Thứ Năm, ngày 1 tháng 6 năm 2023

Chỉ thị 15-CT/TU ngày 1 tháng 9 năm 2017 của Thành ủy TPHCM về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức để phòng ngừa tham nhũng 

Tin khác

Thông báo