Thứ Tư, ngày 24 tháng 7 năm 2024

Đề cao vai trò giám sát đảng viên của MTTQ Việt Nam và nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng

Đồng chí Lương Cương phát biểu Kết luận hội nghị. (ảnh: Tuyengiao.vn).

(Thanhuytphcm.vn)  -  Phát biểu kết luận Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng do Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức ngày 9/7, đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã nhấn mạnh đến một số nội dung yêu cầu nhằm triển khai thực hiện Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW được nghiêm túc, hiệu quả, đồng bộ, xuyên suốt, tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức, hành động trong toàn Đảng và hệ thống chính trị, tăng sự đồng thuận trong xã hội và nhân dân.

Phải làm tròn bổn phận, trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân

Trao đổi một số nội dung liên quan đến Quy định số 144-QĐ/TW, đồng chí Lương Cường nhấn mạnh, việc ban hành Quy định này là bước cụ thể hóa Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; khẳng định sự quan tâm đặc biệt của Trung ương về tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng về đạo đức với việc cụ thể thành 5 điều, 9 nội dung, để Đảng ta thật sự “là đạo đức, là văn minh” như lời Bác Hồ đã dạy và xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân.

Theo đồng chí Lương Cường, Quy định số 144 được ban hành mới là thành công bước đầu, điều quan trọng lớn nhất là mọi cán bộ, đảng viên phải tự quán triệt, thực sự thấm nhuần sâu sắc quy định và phải thực hành các chuẩn mực đạo đức một cách tự giác, thường xuyên, làm cho đạo đức cách mạng trở thành nét đặc trưng, nổi bật của người cán bộ, đảng viên; trở thành vũ khí sắc bén, vượt qua mọi thách thức, cám dỗ, đẩy lùi mọi nguy cơ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; làm cho đạo đức cách mạng trở thành hồn cốt của văn hóa Đảng, định hướng thúc đẩy xây dựng, củng cố nền tảng đạo đức, văn hóa - xã hội, lan tỏa mạnh mẽ trong nhân dân, làm cho văn hóa, con người Việt Nam thật sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực để phát triển và bảo vệ đất nước.

Để nâng cao nhận thức về tầm quan trọng và nắm chắc, hiểu sâu tổ chức thực hiện tốt Quy định số 144, đồng chí Lương Cường lưu ý, từng chi bộ, chi ủy, nhất là người đứng đầu cấp ủy và người đứng đầu các cấp chính quyền trong hệ thống chính trị phải đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương trong thực hiện, đồng thời phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; đặc biệt phải đề cao vai trò giám sát đảng viên của MTTQ Việt Nam và nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng. Đối với mỗi cán bộ, đảng viên phải tự giác học tập, phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện, tự soi, tự sửa theo chuẩn mực đạo đức yêu nước, tôn trọng nhân dân, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc; bản lĩnh, đổi mới sáng tạo, hội nhập; cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; đoàn kết, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm; gương mẫu, khiêm tốn, tu dưỡng rèn luyện, học tập suốt đời; phải làm tròn bổn phận, trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, luôn vững vàng trong khó khăn, thách thức, không bị cám dỗ trước tiền, tài, vật chất, danh vọng.

Đối với các cơ quan thông tấn, báo chí, tuyên truyền, đồng chí Lương Cường đề nghị, cần nắm chắc, tuân thủ nghiêm ngặt tôn chỉ mục đích và nhiệm vụ được giao. Tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền để nhân dân nhận thức rõ hơn quyết tâm chính trị của Đảng trong công cuộc xây dựng, chỉnh đối Đảng và hệ thống chính trị; đấu tranh phòng, chống chống tham nhũng, tiêu cực. Tích cực tham gia giám sát cán bộ, đảng viên thực hiện chuẩn mực đạo đức cách mạng, bảo vệ cái đúng, cái tốt, đấu tranh phê phán loại bỏ các quan điểm, hành vi trái đạo đức cách mạng, đạo đức cộng sản.

Không để lọt những cán bộ không đủ tiêu chuẩn, điều kiện vào cấp ủy

Đối với Chỉ thị số 35-CT/TW, đồng chí Lương Cường yêu cầu cần tổ chức tốt việc quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị, các quy định, hướng dẫn có liên quan của Trung ương và của cấp ủy cấp trên trực tiếp, bảo đảm để đảng viên trong toàn Đảng nắm vững, hiểu rõ, thực hiện đúng và đồng bộ, thống nhất từ Trung ương đến cơ sở. Lãnh đạo chuẩn bị tốt các dự thảo văn kiện trình đại hội; tổ chức tốt việc thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện của cấp mình và cấp trên. Đồng chí Lương Cường nhấn mạnh, quá trình xây dựng dự thảo các văn kiện, đại hội cần phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, dành thời gian tổ chức lấy ý kiến đóng góp của cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc và có cách thức phù hợp. Bên cạnh đó, lấy ý kiến tham gia của các cán bộ lão thành, nhân sĩ trí thức, các nhà khoa học, chuyên gia có ý kiến tham gia góp ý của đảng viên và nhân dân; tập trung lãnh đạo, nâng cao chất lượng xây dựng báo cáo chính trị của Đảng bộ; đồng thời tiếp thu những quan điểm chỉ đạo, chủ trương, định hướng lớn trong các dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng. Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy phải có tính chiến đấu cao với tinh thần tự phê bình và phê bình, nhìn thẳng vào sự thật, nhất là đánh giá cho đúng những kết quả ưu điểm cũng như những khuyết điểm, yếu kém; làm rõ nguyên nhân chủ quan và khách quan và đề ra được các giải pháp để khắc phục có hiệu quả.

Trao đổi về công tác nhân sự và bầu cấp ủy, đồng chí Lương Cường đề nghị cần nghiên cứu thật kỹ lưỡng, chỉ thị và các phụ lục thực hiện hết sức chặt chẽ. Trong đó, công tác nhân sự phải bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của cấp ủy Đảng; đồng thời phát huy trách nhiệm của người đứng đầu theo quy định. Quá trình thực hiện phải làm đúng quy tắc, đúng quy trình, phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong công tác lựa chọn giới thiệu và bầu trong các cấp; thực hiện chặt chẽ nguyên tắc, đúng quy trình, phải lựa chọn đúng người, trúng người trên cơ sở các tiêu chuẩn. Quan trọng những người được giới thiệu ứng cử vào cấp ủy khóa mới phải bản lĩnh chính trị, lập trường, tư tưởng vững vàng, đạo đức, lối sống, gương mẫu trong sáng, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; tiêu biểu về trí tuệ, đạo đức, uy tín, năng lực thực hiện được cán bộ, đảng viên và nhân dân tín nhiệm và không để lọt những cán bộ không đủ tiêu chuẩn, điều kiện vào cấp ủy.

Một trong những nội dung trọng tâm khác là tiếp tục tập trung lãnh đạo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, minh bạch, gắn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước với nội dung thiết thực, hình thức phong phú, sinh động, lập thành tích cao nhất, chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng...

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu TPHCM Các đại biểu tham dự tại điểm cầu TPHCM

Bên cạnh đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kết luận, giải quyết những tồn đọng, bức xúc trong dư luận, cán bộ, đảng viên và nhân dân theo thẩm quyền; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật của Đảng, đề cao cảnh giác, kiên quyết đấu tranh phòng, chống âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động cơ hội nhằm chống phá Đảng và Nhà nước chia rẽ, làm mất đoàn kết nội bộ.

Đồng chí Lương Cường giao Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương ban hành hướng dẫn công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng các cấp trên cơ sở Chỉ thị 35. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức và các cơ quan Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chỉ thị này, với mốc thời gian trong tháng 8/2024 phải ban hành các chỉ thị để cấp dưới lãnh đạo chỉ đạo thực hiện một cách thống nhất.

Thường trực Ban Bí thư Lương Cường tin tưởng, với sự nỗ lực, cố gắng, quyết tâm cao của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của cấp ủy, tổ chức Đảng và mọi cán bộ, đảng viên, sự đoàn kết, đồng lòng của nhân dân, Quy định số 144, Chỉ thị số 35 sẽ được thực hiện nghiêm túc và thắng lợi, góp phần hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII đề ra; chuẩn bị thật tốt các nội dung công việc cho Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng.

S. Hải – L. Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo