấn đề khó khăn vướng mắc thực tiễn đặt ra; quan tâm củng cố kiện toàn các tổ chức đảng yếu kém, tăng cường cán bộ trẻ có năng lực, có trình độ tiếp cận cơ sở; tiếp tục cải tiến nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; phát huy tốt vai trò năng lực lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong việc quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết.

- Đến cuối nhiệm kỳ, xây dựng 100% tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp có đủ điều kiện; 15 chi bộ trong doanh nghiệp tư nhân, trong đó có 7 chi bộ trong doanh nghiệp 500 lao động trở lên; 100% trường học công lập có tổ chức đảng: tăng cường tiếp xúc gặp gỡ các chủ doanh nghiệp, quán triệt nội dung Chỉ thị 11 của Thành ủy; kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn vướng mắc về thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển đảm bảo theo quy định pháp luật, tạo sự đồng thuận trong việc xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp tư nhân.

- Đẩy mạnh công tác kết nạp đảng viên mới đảm bảo về số lượng và chất lượng, tập trung kết nạp đảng trong địa bàn dân cư, giáo dục, doanh nghiệp tư nhân, y tế, đoàn viên thanh niên. Trong nhiệm kỳ kết nạp 700 đảng viên mới: nâng cao trách nhiệm của cấp ủy Đảng cơ sở trong việc tạo nguồn phát triển Đảng; đẩy mạnh việc thành lập tổ chức Đảng trong các trường học, doanh nghiệp tư nhân; gắn công tác kết nạp đảng với công tác quy hoạch và đào tạo cán bộ.

- 100% cán bộ chủ chốt diện Quận ủy quản lý đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, chính trị; quan tâm bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ công chức: Tập trung thực hiện chương trình hành động của Quận ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chiến lược cán bộ từ nay đến năm 2020. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo gắn với bố trí cán bộ phù hợp với năng lực thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tăng cường luân chuyển cán bộ trẻ về cơ sở để có điều kiện rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên trong việc chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng: Thực hiện nghiêm túc các Quy định của Trung ương, Thành ủy về công tác kiểm tra, giám sát; chú trọng kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; có kế hoạch kiểm tra, giám sát định kỳ, chuyên đề nhằm kịp thời khắc phục những vấn đề yếu kém, sai phạm của tổ chức Đảng cơ sở; củng cố, kiện toàn Ủy Ban kiểm tra các cấp, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho cấp ủy và cán bộ làm công tác kiểm tra từ quận đến cơ sở.

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của bộ máy chính quyền các cấp trong công tác chỉ đạo, điều hành trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội; thực hiện tốt quy chế dân chủ gắn với công tác Dân vận của chính quyền: Nâng cao hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu nhà đất trong công tác quản lý đô thị, môi trường và nhà đất. Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; triển khai thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác Dân vận của chính quyền, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức trong công tác vận động nhân dân; tập trung giải quyết hiệu quả những vấn đề bức xúc, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

- Triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết, chương trình hành động của Trung ương, Thành ủy, Quận ủy về công tác vận động nhân dân. Hàng năm có 80% đoàn thể cơ sở đạt danh hiệu vững mạnh, xuất sắc; tỷ lệ tập hợp đoàn viên, hội viên tham gia sinh hoạt đạt trên 70%; tỷ lệ phát triển đoàn viên, hội viên của các đoàn thể: Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên, Công đoàn tăng từ 20 - 25 %: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm hệ thống chính trị về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; kịp thời sơ, tổng kết nhân rộng các phong trào hiệu quả, các gương điển hình tiên tiến. Tiếp tục lãnh đạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể; đưa các hoạt động, phong trào về cơ sở để tổ chức thực hiện; tăng cường đào tạo, bố trí cán bộ làm công tác vận động nhân dân đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

2- Thông qua Báo cáo kiểm điểm vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Quận nhiệm kỳ III. Từ những kinh nghiệm của nhiệm kỳ trước, Ban Chấp hành Đảng bộ Quận nhiệm kỳ IV cần tiếp tục phát huy ưu điểm, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả công tác, tập trung lãnh đạo Đảng bộ và nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đã xác định.

3- Thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến của đảng bộ, chi bộ cơ sở đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XI của Đảng và dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ IX. Ban Chấp hành Đảng bộ Quận nhiệm kỳ IV tổng hợp ý kiến thảo luận tại Đại hội để bổ sung, hoàn chỉnh văn bản, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy.

4- Thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quận nhiệm kỳ IV gồm 41 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ IX gồm 06 đồng chí đại biểu chính thức và 01 đồng chí đại biểu dự khuyết. Ban Chấp hành Đảng bộ Quận nhiệm kỳ IV hoàn chỉnh hồ sơ về kết quả bầu cử, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy và các Ban Đảng Thành ủy có liên quan để quyết định chuẩn y theo quy định.

5- Giao Ban Chấp hành Đảng bộ Quận nhiệm kỳ IV căn cứ Nghị quyết Đại hội, trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ IX, xây dựng chương trình hành động, các kế hoạch công tác để nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội đi vào thực tiễn.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Quận 9, tiếp tục phát huy truyền thống của Đảng bộ, đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phong trào hành động cách mạng, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ IV của Đảng bộ quận đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ IX.

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ QUẬN 9 LẦN THỨ IV

Thông báo