Thứ Ba, ngày 23 tháng 7 năm 2024

Nâng cao tỷ lệ hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được xử lý dịch vụ công trực tuyến

TPHCM yêu cầu nâng cao tỷ lệ hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được xử lý dịch vụ công trực tuyến

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa có chỉ đạo triển khai Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Theo đó, UBND TP yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành TP, Chủ tịch UBND quận, huyện, TP Thủ Đức tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương về nâng cao chất lượng phục vụ trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công. Đồng thời, thực hiện nghiêm việc công bố, công khai, minh bạch đầy đủ TTHC theo quy định. 100% hồ sơ TTHC của đơn vị phải được tiếp nhận, giải quyết trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của TP.

Cùng với đó, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong tiếp nhận giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công. Thực hiện nghiêm việc báo cáo giải trình của người đứng đầu, xin lỗi người dân, doanh nghiệp và kịp thời khắc phục đối với các trường hợp để xảy ra chậm trễ, tiêu cực trong giải quyết hồ sơ TTHC của cơ quan, đơn vị; thực hiện thanh tra, kiểm tra công vụ, kiên quyết xử lý nghiêm các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, làm phát sinh thêm TTHC, hồ sơ, giấy tờ, yêu cầu điều kiện không đúng quy định hoặc nhiều lần để xảy ra tình trạng chậm trễ trong tiếp nhận, giải quyết TTHC.

Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong giải quyết TTHC bảo đảm chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả, nhất là các nhóm TTHC, dịch vụ công liên thông. Thực hiện hiệu quả công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị; người đứng đầu thường xuyên tổ chức đối thoại với người dân, doanh nghiệp. Chấm dứt tình trạng không trả lời hoặc trả lời chung chung, không cụ thể, không rõ ràng dứt khoát, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Hoàn thành việc rà soát, lựa chọn TTHC đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần năm 2023 - 2024.

Ngoài ra, tập trung tái cấu trúc quy trình nội bộ giải quyết TTHC, xây dựng quy trình điện tử. Cụ thể, đối với thủ tục, nhóm TTHC thuộc Danh mục dịch vụ công toàn trình, một phần đã được Chủ tịch UBND TP phê duyệt phải hoàn thành và trình Chủ tịch UBND TP phê duyệt chậm nhất ngày 15/12/2023. Đối với thủ tục, nhóm TTHC còn lại, hoàn thành và trình Chủ tịch UBND TP phê duyệt chậm nhất ngày 31/12/2023. Thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC theo đúng quy định của Chính phủ tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP, gắn việc số hóa với việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình tiếp nhận, giải quyết TTHC. Nghiêm cấm việc yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp thông tin, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC đã được số hóa hoặc chia sẻ từ các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành theo đúng quy định. 100% UBND phường, xã, thị trấn triển khai chứng thực bản sao điện tử từ bản chính. Tập trung đẩy mạnh rà soát, mạnh dạn đề xuất các cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ TTHC, quy định không cần thiết làm phát sinh chi phí tuân thủ, nhất là của người dân, doanh nghiệp tại các văn bản quy phạm pháp luật, đặc biệt là pháp luật chuyên ngành.

Tăng cường phân cấp, ủy quyền, nâng cao năng lực thực thi công vụ các cấp, tăng cường giám sát kiểm tra, đôn đốc trong giải quyết TTHC để giảm tầng nấc trung gian và nhanh chóng, kịp thời chấm dứt tình trạng kéo dài thời gian giải quyết qua nhiều cơ quan, đơn vị. Theo dõi sát, kịp thời nắm bắt và xử lý dứt điểm những vướng mắc, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp; không để tình trạng kéo dài, đùn đẩy trách nhiệm gây tốn kém chi phí, thời gian đi lại của người dân và doanh nghiệp.

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến khích người dân, doanh nghiệp chủ động tham gia thực hiện và sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao tỷ lệ hồ sơ giải quyết TTHC được xử lý dịch vụ công trực tuyến và tiếp nhận, trả kết quả TTHC thông qua dịch vụ bưu chính công ích.

Vân Minh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo