Thứ Tư, ngày 31 tháng 5 năm 2023

Hồ sơ điều động cán bộ, công chức

I. Cơ sở pháp lý

1. Luật Cán bộ, công chức.

2. Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

3. Căn cứ Quyết định số 3008-QĐ/TU, ngày 21 tháng 7 năm 2014 của Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Quy định về phân cấp quản lý cán bộ.

4. Theo đề nghị của các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố; các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy.

II. Đối tượng

Cán bộ, công chức đang công tác ở các cơ quan, đơn vị thuộc khối Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể  chính trị - xã hội thành phố.

III. Thành phần hồ sơ

1. Đơn xin chuyển công tác do cán bộ, công chức tự viết, tự nguyện làm việc lâu dài tại nơi xin chuyển đến; có ý kiến của cơ quan chủ quản (xác nhận vị trí công tác hiện nay, đồng thuận cho chuyển công tác theo nguyện vọng).

2. Văn bản của cơ quan, đơn vị đồng ý tiếp nhận hoặc đồng ý cho chuyển công tác.

3. Sơ yếu lý lịch (theo mẫu 2C-BNV/2008) có dán ảnh 3x4, do cán bộ khai và được cấp quản lý cán bộ xác nhận.

4. Các bản sao có công chứng: văn bằng, chứng chỉ, Quyết định bổ nhiệm ngạch công chức, diễn biến lương và văn bản khác theo yêu cầu (khi cần thiết).

5. Phiếu đánh giá cán bộ, công chức hai năm trước liền kề.

IV. Quy trình - Thời gian giải quyết

1. Điều động công chức trong biên chế khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố

1.1. Do nguyện vọng công chức

(1) Công chức có đơn xin chuyển công tác; cơ quan chủ quản công chức có ý kiến thống nhất bằng văn bản.

(2) Cơ quan tiếp nhận công chức có ý kiến đồng ý tiếp nhận, đề nghị bằng văn bản gửi Ban Tổ chức Thành ủy (kèm theo hồ sơ).

(3) Ban Tổ chức Thành ủy xem xét, nếu đồng ý thì ban hành quyết định điều động công chức.

1.2. Do nhu cầu của tổ chức

(1) Cơ quan có nhu cầu tiếp nhận công chức có văn bản gửi cơ quan

chủ quản công chức.

(2) Cơ quan chủ quản công chức có ý kiến thống nhất bằng văn bản gửi cơ quan tiếp nhận công chức.

(3) Cơ quan có nhu cầu tiếp nhận công chức có văn bản đề nghị gửi Ban Tổ chức Thành ủy (kèm theo hồ sơ).

(4) Ban Tổ chức Thành ủy xem xét, nếu đồng ý thì ban hành quyết định điều động công chức.

2. Điều động công chức từ biên chế khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố về khối chính quyền

2.1. Do nguyện vọng công chức

(1) Công chức có đơn xin chuyển công tác; cơ quan chủ quản công chức có ý kiến thống nhất bằng văn bản.

(2) Cơ quan tiếp nhận có ý kiến đồng ý tiếp nhận, đề nghị bằng văn bản gửi Sở Nội vụ (kèm theo hồ sơ).

(3) Sở Nội vụ xem xét, nếu đồng ý thì có văn bản đề nghị Ban Tổ chức Thành ủy ra quyết định điều động công chức.

(4) Ban Tổ chức Thành ủy nếu thống nhất thì ban hành quyết định điều động công chức.

2.2. Do nhu cầu của tổ chức

(1) Cơ quan có nhu cầu tiếp nhận công chức có văn bản gửi cơ quan chủ quản công chức.

(2) Cơ quan chủ quản công chức có ý kiến thống nhất bằng văn bản gửi cơ quan tiếp nhận công chức.

(3) Cơ quan có nhu cầu tiếp nhận công chức có văn bản đề nghị gửi Sở Nội vụ (kèm theo hồ sơ).

(4) Sở Nội vụ xem xét, nếu đồng ý thì có văn bản đề nghị Ban Tổ chức Thành ủy ra quyết định điều động công chức.

(5) Ban Tổ chức Thành ủy nếu thống nhất thì ban hành quyết định điều động công chức.

3. Tiếp nhận công chức từ khối chính quyền về biên chế khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố

3.1. Do nguyện vọng công chức

(1) Công chức có đơn xin chuyển công tác; cơ quan chủ quản công chức có ý kiến thống nhất bằng văn bản.

(2) Cơ quan tiếp nhận có ý kiến đồng ý tiếp nhận, đề nghị bằng văn bản gửi Ban Tổ chức Thành ủy (kèm theo hồ sơ).

(3) Ban Tổ chức Thành ủy xem xét, nếu đồng ý thì có văn bản đề nghị Sở Nội vụ ra quyết định điều động công chức.

(4) Ban Tổ chức Thành ủy ban hành quyết định tiếp nhận và điều động công chức.

3.2. Do nhu cầu của tổ chức

(1) Cơ quan có nhu cầu tiếp nhận công chức có văn bản gửi cơ quan chủ quản công chức.

(2) Cơ quan chủ quản công chức có ý kiến thống nhất bằng văn bản gửi cơ quan tiếp nhận công chức.

(3) Cơ quan có nhu cầu tiếp nhận công chức có văn bản đề nghị gửi Ban Tổ chức Thành ủy (kèm theo hồ sơ).

(4) Ban Tổ chức Thành ủy xem xét, nếu đồng ý thì có văn bản đề nghị Sở Nội vụ ra quyết định điều động công chức.

(5) Ban Tổ chức Thành ủy ban hành quyết định tiếp nhận và điều động công chức.

4. Thời gian giải quyết

Trong 6 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo